Władze sołectwa

 WŁADZE SOŁECTWA GRODZIEC

 
Sołectwo Grodziec należy do Gminy Jasienica, zajmuje obszar 9,750 km2, posiada 1163 mieszkańców.
Organami sołectwa są:
 
Zebranie wiejskie, – jako organ uchwałodawczy
Sołtys, – jako organ wykonawczy
     SOŁTYS:
                   Jadwiga GREŃ
                   Zagóra 60
                   43-386 Grodziec
                   Tel. Kom. 609 495 840
                    e-mail: grenjadwiga@gmail.com
 
Sołtys jest wybierany przez stałych mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka.
 
KOMPETENCJE SOŁTYSA:
 
Przewodniczy zebraniu wiejskiemu i wykonuje jego uchwały
Sołtys może upoważnić członka rady sołeckiej do przewodniczenia obradom zebrania wiejskiego
 W szczególności  do zadań sołtysa należy:
a)   Reprezentowanie sołectwa na zewnątrz.
b)   Zwoływanie i organizowanie zebrania wiejskiego.
c)   Przygotowanie projektów uchwał zebrania wiejskiego.
d)   Gospodarowanie mieniem przekazanym sołectwu.
e)   Uczestnictwo w sesjach rady gminy bez prawa do głosowania.
f)    Pobór podatków w zakresie ustalonym prze radę gminy.
 
RADA SOŁECKA:
 
Karol Baszczyński
Zbigniew Broda
Maria Gładysz
Hieronim Gogler
Zbigniew Krzempek
Zbigniew Płoszczak
Dariusz Raciak
Florian Skrzyżala
Urszula Zemlik
 
1047