STATUT (obowiązujący od paździenika 2012)

Rozdział IV 

Struktura organizacyjna i władze Towarzystwa

 

§ 20

1.Terenowe jednostki organizacyjne Macierzy Ziemi Cieszyńskiej stanowią Koła terenowe podlegające bezpośrednio Zarządowi Głównemu lub stanowią jednostkę terenową prowadzącą działalność gospodarczą na samodzielnym rozrachunku i posiadające osobowość prawną.

2.Zasady tworzenia Kół terenowych określa niniejszy statut.

3.Władzami Towarzystwa są:

a. Walny Zjazd Delegatów

b. Zarząd Główny

c. Główna Komisja Rewizyjna

d. Sąd Koleżeński.

 

4.Członkowie wszystkich władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.

5.Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.

 

 

 
4754