STATUT (obowiązujący od paździenika 2012)

Rozdział VI

Zarząd Główny Towarzystwa

 

§ 28

Zarząd Główny składa się z 9-18 członków. Wybiera on ze swego grona Prezydium
w składzie: prezes, 3-4 wiceprezesów, sekretarz, skarbnik i 3 członków prezydium. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego. Zarząd Główny posiada prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili lub odeszli w czasie kadencji, z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

§ 28a

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

§ 29

Do kompetencji i obowiązków Zarządu Głównego należy:

a.       reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działania w jego imieniu;

b.      kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu oraz Uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów;

c.       sporządzanie sprawozdań rocznych, finansowych wraz z projektami planów pracy na rok przyszły, przy czym okres sprawozdawczy obejmuje rok kalendarzowy;

d.      zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa, nabywanie nieruchomości oraz podejmowanie darowizn i zapisów;

e.       zawieranie umów w imieniu Towarzystwa;

f.        powoływanie i rozwiązywanie Kół terenowych oraz nadzór nad ich działalnością;

g.       powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych jako organów doradczych Zarządu Głównego oraz sekcji specjalistycznych;

h.       opracowanie regulaminów dla organów doradczych Zarządu Głównego oraz instrukcji dla sekcji specjalistycznych;

i.         ustalanie miejsca i terminu Walnych Zjazdów Delegatów oraz ich zwoływanie;

j.        czuwanie nad wykonaniem uchwał Walnego Zjazdu Delegatów;

k.      występowanie do Walnego Zjazdu Delegatów z wnioskami o nadanie godności członka honorowego MZC;

l.         załatwianie odwołań od decyzji zarządów Kół terenowych, zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Głównego

m.     podejmowanie Uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Kół Terenowych.
Do podejmowania zobowiązań majątkowych w imieniu Towarzystwa upoważnieni są łącznie: Prezes, Sekretarz i Skarbnik Zarządu Głównego, względnie upoważnieni Wiceprezesi w granicach udzielonych im pełnomocnictw.

 

§ 30

Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, a jego Prezydium nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

Uchwały Zarządu Głównego i jego Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.

 

 

§ 31

W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego urzęduje Prezydium Zarządu Głównego.

Uchwały i postanowienia Prezydium podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Plenum Zarządu Głównego.

 

Do kompetencji i obowiązków Prezydium Zarządu Głównego należy:

a.       reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

b.      kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu oraz wytycznymi Walnego Zjazdu Delegatów;

c.       zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa;

d.      podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Kół terenowych;

e.       opracowanie regulaminów dla organów doradczych Zarządu Głównego oraz instrukcji dla sekcji specjalistycznych;

f.        zawieranie umów w imieniu Towarzystwa.

 

 

 
122