STATUT (obowiązujący od paździenika 2012)

Rozdział VIII 

Sąd koleżeński

 

§ 34

Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków. Wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. Orzeka w zespołach trzyosobowych.

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, względnie wyznaczony przez niego zastępca, mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego.

 

§ 35

1.    Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy członków Towarzystwa o:

a.                        uchybienie godności członka Towarzystwa;

b.    działanie na szkodę Towarzystwa;

c.    naruszenie zasad współżycia wewnątrz Towarzystwa;

d.    nieprzestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa;

2. Sąd Koleżeński ma prawo wymierzyć kary organizacyjne:

a.    upomnienie,

b.    nagany,

c.    nagany z ostrzeżeniem,

d.    zawieszenia w prawach członkowskich na okres od trzech do dwunastu miesięcy,

e.    wnioskowania do Zarządu Głównego o wykluczenie z Towarzystwa.

3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie pisemne do Walnego Zjazdu Delegatów za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem.

 

 

 
154