STATUT (obowiązujący od paździenika 2012)

Rozdział VII 

Główna Komisja Rewizyjna

 

§ 32

Główna Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków. Wybiera ona ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego zastępca mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym           w posiedzeniach Zarządu Głównego.

Główna Komisja Rewizyjna posiada prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili lub odeszli w czasie kadencji, z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekraczać połowy członków pochodzących z wyboru.

 

§ 32a

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:

a. nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia, być spokrewnieni
 i spowinowaceni, pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu lub pozostawać w podległości służbowej z członkami innych władz Stowarzyszenia,

b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe,

c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie
 w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego za rok poprzedni.

§ 33

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

a.       kontrola, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki majątkowej i finansowej;

b.      występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli
i żądanie wyjaśnień;

c.       składanie sprawozdań na Walnym Zjeździe Delegatów i stawianie wniosku                  o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu za okres sprawozdawczy;

d.      zgłaszanie do Prezydium Zarządu Głównego wniosku o zwołanie posiedzenia Zarządu Głównego, względnie Nadzwyczajnego Zjazdu delegatów, w przypadku szczególnej wagi.

 

 
147