ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE KOŁA ORAZ KONCERT KOLĘD

Walne Zebranie Koła MZC do sali ZSP w Grodźcu

w dniu 29 stycznia (piątek) 2016 roku o godz. 17 tej

Prosimy członków Koła o uzupełnienie składek członkowskich za miniony rok.

Zapewniamy skromny poczęstunek.

 

Proponowany przebieg spotkania:

I. KONERT KOLĘD W WYKONANIU UCZNIÓW ZSP

II. WALNE ZEBRANIE KOŁA

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta

3. Wybór komisji roboczych

5. Sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej i finansowej za 2015 r

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7. Udzielenie absolutorium dla Zarządu

8. Dyskusja

9. Przedstawienie projektu planu na 2016 r

10. Podjęcie niezbędnych uchwał

 

 

 
2276