UWAGA! KONKURS - GRODZIEC I JEGO MIESZKAŃCY WCZORAJ I DZIŚ

REGULAMIN KONKURSU

„Grodziec i jego mieszkańcy wczoraj i dziś”

 
§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Grodziec i jego mieszkańcy wczoraj i dziś” i jest zwany dalej: "Konkursem".
 2. Organizatorem Konkursu jest Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu, dalej Organizator przy współpracy z ZSP w Grodźcu i finansowym wsparciu Urzędu Gminy w Jasienicy
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony www.macierz-grodziec.org  od dnia publikacji regulaminu tj. od dnia 02.05.2019  roku do 30.10.2019 roku.
 4. Kategorie konkursowe :
 
 • Kategoria  1
Konkurs plastyczny - Widokówka z mojej miejscowości
Zawartość i treść :
Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną ( technika malarska,
rysunkowa, technika mieszana,  max. do formatu A4) .
Prace powinny odnosić się do walorów przyrodniczych, obiektów, miejsc, symboli, zwyczajów uznanych przez uczestnika konkursu za istotne i charakterystyczne dla jego miejscowości. Z drugiej strony widokówki należy przedstawić krótki opis przedstawionych  w pracy obiektów, miejsc, symboli itp.
 
 • Kategoria  2
Konkurs literacki- Moja rodzinna miejscowość - miejsca szczególnie mi bliskie
Zawartość i treść :
Prace literackie mogą być przedstawione w dowolnej formie literackiej (np. opis,    opowiadanie, wywiad, wspomnienie, kartka z pamiętnika, wiersz, formy mieszane). Ponadto mogą zostać wzbogacone o zeskanowane zdjęcia z opisem w formie albumu
 Prace powinny odnosić się do miejsca zamieszkania uczestnika konkursu i/lub wspomnienia tego miejsca z dzieciństwa   przedstawiciela starszego pokolenia ( rodzic, ciocia, wujek, dziadek, babcia, prababcia, pradziadek, sąsiad, sąsiadka). Prace   powinny zawierać uzasadnienie wyboru miejsca, wspomnienia chwil przeżytych w tym miejscu, odwołanie do emocji i doznań ,   ewentualnie wskazanie znaczenia tego miejsca dla szerszej społeczności itp.
 
 • Kategoria 3
 Konkurs multimedialny-Fotoreportaż w czasie-Moja miejscowość dawniej i dziś
Zawartość i treść:
Praca w formie prezentacji multimedialnej zawierająca zdjęcia, pocztówki ( dawne i współczesne) Grodźca. Mogą być zestawione ze sobą, ukazując przeszłość i teraźniejszość. Prezentacja powinna zawierać opis pozytywnych zmian, jakie zaszły  w zakresie znaczenia i funkcji przedstawionych obiektów dla społeczności lokalnej.
Prezentacja powinna być dostarczona na podpisanej płycie CD
 
 
 § 2
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 
Uczestnikiem Konkursu, dalej Uczestnikiem,  może być każda osoba fizyczna lub prawna, która:
 
 1. ukończyła 18 lat lub przedstawi pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie
 2. posiada wiedzę dotycząca tematyki Konkursu i chęć jej udokumentowania w postaci wybranej kategorii konkursowej oraz wyrazi wolę ich publikacji w kolejnej części   Monografii Grodźca
 3. jest w posiadaniu dokumentów fotograficznych i wyrazi wolę ich udostępnienia w celu digitalizacji, a następnie publikacji w kolejne części   Monografii Grodźca
 
§ 3
 
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 
Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
 
 1. osoba biorąca udział w Konkursie posiada status Uczestnika zgodnie z § 2.
 2. osoba biorąca udział w Konkursie zgłosi w terminie do 30 czerwca b.r. deklarację uczestnictwa i formy uczestnictwa w Konkursie i podpisze oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu
 3. osoba biorąca udział w Konkursie przedstawi w terminie do 10 października br. pisemnie pracę dotyczącą tematyki Konkursu,
 4. forma przekazania pracy:
  4.1. papierowo na adres:
  4.1.1  Koło MZC TMR w Grodźcu, 
           Grodziec 9, 43 – 386 Świętoszówka lub
  4.1.2  w sekretariacie ZSP w Grodźcu
  4.1.3.. elektronicznie na adres e - milowy: kolo-mzc@macierz-grodziec.org lub szkoła_grodziec@poczta.onet.pl
 
 
 § 4
 
NAGRODY
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową dla oceny materiałów konkursowych.  Komisja wybierze wedle wewnętrznych kryteriów zwycięzców Konkursu.
 2. Przewidziane są trzy nagrody główne oraz nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników Konkursu.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2019 r. na uroczystej Konferencji z okazji 90 Rocznicy powstania i 10 Rocznicy reaktywowania Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu. Dokładny termin zostanie ogłoszony zwyczajowo (vide§ 5)
 
 
 § 5
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
 2. Informacje dotyczące Konkursu umieszczane będą:
  • na stronie internetowej Koła: www. macierz-grodziec.org/aktualności
  • na tablicach ogłoszeń
  • w Gazecie Jasienica i innej prasie lokalnej
  • w mediach społecznościowych
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych , zgodnie z przepisami RODO.

 

 

 
2320