Statut


Rozdział V 

Walny Zjazd Delegatów

 

§ 21 

W Walnym Zjeździe Delegatów uczestniczą:

 1. z głosem decydującym delegaci kół terenowych wybrani przez Walne Zebrania członków Kół w ilości ustalonej przez Zarząd Główny;
 2. z głosem doradczym członkowie władz Towarzystwa i zaproszeni goście.

 

§ 22

Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

 

§ 23 

Zwyczajny Sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany raz w roku, a  Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy raz na cztery lata przez Zarząd Główny, który zawiadamia pisemnie, pośrednio poprzez Koła Terenowe, wszystkich delegatów oraz bezpośrednio pozostałych zainteresowanych o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem Zjazdu.

 

§ 24 

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów może być zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemne żądanie przynajmniej 1/3 kół terenowych, które na swoich walnych zebraniach podjęły taką uchwałę.

Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia takiego żądania i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

Zarząd Główny zawiadamia wszystkich delegatów poprzez koła terenowe o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem Nadzwyczajnego Zjazdu.

 

§ 25

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:

 1. uchwalenie głównych kierunków działalności Towarzystwa;
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 3. wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 4. podejmowanie uchwał w sprawach zbywania i obciążania nieruchomości;
 5. uchwalanie zmian statutu Towarzystwa;
 6. rozpatrywanie spraw wniesionych przez władze Towarzystwa i delegatów,
  a dotyczących całego Towarzystwa;
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego;
 8. nadawanie godności członka honorowego;
 9. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa.

 

§ 26

Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do uczestnictwa w Zjeździe z głosem decydującym.

 

§ 27

Jeśli Walny Zjazd Delegatów, z braku kworum, nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie, odbędzie się on tego samego dnia o pół godziny później w drugim terminie bez względu na liczbę delegatów.

[break

Rozdział VI 

Zarząd Główny Towarzystwa

 

§ 28 

Zarząd Główny składa się z 9-18 członków. Wybiera on ze swego grona Prezydium
w składzie: prezes, 3-4 wiceprezesów, sekretarz, skarbnik i 3 członków prezydium. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego. Zarząd Główny posiada prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili lub odeszli w czasie kadencji, z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

§ 29

Do kompetencji i obowiązków Zarządu Głównego należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działania w jego imieniu;
 2. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu oraz Uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów.
 3. sporządzanie sprawozdań rocznych, finansowych wraz z projektami planów pracy na rok przyszły, przy czym okres sprawozdawczy obejmuje rok kalendarzowy;
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa, nabywanie nieruchomości oraz podejmowanie darowizn i zapisów;
 5. zawieranie umów w imieniu Towarzystwa;
 6. powoływanie i rozwiązywanie kół terenowych oraz nadzór nad ich działalnością;
 7. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych jako organów doradczych Zarządu Głównego oraz sekcji specjalistycznych;
 8. opracowanie regulaminów dla organów doradczych Zarządu Głównego oraz instrukcji dla sekcji specjalistycznych;
 9. ustalanie miejsca i terminu Walnych Zjazdów Delegatów oraz ich zwoływanie;
 10. czuwanie nad wykonaniem uchwał Walnego Zjazdu Delegatów;
 11. występowanie do Walnego Zjazdu Delegatów z wnioskami o nadanie godności członka honorowego MZC;
 12. załatwianie odwołań od decyzji zarządów kół terenowych, zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Głównego;
 13. podejmowanie Uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Kół Terenowych. Do podejmowania zobowiązań majątkowych w imieniu Towarzystwa upoważnieni są łącznie: Prezes, Sekretarz i Skarbnik Zarządu Głównego, względnie upoważnieni Wiceprezesi w granicach udzielonych im pełnomocnictw.

 

§ 30 

Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, a jego Prezydium nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

Uchwały Zarządu Głównego i jego Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.

 

§ 31 

W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego urzęduje Prezydium Zarządu Głównego.

Uchwały i postanowienia Prezydium podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe plenum Zarządu Głównego.

Do kompetencji i obowiązków Prezydium Zarządu Głównego należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 2. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu oraz wytycznymi Walnego Zjazdu Delegatów;
 3. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa;
 4. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i kół terenowych;
 5. opracowanie regulaminów dla organów doradczych Zarządu Głównego oraz instrukcji dla sekcji specjalistycznych;
 6. zawieranie umów w imieniu Towarzystwa.

 

 

 
23727