Statut

Rozdział II

Cele i środki działania Towarzystwa

 

§ 7 

Celem Towarzystwa jest budzenie postawy patriotycznej umiłowania Ziemi Cieszyńskiej oraz krzewienie wiedzy o jej kulturze materialnej i duchowej. Towarzystwo otacza opieką, ochrania dobra kultury na obszarze Śląska Cieszyńskiego lub z nim związane.

 

§ 8 

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:

 1. inicjuje, organizuje i popiera wszelkie poczynania w zakresie upowszechniania oświaty, kultury i sztuki regionu cieszyńskiego, zgodnie z tradycjami Ziemi Cieszyńskiej;
 2. współdziała z organami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami
  i stowarzyszeniami o podobnych celach;
 3. inicjuje, popiera i upowszechnia prace badawcze nad przeszłością i współczesnością kultury Ziemi Cieszyńskiej;
 4. gromadzi publikacje, rękopisy, pamiętniki i dokumenty związane z regionem cieszyńskim;
 5. inspiruje, popiera i upowszechnia twórczość literacką, plastyczną i muzyczną związaną z regionem oraz regionalny ruch artystyczny;
 6. redaguje i wydaje własne publikacje;
 7. organizuje imprezy, wykłady, odczyty, pokazy i wystawy oraz prowadzi działalność klubowo-towarzyską, głównie o charakterze regionalnym;
 8. krzewi krajoznawstwo i turystykę;
 9. podejmuje inne prace zmierzające do upowszechnienia wiedzy o regionie, o jego dorobku i osiągnięciach;
 10. prowadzi działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu;
 11. prowadzi działalność charytatywną i społeczną, wspiera edukacyjne aspiracje młodzieży poprzez Fundusz Stypendialny Śląska  Cieszyńskiego;
 12. może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

 
185