STATUT (obowiązujący od paździenika 2012)

Rozdział III 

Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

1.Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwo.

 

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a.   zwyczajnych,

      b.   wspierających,

c.       honorowych.

 

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać obywatel Polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który zostanie przyjęty
do Towarzystwa przez zarząd właściwego koła terenowego na podstawie deklaracji kandydata. Od odmownej uchwały zarządu koła służy zainteresowanemu odwołanie
do Prezydium Zarządu Głównego.

2. Małoletni, w wieku 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą być członkami Towarzystwa i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego
 z tym, że w składzie zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności
do czynności prawnych.

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Towarzystwa, tworząc koła Miłośników Macierzy Ziemi Cieszyńskiej: nie biorą oni udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz nie korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.

4. Członkiem Towarzystwa może być także cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, związany z Ziemią Cieszyńską, np. pochodzeniem, pragnący popierać działalność Towarzystwa.

 

§ 12

Członkiem wspierającym w Towarzystwie lub w Kole może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zdeklaruje opłacanie składki członkowskiej.

Decyzję o przyjęciu członka wspierającego podejmuje Prezydium Zarządu Głównego lub Zarządu Koła.

 

§ 13

Godność członka honorowego nadaje, na wniosek Zarządu Głównego, Walny Zjazd Delegatów osobom fizycznym i prawnym za szczególne zasługi w realizacji celów Towarzystwa.

 

§ 14

Wysokość minimalnej rocznej składki członkowskiej ustala Zarząd Koła.
Osoby Prawne deklarują wysokość swoich składek.

Członkowie honorowi są zwolnieni od obowiązku płacenia składki.

 

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a.       uczestniczyć za pośrednictwem delegatów w zjazdach z głosem decydującym;

b.      wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa za pośrednictwem delegatów;

c.       uczestniczyć w innych zebraniach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo;

d.      otrzymywać publikacje Towarzystwa na warunkach określonych przez Zarząd Główny.

 

§ 16

Członkowie wspierający działają przez swoich przedstawicieli. Posiadają oni wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

 

§ 17

Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego.

 

§ 18

Członkowie zwyczajni Towarzystwa są obowiązani:

a.       czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Towarzystwa i dbać o jego dobre imię;

b.      przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa oraz norm współżycia społecznego;

c.       wykonywać powierzone przez Towarzystwo i przyjęte przez zainteresowanego zadania;

d.      terminowo opłacać składki;

e.       brać czynny udział w pracy jednego z kół terenowych.

 

 

§ 19

Członkostwo w Towarzystwie ustaje:

a.       wskutek dobrowolnego wystąpienia;

b.      wskutek skreślenia lub wykluczenia.

Oświadczenie o wystąpieniu członek winien skierować na piśmie do Zarządu Koła, do którego należy. Skreślenie  następuje  wskutek  śmierci  lub z powodu  niewykonywania  obowiązków statutowych.  Wykluczenie  następuje w przypadku  popełnienia  czynów  hańbiących, działania na szkodę Towarzystwa lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.  Skreślenia dokonuje się  na  podstawie  uchwały  właściwego  Zarządu  Koła, a wykluczenia  na  podstawie uchwały Zarządu Głównego.

Od decyzji  Zarządu  Koła  służy  osobie  skreślonej  odwołanie do zarządu Głównego,
a od decyzji Zarządu Głównego osobie wykluczonej do Walnego Zjazdu Delegatów. Członkostwo osoby prawnej ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie  Zarządowi  Głównemu,  nieopłacenia  składek  przez  okres  dwóch  lat  lub
w związku z utratą osobowości prawnej.

Członkostwa honorowego pozbawia Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

 

 

 
23734