STATUT (obowiązujący od paździenika 2012)

Rozdział V

Walny Zjazd Delegatów

 

§ 21

W Walnym Zjeździe Delegatów uczestniczą:

a.       z głosem decydującym delegaci Kół terenowych wybrani przez Walne Zebrania członków Kół w ilości ustalonej przez Zarząd Główny;

b.      z głosem doradczym członkowie władz Towarzystwa i zaproszeni goście.

 

§ 22

Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

 

§ 23

Zwyczajny Sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany raz w roku, a  Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy raz na cztery lata przez Zarząd Główny, który zawiadamia pisemnie, pośrednio poprzez Koła Terenowe, wszystkich delegatów oraz bezpośrednio pozostałych zainteresowanych o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem Zjazdu.

 

§ 24

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów może być zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemne żądanie przynajmniej 1/3 Kół terenowych, które na swoich walnych zebraniach podjęły taką uchwałę.

Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia takiego żądania i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

Zarząd Główny zawiadamia wszystkich delegatów poprzez Koła terenowe o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem Nadzwyczajnego Zjazdu.

 

§ 25

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:

a.       uchwalenie głównych kierunków działalności Towarzystwa;

b.      rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

c.       wybór zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

d.      podejmowanie uchwał w sprawach zbywania i obciążania nieruchomości;

e.       uchwalanie zmian statutu Towarzystwa;

f.        rozpatrywanie spraw wniesionych przez władze Towarzystwa i delegatów,
a dotyczących całego Towarzystwa;

g.       rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego;

h.       nadawanie godności członka honorowego;

i.         podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa.

 

§ 26

Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do uczestnictwa w Zjeździe z głosem decydującym.

 

§ 27

Jeśli Walny Zjazd Delegatów, z braku kworum, nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie, odbędzie się on tego samego dnia o pół godziny później w drugim terminie bez względu na liczbę delegatów.

 

 

 
115