Statut

Rozdział VII 

Główna Komisja Rewizyjna

 

§ 32 

Główna Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków. Wybiera ona ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego zastępca mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym  w posiedzeniach zarządu Głównego.

Główna Komisja Rewizyjna posiada prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili lub odeszli w czasie kadencji, z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekraczać połowy członków pochodzących z wyboru.

 

§ 33 

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

  1. kontrola, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki majątkowej i finansowej;
  2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli
    i żądanie wyjaśnień;
  3. składanie sprawozdań na Walnym Zjeździe Delegatów i stawianie wniosku                  o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu za okres sprawozdawczy;
  4. zgłaszanie do Prezydium Zarządu Głównego wniosku o zwołanie posiedzenia Zarządu Głównego, względnie Nadzwyczajnego Zjazdu delegatów, w przypadku szczególnej wagi.

 

 

 
23728