Sprawozdanie za rok 2017

 S P R A W O Z D A N I E

z działalności  Koła MZC w   Grodźcu
za  rok 2017
                                                           
I.  ZARZĄD  KOŁA  
ZARZĄD KOŁA wybrany został na Walnym Zebraniu MZC w dniu 24 lutego 2017 roku w następującym 11 osobowym składzie:
P R E Z E S Irena Skrzyżala
I WICE-PREZES Edward Cichy       
II WICEPREZES, SKARBNIK Józef Król
SEKRETARZ Elżbieta Wiencek
CZŁONKOWIE: Baszczyński Karol, Cebulak Stanisław, Gogler Hieronim, Moczała Bogusław, Obracaj Gertruda, Pieczora Maria, Rojczyk Andrzej.
II. KOMOSJA REWIZYJNA wybrana została na Walnym Zebraniu MZC w dniu 24 lutego 2017 roku w następującym składzie; JADWIGA  LIPSKA, Renata Moczała, Jan Herda.
III. LICZEBNOŚĆ KOŁA  na        1.01.2017 r. 66
na      31.12. 2017 r.   67
IV.  DZIAŁAŁNOŚĆ  ORGANIZACYJNA  KOŁA  :
Liczba protokołowanych zebrań Zarządu Koła.............................................12
      Liczba zebrań ogółu członków Koła  ..............................................................10
 
V. IMPREZY  ZORGANIZOWANE  PRZEZ  KOŁO 
 
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE  KOŁA MZC W GRODŹCU
 
24 lutego  ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY w GRODŹCU
 
Zebranie rozpoczęło się przywitaniem przez prezes Koła p. Irenę Skrzyżalę przybyłych na zebranie członków Koła i gości – p. prezes ZG MZC Marty Kawulok, wiceprezesa ZG p. Bronisława Brudnego i dyrektorki szkoły w Grodźcu p. Jolanty Tomik.
Na wstępie uroczyście wręczono legitymację nowoprzyjętej członkini Koła pani  Czesławie Mrowczyk..
Na przewodniczącego zebrania wybrano p. Stanisława Cebulaka.
Sprawozdanie z działalności Koła za lata 2013 - 2016 przedstawiła prezes p. Irena Skrzyżala. Przypomniała, że w tych latach Zarząd pracował w niezmienionym składzie. Z uwagi jednak na rezygnację ze swojej funkcji p. Edwarda Cichego, została ona wybrana na prezesa Koła z dniem 1 lipca 2014r. zaś p. E. Cichy został wiceprezesem.
Relacji z działalności towarzyszyła multimedialna prezentacja zdjęć dokumentujących i przypominających zebranym działania Koła w latach poprzednich.
Sprawozdanie finansowe, przedstawił II wiceprezes  i zarazem skarbnik p. Józef Król, a Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdania ze swojej kontroli nad pracami i dokumentacją Koła. Stwierdziła, że zarówno Zarząd jak i pozostali członkowie działali prężnie, zgodnie ze Statutem i przyjętym Planem Pracy i udzieliła Zarządowi absolutorium.
Po odczytaniu wszystkich sprawozdań, przewodniczący zebrania p. S. Cebulak poprosił o dyskusję nad sprawozdaniami. Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i propozycjami podjęcia uchwał.
Po głosowaniach głos zabrali goście. Jak pierwsza wystąpiła prezes ZG p. Marta Kawulok. Pełna podziwu wobec zaangażowania w pracę Zarządu i jego członków, oceniła Koło w Grodźcu jako jedno z najlepiej działających. Poinformowała także o mającym się odbyć  w maju br. Walnym Zjeździe Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i o corocznym wrześniowym Złazie Górskim. Zaprosiła również do odwiedzania strony internetowej ZG Macierzy, na której można znaleźć wiele ciekawych informacji na tematy „macierzowe”.
Następnie głos zabrała dyrektor ZSP p. Jolanta Tomik. Podziękowała za zaproszenie i dobrą współpracę. Stwierdziła, że możliwość zaprezentowania przez uczniów na spotkaniach Koła MZC przygotowanych wraz z nauczycielami programów artystycznych dobrze wpływa zarówno na proces kształcenia dzieci jak i na promocję szkoły. Zebranym złożyła życzenia zdrowia i wytrwałości w działaniu.
W czasie przerwy zaproszono członków koła i gości na poczęstunek. Była kawa, herbata i pączki, sponsorowane przez państwo Marię i Kazimierza Byrtków.
Po przerwie przystąpiono do wyborów. Koło liczy 64 członków. Ilość osób obecnych na zebraniu – 34, co stanowi 53,13%.
Na kandydatów do Zarządu Koła zaproponowano:
Irenę Skrzyżala, Edwarda Cichego, Józefa Króla, Stanisława Cebulaka, Elżbietę Wiencek, Karola Baszczyńskiego, Hieronima Goglera, Bogusława Moczałę, Marię Pieczorę, Andrzeja Rojczyka, Gertrudę Obracaj i Piotra Kawuloka, który na swoje kandydowanie nie wyraził zgody. Kandydatury, przy kilku głosach wstrzymujących, zostały przegłosowane.
Do Komisji Rewizyjnej przedstawiono kandydatury: Jana Herdy, Renaty Moczały oraz Jadwigi Lipskiej. Zostały one przyjęte jednogłośnie.
Wybrano delegatów na Walny Zjazd Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Zostali nimi: Irena 
Skrzyżala, Józef Król, Stanisław Cebulak, Barbara Krzywda, Krystyna Parchańska, Gertruda Obracaj oraz Paweł Obracaj.
W obecności członków Zarządu Głównego ukonstytuował się skład Zarządu Koła Macierzy w Grodźcu. Prezesem została p. Irena Skrzyżala, zastępcą prezesa p. Edward Cichy, skarbnikiem p. Józef Król, sekretarzem p. Elżbieta Wiencek.
Po wyborach p. Irena Skrzyżala zaprezentowała plan pracy Koła na 2017 rok,  po czym odbyło się głosowanie nad jego przyjęciem.
Uchwalono również kwotę składki członkowskiej na rok 2017 - 30zł.
Na zakończenie zebrania Prezes Zarządu Irena Skrzyżala podziękowała za wybór oraz za dotychczasową współpracę z Kołem – p. Januszowi Pierzynie - Wójtowi Gminy Jasienica, p. Agnieszce Bronowskiej - dyrektorce GOK w Jasienicy, p. Jolancie Tomik - dyrektorce ZSP 
w Grodźcu, ks. Andrzejowi Szczepaniakowi i ks. Andrzejowi Krzykowskiemu, właścicielowi Zamku w Grodźcu p. Michałowi Bożkowi, p. sołtysce Jadwidze Greń, członkom OSP i członkiniom KGW w Grodźcu, Zespołowi „Grodźczanie” oraz właścicielom piekarni państwu Marii i Kazimierzowi Byrtkom.
 
KOBIETY KOSSAKÓW
 
9 marca  ZAMEK w GRODŹCU
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet członkowie Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej spotkali się 9 marca 2017 roku w historycznych pomieszczeniach GRODZIECKIEGO  ZAMKU, by wysłuchać opowieści o kobietach Kossaków: mądrych, pięknych, ambitnych i nieodgadnionych, które były  buntowniczkami, malarkami i pisarkami, a wychodząc z cienia pokazały światu swój talent.  A pięknie o Nich opowiadała Pani Joanna Jurgała – Jureczka, z wykształcenia historyk literatury, autorka książek i opracowań dotyczących przede wszystkim okresu XX- lecia międzywojennego i czasów PRL-u. W kręgu jej zainteresowań znajdują się Zofia Kossak, Gustaw Morcinek i inni literaci związani ze Śląskiem Cieszyńskim. Nauczycielka, dziennikarka i była kierownik Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich. Jej dorobek literacki tworzą m. in. takie pozycje, jak: „Zofia Kossak – Outlet, Opowieść”, „Kobiety Kossaków”, „Tajemnice prowincji”, czy „Siedem spódnic Alicji”. W każdej z nich znaleźć można związki bohaterek z naszym regionem. Kossakowie bywali w okresie międzywojennym na grodzieckim zamku, zaprzyjaźnieni z rodziną dr Ernesta Habichta ówczesnego właściciela grodzieckich dóbr. Dlatego opowieści o kobietach Kossaków w scenerii zamku zyskały wymiar szczególny. Wśród nich znalazł się piękny portret Zofii Kossak, kreślony na podstawie listów, pamiętników i wspomnień, by przywrócić Jej postać współczesnemu czytelnikowi. 
O świąteczny charakter spotkania zadbali muzycy z Zespołu Muzycznego GOK w Jasienicy pod kierunkiem Pana Janusza Kobzy.
JURA GAJDZICA Z CISOWNICY, CHŁOPSKI BIBLIOFIL, PAMIĘTNIKARZ ZIEMI CIESZYŃSKIEJ.
25 kwietnia  ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY w GRODŹCU
Wieczornica poświęcona była chłopskiemu bibliofilowi i pamiętnikarzowi ziemi cieszyńskiej z przełomu XVIII i XIX, autorowi pierwszego znanego exlibrisu JURZE GAJDZICY. 
Prelekcję przedstawiła Pani Henryka Szarzec z Cisownicy pra pra... wnuczka BOHATERA WIECZORU, a poprzedził ją występ dzieci, które zaprezentowały scenki i monologi w gwarze cieszyńskiej, wprowadzając znakomicie w temat.
Jura Gajdzica urodził się 19 grudnia 1777 r. w przysiółku na Pasiekach w Małej Cisownicy. W wieku siedemnastu lat, zmuszony był objąć gospodarstwo po swoim ojcu. Nie miał możliwości dalszego kształcenia się, pomimo zdolności i chęci zdobywania wiedzy. Musiał uczyć się gospodarować, i zaprawiać do zawodu furmańskiego. W tych czasach chłopi przywozili do huty żelaza w Ustroniu rudę, a wywozili jej wyroby, a także transportowali sukno z Bielska i sól z Wieliczki. Prawdopodobnie wykorzystywał swoje furmańskie postoje, aby wzbogacić swoją wiedzę. Być może kupował książki, uczył się ich oprawiać w skórę lub w deskę. Książka miała wtedy ogromną wartość. Aby oznaczyć swoje książki, przygotowywał osobne kartki, ozdabiał obwódkami i wklejał do swoich książek, nie tylko z imieniem i nazwiskiem, ale również z miejscem zamieszkania. W ten sposób stał się właścicielem pierwszego chłopskiego ekslibrisu w Polsce. Jura Gajdzica był również autorem zapisów kronikarskich. Jego pamiętnik „Dlo pamięci Narodu Ludzkiego” opisuje fakty, których był świadkiem, lub mógł się dowiedzieć od ludzi w czasie jego furmańskich podróży. Jego zapiski obejmują lata 1805-1823. Pamiętnik ten w czasie pierwszej wojny światowej otrzymał od wnuka Jury, Jan Wantuła, znany ustroński bibliofil i pisarz ludowy. Wantuła opublikował pamiętnik Gajdzicy 1930 r. na łamach „Zarania Śląskiego z. 3/1930”. Wywołał on zainteresowanie naukowców jako ciekawy dokument kultury Śląska Cieszyńskiego. Jura Gajdzica zmarł 16 lutego 1840 r. w Cisownicy Pasiekach. Został pochowany na cmentarzu ewangelickim w Cisownicy. W 170 rocznicę jego śmierci, 16 lutego 2010 r. otwarto Izbę Pamięci Jury Gajdzicy. Znajduje się ona w Cisownicy Pasiekach na terenie dawnego gospodarstwa Jury tzw.”Gajdzicówki”.
 
SZLAKIEM  ORLICH  GNIAZD
 
20 maja  WYCIECZKA
20 maja 2017 r. członkowie i sympatycy Grodzieckiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej uczestniczyli w spotkaniu „oko w oko” z historią. Tym razem była to Jura Krakowsko – Częstochowska z jej kulturowym i przyrodniczym dziedzictwem. Spacerując wąwozem w kierunku Groty Ciemnej mogliśmy podziwiać utwory wapienne niepowtarzalne w swej krasie, przepiękne i majestatyczne. Grota Ciemna  ze śladami bytności człowieka neandertalskiego (rekonstrukcja obozowiska) jest miejscem bytowania nietoperza z gatunku Podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros), a w okresie zaboru rosyjskiego pełniła funkcje uzdrowiska.
W Dolinie Prądnika zwiedziliśmy zamek w Pieskowej Skale ze słynną Maczugą Herkulesa w sąsiedztwie. Kustosz Muzeum Zamkowego (jest zamek w Pieskowej Skale filią Muzeum Zamkowego na Wawelu) z wielka swadą i znajomością przedmiotu opowiadał o dziejach zamku, jego licznych właścicielach, a  przede wszystkim  o znaczeniu obronnym, jakie miały w średniowieczu budowle Jury Krakowsko – Częstochowskiej. 
Z Pieskowej Skały udaliśmy się do Ogrodzieńca, a w drodze towarzyszyły nam przepiękne naturalne rzeźby krasowe, tak charakterystyczne dla tego pełnego uroku zakątka naszej Ojczyzny. Zamek w Ogrodzieńcu, który był celem tego etapu naszej podróży, wzniesiony został za czasów Kazimierza Wielkiego na najwyższym wzniesieniu Jury (515 m n.p.m.). Dziś zamek funkcjonuje jako trwała ruina, udostępniona turystom, dzięki licznym modernizacjom.  I robi wspaniałe wrażenie. Pani przewodnik swymi ciekawymi opowieściami nadała tej surowej budowli stosownego blasku.
Mieliśmy okazję uczestniczyć w Festiwalu Kultury Wczesnego Średniowiecza, który odbywał się na Podzamczu. Zbudowano tam barwną osadę, gdzie można było spotkać uczestników festiwalu w ciekawych średniowiecznych strojach, sprzedających stylizowane na wzór epoki wyroby, oferujących ciekawe potrawy i napoje. Byliśmy świadkami pojedynków (także w międzynarodowej obsadzie) z użyciem zbroi i oręża, budzącego u niektórych uzasadnione obawy. Impreza zorganizowana została z okazji 1000 lecia obrony Niemczy.    
 
SMAŻENIE  WAJECZNICY
 
27 maja BAR POD LASEM w GRODŹCU
 
Tradycją naszego Koła stało się uczczenie Zielonych Światek smażeniem „wajecznicy ze sznytlokiem”. Tak było i w tym roku. I też tradycyjnie, wspólnie z Kołem Pszczelarskim w „Barze pod Lasem”.  Potrawy były przednie, do tego słodkości od Sponsora TRUMPF MAUXION CHOCOLATES Sp. z o.o. Było wesoło, a biesiadne piosenki długo rozbrzmiewały niesione echem pod Matulową Górkę.
 
OBIEKTY HISTORYCZNE I REGIONALNE NA ZIEMI GOLESZOWSKIEJ
 
24 czerwca  WYCIECZKA
Zarząd Koła MZC w Grodźcu zorganizował, w dniu 24 czerwca dla członków oraz osób zainteresowanych spotkanie wyjazdowe po ziemi goleszowskiej. Celem imprezy było poznanie ciekawych historycznie miejsc i obiektów na ziemi cieszyńskie w gminie Goleszów
Pierwszym obiektem była IZBA SPADOCHRONIARZY  ZIEMI  CIESZYŃSKIEJ.
O powstaniu izby, jej roli, zgromadzonych tam eksponatach – pamiątkach opowiedział nam opiekun obiektu pan Karol Lipowczan były żołnierz jednostki powietrzno - desantowej. Zgromadzone w niej eksponaty obrazują historię wysiłku zbrojnego i dzień dzisiejszy polskich jednostek powietrzno desantowych. Wśród pamiątek znalazły się zdjęcia i informacje o pilotach Janie Kalfasie i Janie Cholewie. Pod sufitem w Izbie zwisały dosyć duże modele samolotów, z których skakali spadochroniarze oraz modele myśliwców angielskich biorących udział w bitwie o Anglię. Kolejnym obiektem historycznym, do którego udali się uczestnicy było  dawne gospodarstwo Jury Gajdzicy w Cisownicy Pasieka i zwiedzenie „właściwej” IZBY PAMIĘCI JURY GAJDZICY.
O historii powstania tego obiektu zgromadzonych tam eksponatach opowiedziała nam prawnuczka Jury Gajdzicy, Henryka Szarzec. 
Kolejnymi obiektami były: 
Kościół św. Jerzego w Puńcowie wybudowany w 1518 roku jest najstarszym z istniejących na Śląsku Cieszyńskim kościołem murowanym. W tym kościele w latach 1950 do 1956 obowiązki proboszcza pełnił ks. Alojzy Bima pochodzący z Grodźca oraz późniejszy proboszcz w Grodźcu.
Kościół i otoczenie zostało przygotowane do obchodów 500 lecia kościoła w przyszłym 2017 roku
Skansen powozów p. Lacela w Puńcowie. W budynku na własnej posesji właściciel zgromadził kolekcję starych środków transportu oraz urządzeń gospodarczych i urządzeń domowych, perełkami skansenu są: bryczka wiedeńska, dyliżans spod Raciborza i wiele innych.
 
KONCERT Z OKAZJI 500 LAT REFORMACJI
 
17 września KOŚCIÓŁ EWANGELICKI w JASIENICY
W niedzielne popołudnie 17 września br. w ewangelickim Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Jasienicy Macierz Ziemi Cieszyńskiej Koło w Grodźcu, zorganizowało uroczysty koncert z okazji jubileuszu 500 lat reformacji. Wykonawcami koncertu byli znakomici młodzi artyści, znani w kraju oraz poza jego granicami – Wojciech Wantulok – organy i Paweł Konik – śpiew baryton.
WOJCIECH WANTULOK – absolwent PSM II st. w Cieszynie w klasie organów oraz Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Jako pianista i organista dokonał wraz z Wyższobramskim Chórem Kameralnym dwóch nagrań płytowych. Jest stypendystą Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Od czerwca 2015 roku pełni funkcję głównego organisty w Kościele Jezusowym w Cieszynie.
PAWEŁ KONIK - jest absolwentem Yale University School of Music Opera Program, jednego z najbardziej prestiżowych programów operowych, gdzie doskonalił swoje umiejętności pod okiem Doris Yarick-Cross oraz Richarda Crossa. Ukończył również Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie śpiewu. Występował między innymi w: Weill Recital Hall / Carnegie Hall, Morse Recital Hall w New Haven, Shubert Theatre / Yale Opera, Dutch National Opera w Amsterdamie, Filharmonii Narodowej w Warszawie, Operze Wrocławskiej, Operze Bałtyckiej, Operze Śląskiej oraz w Operze Krakowskiej. 
W czasie koncertu usłyszeliśmy utwory Jana Sebastiana Bacha, Antoniego Dworzaka, Jana Gawlasa i ks. Adama Hławiczki. Artyści na wstępie zaprezentowali dwa utwory J.S. Bacha: 
Po owacjach artyści na bis wykonali pieśń A. Dworzaka Hospodin jest můj pastýř (Psalm 23).
Koncert zgromadził licznych słuchaczy, udział przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli, przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej reprezentujący Śląski Urząd Marszałkowski. Realizacja tego zadania możliwa była dzięki  wsparciu finansowemu z budżetu Województwa Śląskiego za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej i partnerstwa z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Jaworzu.
 
SPOTKANIE Z HISTORIĄ GRODZIEC I JEGO WŁASCICIELE.
 
13 października   SALA  WIDOWISKOWA  GOK  w  JASIENICY
13 października zgromadziliśmy się, aby wysłuchać ciekawej prelekcji multimedialnej, której temat brzmiał „Grodziec i jego właściciele”. Nie zabrakło na spotkaniu także zaproszonych gości, w tym obecnych właścicieli zamku Państwa Zuzanny i Michała Bożków oraz Pani Prezeski ZG MZC w Cieszynie Marty Kawulok wraz z małżonkiem, księży parafii ewangelickich Andrzeja Krzykowskiego i Władysława Wantuloka. Wszystkich serdecznie przywitała Prezes grodzieckiego koła MZC Pani Irena Skrzyżala.
Spotkanie rozpoczęło się od występu sióstr Pań Martyny i Estery Pyków, które uświetniły je swoją grą na skrzypcach i flecie.
Swoją wiedzą w tym temacie podzielili się z zebranymi: dr hab. Wacław Gojniczek, wykładowca  Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, mgr Mariusz Makowski, kustosz Muzeum Grodzieckiego Zamku oraz inż. Józef Król, historyk z zamiłowania i zarazem wiceprezes MZC w Grodźcu. Pod nieobecność dr Jerzego Polaka, przygotowaną przez niego pracę przedstawiła p. dr Irena Skrzyżala.
Zaprezentowane materiały  planujemy wydać w roku przyszłym jako II część MONOGRAFII Grodźca.
Na zakończenie spotkania zabrał głos obecny właściciel zamku pan Michał Bożek, który przytoczył kilka ciekawych faktów związanych z dniem dzisiejszym zamku oraz zdradził nieco szczegółów dotyczących planów, jakie poczynił w związku z rozbudową jego infrastruktury.
 
SPEŁNIONE MARZENIA ŻYCIE I LOSY WOJENNE JANA KALFASA PILOTA RAF POCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ - PROMOCJA KSIĄŻKI
 
10 listopada  ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY w GRODŹCU
W przeddzień 99-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ZSP w Grodźcu odbyła się promocja najnowszej publikacji Koła MZC  zatytułowanej "Spełnione marzenia. Życie i losy wojenne Jana Kalfasa".
Prezes Koła, Irena Skrzyżala przywitała obecnych oraz gości honorowych: siostrę Jana Kalfasa - Irenę Hyla wraz z mężem Zdzisławem, syna Janusza oraz siostrzenicę naszego Bohatera Aleksandrę Zych.
Na wstępie obejrzeliśmy program przygotowany przez uczniów i nauczycieli z okazji Święta Niepodległości, na który złożyły się scenki historyczne, wiersze i pieśni związane z rozbiorami Polski i walką o Jej niepodległość. Występ dzieci wprowadził nas we wzruszający i podniosły nastrój.
W drugiej części spotkania zapoznaliśmy zebranych z genezą książki. Jej treść to wydarzenia wojenne spisywane na bieżąco w dzienniku, a także wiersze Jana Kalfasa, zebrane w całość i opracowane przez Jego szwagra Zdzisława Hylę. Z inicjatywy Edwarda Cichego, przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy Jasienica, wydana została publikacja, w  której zawarto losy żołnierza kampanii wrześniowej, lotnika, pilota RAF-u, uczestnika bitwy o Anglię Jana Kalfasa, który wraz z rodzicami i rodzeństwem od 1922 r. mieszkał w Grodźcu.
Irena Skrzyżala przeczytała wiersz i kilka fragmentów książki, będących cytatami ze wspomnianego wcześniej dziennika. 
Następnie krewni dzielili się wspomnieniami.
Syn Janusz przypomniał o lotach bojowych jakie odbył Jan Kalfas w Anglii (30) i Brindisi (11). Był On w RAF - e jednym z dwóch Polaków instruktorów lotnictwa. Mówił o trudnych czasach po powrocie Ojca do kraju w czerwcu 1947 r., a także o pełnej poświecenia służbie w Pogotowiu Lotniczym, w którym odbył 4000 lotów, w tym około 200 na tzw. własną odpowiedzialność.
Z kolei pan Hyla przedstawił przepisy jakie obowiązywały w lotnictwie angielskim. Opowiedział o pomocniczych oddziałach  kobiet, które po przeszkoleniu wykonywały pracę mechanika, a 3  uzyskały licencję pilota.  Wśród nich były także Polki, m. in. córka Marszałka Piłsudskiego Jadwiga.  
Swoimi wspomnieniami o Bracie podzieliła się także pani Irena Hyla.
Książka, wydana w tym roku jest piątą z kolei pozycją wydawniczą Koła. Jej wydanie wpisuje się w wiele historycznych rocznic, w tym w 100 – lecie Królewskich Sił Powietrznych Zjednoczonego Królestwa (RAF), którego twarzą został Polak Franciszek Kornicki, kolega po fachu Bohatera naszej książki, Grodźczanina Jana Kalfasa.
Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej publikacji serdecznie dziękujemy.
I zapraszamy do lektury, naprawdę warto.
 
ŚWIĄTECZNIE I KOLĘDOWO
16 grudnia  BAR POD BECZKĄ w GRODŹCU
Wspólne przedświąteczne spotkania, członków Koła MZC w Grodźcu to chyba jedne z najbardziej wyczekiwanych i najmilszych spotkań. 
Tegoroczna „wigilijka” miała miejsce 16 grudnia w Barze pod Beczką, gdzie przy odświętnie nakrytych stołach tłumnie zasiedli zarówno członkowie Koła jak i zaproszeni goście. Nie zabrało przedstawicieli Zarządu Głównego MZC w Cieszynie, p. prezes Marty Kawulok, której towarzyszył Mąż,  i I zastępcy prezesa p. Bronisława Brudnego. Spotkanie zaszczycił Wójt Gminy Jasienica p. Janusz Pierzyna oraz sołtys wsi p. Jadwiga Greń.
Prezes naszego Koła p. Irena Skrzyżala złożyła wszystkim świąteczne życzenia. Radosnych i spokojnych świat życzyli także zaproszeni goście, zaś Wójt jak co roku obdarował nas świątecznym podarunkiem w postaci wyśmienitej nalewki.
Panie Irena Skrzyżala, Gertruda Obracaj i Maria Pieczora oraz Pan Bogusław Moczała przygotowali program artystyczny, a były to kolędy, odtwarzane z płyt CD, które w lot podchwycili uczestnicy spotkania. O każdej z kolęd przytoczono ciekawe historie jej powstania, zaś panie wybrały wiersze naszych rodzimych poetów, p. Juliusza Wątroby i p. Renaty Moczały, które osobiście odczytały. Było bardzo nastrojowo i kolędowo. Szczególnym echem wybrzmiała „Kolęda dla nieobecnych” Zbigniewa Preisnera. 
Była też niespodzianka. Przygotowano, gustowne kopertki a w nich teksty najróżniejszych życzeń i świątecznych sentencji, które poddano losowaniu. Każdy z obecnych miał możliwość odczytania wylosowanego tekstu, chętnych nie brakowało.
 Żadne wigilijne spotkanie nie może obejść się bez poczęstunku, więc i u nas nie zabrakło pysznego śledzika, barszczyku z krokietem, a także symbolicznej lampki wina. A wszystko przygotowane i  podane przez Gospodynię p. Kingę Małecką. 
W radosnym świątecznym nastroju spędziliśmy wspólnie parę niezapomnianych chwil, na koniec życząc sobie nawzajem, by w przyszłym roku nikogo z nas nie zabrakło przy naszym macierzowym, wigilijnym stole.
 
VI.  WSPÓŁPRACA KOŁA Z REGIONEM
Koło bardzo ściśle współpracuje z GOK w Jasienicy, poprzez udział w imprezach organizowanych przez oba podmioty. GOK ponadto finansował częściowo oprawę artystyczną naszych spotkań, skorzystaliśmy także bezkosztowo z użyczenia obiektu GOK w organizacji seminarium „Grodziec i jego właściciele”.
Dzięki współpracy z Urzędem Gminy Jasienica skorzystaliśmy z dofinansowania projektu, dzięki czemu udało nam się wydać kolejną,  piątą publikację „Spełnione marzenia, życie i losy wojenne Jana Kalfasa pilota RAF – u” a także wykonać pierwszy etap prac związanych z wydaniem II części Monografii Grodźca (wspomniane wyżej seminarium).
O wszystkich otwartych imprezach informujemy portal promocyjny UG w Jasienicy, który publikuje to co robimy, a w regionalnej  Gazecie „Jasienica” ukazało się w roku 2017 siedem publikacji o naszych macierzowych  imprezach.  
Współpracujemy z właścicielem Muzeum Zamkowego w Grodźcu p. Michałem Bożkiem, a także z kustoszem Muzeum p. Mariuszem Makowskim. Cenimy sobie te współpracę nie tylko dlatego, że Koło jest corocznie zapraszane na zamek dla zorganizowania spotkania (w omawianym roku było to urocze spotkanie z okazji Dnia Kobiet, które uświetniła swoja obecnością p. Joanna Jurgała – Jureczka) ale głównie dlatego, że pewni jesteśmy wsparcia oraz tego, że możemy czerpać wiedzę i inspirację dla naszej działalności. 
Siedzibą naszego Koła jest ZSP w Grodźcu. Tu odbywała się większość naszych spotkań oraz posiedzeń Zarządu. Uczniowie szkoły umilali nam czas występami na różne okoliczności, były występy gwarowe, a nasi uczniowie są mistrzami regionu w tym obszarze i corocznie jedno ze spotkań jest takim występem uświetnione. Prezes Zarządu Koła jest corocznie zapraszany do udziału w jury Konkursu Regionalnego Znajomości Gwary Śląska Cieszyńskiego pod patronatem wójta Gminy Jasienica. W tym roku był to już XI taki Konkurs. 
Zawsze ze wzruszeniem odbieramy występy z okazji Święta Niepodległości. 
Cenimy sobie także współpracę z Zarządem Głównym Macierzy oraz z innymi Kołami. Z naszego Koła pięć pań wzięło udział w corocznym Złazie w Wiśle, uczestniczyliśmy z ogromną satysfakcją w organizowanym przez Zarząd Główny Koncercie Noworocznym oraz spotkaniach promocyjnych.
Dwie osoby z naszego Koła wzięły udział w wycieczce do Olsztyna zorganizowanej przez 
Koło nr 2. W pamięci utkwiło zwłaszcza spotkanie z członkami Koła Macierzy w Olsztynie.
W Grodźcu przyjęliśmy wspólnie z Gospodarzami Zamku członków Koła nr 1 z Cieszyna.  
I chciałoby się, by takich spotkań było więcej.
 
Dziękujemy za pomoc i współpracę w realizacji naszych zadań: 
 
Wójtowi Gminy Jasienica p. Januszowi Pierzynie
Pani  Jolancie Tomik Dyrektor ZSP w Grodźcu i pracownikom placówki
Pani Marcie Kawulok, Prezes ZG MZC
Dyrektor  GOK w Jasienicy 
Państwu Zuzannie i Michałowi Bożkom 
RN i Zarządowi Banku Spółdzielczego w Jasienicy 
Firmie TRUMPF MAUXION CHOCOLATES Sp. z o.o. ze Skoczowa 
 
Dziękuję Członkom naszego Koła, wśród których pozwolicie, że wymienię najbardziej zaangażowanych:  
  Edwarda Cichego – za inicjatywę oraz konsekwentne prowadzenie strony internetowej
  Janinę Gazdę – za prowadzenie tradycyjnej Kroniki Koła 
Józefa Króla  -  za pisanie wniosków dzięki którym możemy realizować swoje zamierzenia (w tym wydawanie kolejnych publikacji o Grodźcu)
  Edwarda Krystę – za fotograficzne dokumentowanie naszych  spotkań
Renatę Moczała - za skrupulatne  korekty naszych wydawnictwa a także za Jej własną twórczość, którą możemy prezentować na naszych spotkaniach
  Bogusława Moczałę – za organizowanie wycieczek 
  Gertrudę Obracaj  - za Jej inicjatywy, pomysły i stałą gotowość współpracy
    Elżbietę Wiencek -  za wkład w powstanie naszych publikacji
I wszystkim , nie wymienionym z nazwiska i zasług za to, że jesteśmy razem.
 
                                                    P  R  E  Z  E  S                                                  
           Irena Skrzyżala
 
Grodziec, 23 lutego 2018 r.           

 

 
1014