STATUT (obowiązujący od paździenika 2012)

Rozdział X 

Majątek Towarzystwa

 

§ 44

Majątek Towarzystwa stanowią:

a.       składki członków;

b.      dotacje, zapisy, darowizny, nieruchomości i inne dobra;

c.       wpływy z działalności statutowej

 

§ 45

Właścicielem całego majątku jest Towarzystwo jako osoba prawna. Koła terenowe mogą użytkować składniki majątku trwałego Towarzystwa znajdujące się na ich terenie, względnie nimi zarządzać w zakresie ustalonym przez Zarząd Główny.

 

§ 46

Zobowiązania majątkowe w imieniu Towarzystwa podejmuje łącznie: prezes, sekretarz
i skarbnik Zarządu Głównego, względnie ich zastępcy.

 

§ 46a

Co do majątku Towarzystwa zabrania się:

       a. udzielania pożyczek i zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
 w stosunku do jego członków, członków władz Stowarzyszenia oraz pracowników,
 a także osób bliskich dla pracowników, tj. osób z którymi pozostają w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi;

b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz Stowarzyszenia oraz  pracowników, a także osób bliskich dla pracowników, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz Stowarzyszenia oraz  pracowników, a także osób bliskich dla pracowników, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;

d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
 w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz oraz pracownicy, a także osoby im bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

 
23732