STATUT (obowiązujący od paździenika 2012)

Rozdział IX 

Koła Terenowe

 

§ 36

Towarzystwo rozwija działalność poprzez Koła terenowe oraz sekcje, komisje, kluby itp., które mogą istnieć także przy Zarządzie Głównym.

 

§ 37

1.Koło terenowe powstaje na podstawie uchwały Zarządu Głównego, która określa status Koła zgodnie z §20 ust.1 Statutu.

 

2.Uchwała Zarządu Głównego stanowi podstawę do wpisu Koła  jako jednostki terenowej  Macierzy Ziemi Cieszyńskiej na samodzielnym rozrachunku gospodarczym i posiadającej osobowość  prawną do Krajowego Rejestru Sądowego.

3.Minimalna liczba członków Koła wynosi 10 osób.

 

§ 38

Władzami Koła są:

a.       Walne Zebranie Koła,

b.      Zarząd Koła,

c.       Komisja Rewizyjna Koła,

Członkowie wszystkich władz Koła pełnią swoje funkcje honorowo. Kadencja Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Delegatów trwa cztery lata.

 

§ 39

Walne Zebranie Koła zwołuje Zarząd Koła raz na rok przed Walnym Zjazdem Delegatów.
O miejscu i terminie planowanego Walnego Zebrania Koła Zarząd powiadamia co najmniej 14 dni przed ustalonym terminem zebrania.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła zwołuje Zarząd Koła na pisemne żądanie Zarządu Głównego lub 1/3 liczby członków Koła. Powinno ono odbyć się najpóźniej w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

W Walnym Zebraniu Koła uczestniczą z głosem stanowiącym członkowie Koła, członkowie wspierający (osoby prawne przez swych przedstawicieli) i członkowie honorowi, a z głosem doradczym przedstawiciele władz Towarzystwa i zaproszeni goście.

Uchwały Walnego Zebrania Koła zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków; uchwała o rozwiązaniu Koła wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

Jeżeli Walne Zebranie Koła, z braku kworum, nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie, odbędzie się ono tego samego dnia o pół godziny później w drugim terminie, bez względu na liczbę członków.

 

§ 40

Walne Zebranie Koła jest najwyższą władzą Koła. Do jego kompetencji należy:

a.   uchwalanie kierunków działalności Koła zgodnie z postanowieniami Statutu
 i uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów.

b.      rozpatrywanie i przyjmowanie planów pracy i sprawozdań z działalności Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła;

c.       udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła;

d.      wybór Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła;

e.       wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów według klucza wyborczego, ustalonego przez Zarząd Główny;

f.        rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Koła, podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych dla władz Towarzystwa oraz zatwierdzanie wniosków na Walny Zjazd Delegatów.

 

§ 41

Zarząd Koła składa się z 4-11 członków, spośród których wybiera prezesa, 1-2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Uchwały Zarządu Koła  są podejmowane zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.

Zarząd Koła posiada prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili lub odeszli w czasie trwania kadencji z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

§ 42

Do kompetencji Zarządu Koła należy:

a.   reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu na terenie swojej siedziby oraz kierowanie działalnością Koła zgodnie z postanowieniami  Statutu oraz uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów;

b.  prowadzenie na bieżąco ewidencji członków Koła;

 c. rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania, skreślania i wykluczania członków Koła;

d.      zarządzanie funduszami i majątkiem ruchomym w ramach uprawnień przyznawanych przez Prezydium Zarządu Głównego;

e.       składanie okresowych sprawozdań z działalności Koła  oraz miesięcznych sprawozdań finansowych Zarządowi Głównemu;

f.        ustalanie wysokości składki rocznej.

 

 

§ 43

Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków, spośród których wybiera przewodniczącego i jego zastępcę. Komisja Rewizyjna Koła posiada prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy odeszli lub ustąpili w czasie kadencji, z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekraczać połowy liczby pochodzących z wyboru.

Do zadań Komisji Rewizyjnej Koła należy kontrola, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Koła, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej oraz składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Koła i stawianie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła za okres sprawozdawczy.

Komisja Rewizyjna Koła ma prawo występowania do Zarządu Koła z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego zastępca mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Koła z głosem doradczym.

 

 

 
162