STATUT (obowiązujący od paździenika 2012)

Rozdział II

Cele i środki działania Towarzystwa

 

§ 7

Celem Towarzystwa jest budzenie postawy patriotycznej umiłowania Ziemi Cieszyńskiej oraz krzewienie wiedzy o jej kulturze materialnej i duchowej. Towarzystwo otacza opieką,  ochrania dobra kultury na obszarze Śląska Cieszyńskiego lub z nim związane.

 

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:

a.       inicjuje, organizuje i popiera wszelkie poczynania w zakresie upowszechniania oświaty, kultury i sztuki regionu cieszyńskiego, zgodnie z tradycjami Ziemi Cieszyńskiej;

b.      współdziała z organami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami o podobnych celach;

c.       inicjuje, popiera i upowszechnia prace badawcze nad przeszłością i współczesnością kultury Ziemi Cieszyńskiej;

d.      gromadzi publikacje, rękopisy, pamiętniki i dokumenty związane z regionem cieszyńskim;

e.       inspiruje, popiera i upowszechnia twórczość literacką, plastyczną i muzyczną związaną z regionem oraz regionalny ruch artystyczny;

f.        redaguje i wydaje własne publikacje;

g.       organizuje imprezy, wykłady, odczyty, pokazy i wystawy oraz prowadzi działalność klubowo-towarzyską, głównie o charakterze regionalnym;

h.       krzewi krajoznawstwo i turystykę;

i.         podejmuje inne prace zmierzające do upowszechnienia wiedzy o regionie, o jego dorobku i osiągnięciach;

j.        prowadzi działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu;

k.      prowadzi działalność charytatywną i społeczną, wspiera edukacyjne aspiracje młodzieży poprzez Fundusz Stypendialny Śląska  Cieszyńskiego;

l.         może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych
w odrębnych przepisach.

Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

 

 
23728