Statut

Rozdział VIII 

Sąd Koleżeński

 

§ 34

Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków. Wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. Orzeka w zespołach trzyosobowych.

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, względnie wyznaczony przez niego zastępca, mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego.

 

§ 35 

 1. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy członków Towarzystwa o:
  1. uchybienie godności członka Towarzystwa;
  2. działanie na szkodę Towarzystwa;
  3. naruszenie zasad współżycia wewnątrz Towarzystwa;
  4. nieprzestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa;
 1. Sąd Koleżeński ma prawo wymierzyć kary organizacyjne:
  1. upomnienie,
  2. nagany,
  3. nagany z ostrzeżeniem,
  4. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od trzech do dwunastu miesięcy,
  5. wnioskowania do Zarządu Głównego o wykluczenie z Towarzystwa.
 1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie pisemne do Walnego Zjazdu Delegatów za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem.

 

 

 
23730