Sprawozdanie za rok 2016

 Grodziec, dnia 14 stycznia 2017 r.

 

S P R A W O Z D A N I E

z działalności Koła MZC TMR GRODZIEC za  rok 2016

                                                    

I. ZARZĄD  KOŁA MZC

1.Skład Zarządu Koła - wybrany na Walnym Zebraniu MZC w dniu 21 lutego 2013 roku.           

2. P R E Z E S   Irena Skrzyżala, Grodziec 141, 43 – 386 Świętoszówka              533 954 600

                                          i m i ę –  n a z w i s k o –  a d r e s –  k o d   pocztowy                                                    telefon                    

3.  I Wice-prezes Edward  Cichy, Grodziec 29, 43-386 Świętoszówka                   606 422 437                                                                                                                                                                                              

4.  II Wiceprezes  Józef Król, Grodziec 130, 43-386 Świętoszówka                      609 924 197

5.  S e k r e t a r z  Elżbieta Wiencek, Grodziec                                                    609 355 344

6.  S k a r b n i k   Józef Król         (j.w)

7. Korespondencję dla Koła wysyłać na adres (z kodem poczt.):

Zespół Szkolno – Przedszkolny Grodziec 9, 43-386 Świętoszówka;

e – mail: irenask@poczta.onet.pl                       

II. RUCH  CZŁONKÓW :

q  LICZEBNOŚĆ ( stan) KOŁA w dniu 1.01.2016 r.............................................62

q  PRZYBYŁO :  WSTĄPIŁO  NOWYCH  CZŁONKÓW  ( podać nazwiska)                4

Barbara Krzywda, Renata Małek, Bogdan Małek, Danuta Kubala

q  PRZESZŁO Z  INNYCH  KÓŁ  ( podać nazwiska)

q  U B Y Ł O :  WYSTĄPIŁO – ZREZYGNOWAŁO  Z  MZC ( podać nazwiska)

q  PRZESZŁO do INNYCH  KÓŁ  ( podać nazwiska)

q   Z M A R Ł O ( podać nazwiska)

q  STAN  CZŁONKÓW  W  dniu 31. 12. 2016 roku.......................................... 66

III. DZIAŁALNOŚĆ  FINANSOWA  W  ROKU 2016

q  WYSOKOŚĆ  USTALONEJ  SKŁADKI  CZŁONKOWSKIEJ  (rocznie - m-nie)    24,00 / 2,00                          ZŁ.

q  KWOTA  ZEBRANYCH  SKŁADEK  W  ROKU............. ...................................................................           ZŁ.

q  INNE  ŹRÓDŁA  FINANSÓW (darowizny, usługi, kursy, działalność  gospod.itp)......... ..............          ZŁ.

IV. BAZA MATERIALNA  KOŁA :

q  Czy Koło MZC posiada własną siedzibę ?      TAK – NIE( zaznaczyć)

q  Miejsce  odbywania  zebrań ZSP w Grodźcu, Strażnica OSP,

q  Gdzie i u kogo znajduje się dokumentacja Koła ?  u członków Zarządu Koła:
 I. Skrzyżala, J. Król, E. Cichy

q  Inne składniki majątkowe stanowiące własność Koła (wymienić)..................................................

VDZIAŁAŁNOŚĆ  ORGANIZACYJNA  KOŁA:

q  Liczba protokołowanych zebrań Zarządu (Sekcji) Koła......................................... 14

q  Liczba zebrań ogółu członków Koła .  .................................................................... 11

      w tym  - uroczystych  zebrań:  jubileuszowych (1), macierzowych ( 1), kościelnych (1)

q   Ile sekcji działa w ramach Koła : 0 - wymienić jakie ( podać liczbę członków)

q  Wyróżnienia i odznaczenia członków Koła MZC  : 

q  państwowe, regionalne, społeczne,

q  branżowe, naukowe itp.(podać nazwisko i rodzaj odznaczenia

q  Inne osiągnięcia - nagrody członków Koła (wymienić)*

 

VI.     IMPREZY  ZORGANIZOWANE  PRZEZ  KOŁO I  SEKCJE * ( nazwa imprezy  – miejsce i data  - liczba uczestników -  goście – krótka charakterystyka , znaczenie  lub wymierne korzyści Koła )

.

1.      ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2016,

KONCERT KOLĘD

W piątek 29 stycznia 2016 r. spotkaliśmy się, jak co roku, w gościnnych progach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grodźcu, by nie tylko sprostać wymogom Statutu, ale także powspominać, co w minionym 2015 roku zrobiliśmy, podsumować to co się udało, nad czym trzeba jeszcze popracować,  a także przedstawić plany Koła ma na bieżący rok.   Zebranie, w jeszcze świątecznie, pięknie  udekorowanej Sali, umilili nam artyści – młodzież szkolna, koncertem kolęd.  W słowie artyści nie ma przesady. Uczniowie grodzieckiej szkoły już po raz kolejny zostali laureatami Gminnego Konkursu. Z podziwem słuchaliśmy najpiękniejszych kolęd w wykonaniu 6 – 10 latków i patrzyliśmy na ich swobodę zachowania, znajomość tekstu i umiejętność gry na instrumentach.  Mała Szkoła z wielkim sercem, tak można określić atmosferę naszych spotkań w tej zasłużonej placówce oświatowej. Taką opinie podzielili wszyscy obecni, także Zastępca Redaktora Naczelnego Portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl, Pani Natasza Gorzołka, gość naszego spotkania. Zdjęcia z imprezy można znaleźć na wspomnianym portalu. Warto zobaczyć. 

Później odbyło się  zgodnie z obowiązującymi procedurami zebranie sprawozdawcze. Odczytane zostały Sprawozdania: Zarządu z działalności w roku 2015, Skarbnika z działalności finansowej oraz Komisji Rewizyjnej. Zarządowi jednogłośnie udzielono absolutorium.

Gośćmi zebrania byli: Pani Jolanta Tomik, Dyrektor ZSP oraz p. Bronisław Brudny wiceprezes Zarządu Głównego MZC. 

W Sprawozdaniu Zarządu znalazły się serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy nas wspierali:

·      Cenimy sobie współpracę z UG w Jasienicy i agendami:

o  Dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Jasienica mgr inż. Janusz Pierzynie za pomoc w wydaniu publikacji Kola „Józef Bożek genialny wynalazca z Bier”, za przyznanie dofinansowania na złożony projekt, za jego uroczystą promocję. Dziękujemy za uczestnictwo w naszych imprezach.

o  Dziękujemy Pani mgr Agnieszce Bronowskiej – Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy za pomoc i wsparcie pomocy, dzięki któremu łatwiejsze jest organizowanie imprez kulturalnych a współfinansowanie  pozwala na podniesienie ich poziomu i rangi;

·    Dziękujemy Pani Prezes Marcie Kawulok oraz Zarządowi Głównemu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej za wsparcie, za życzliwość, za udział w imprezach, za to ze możemy uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Zarząd Główny, za prowadzenie   buchalterii.

·    Dziękujemy Pani Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego, p. Jolancie Tomik i Jej podległemu personelowi za harmonijną współpracę, za umożliwienie odbywania  posiedzeń Zarządu oraz imprez, za występy dzieci, które są zawsze miłym, pożytecznym i niezapomnianym akcentem spotkań;

·    Dziękujemy właścicielowi Zamku w Grodźcu p. Michałowi Bożkowi oraz Kustoszowi Muzeum zamkowego w Grodźcu p. Mariuszowi Makowskiemu – za wsparcie dla działalności Koła, za pomoc w organizacji imprez.

·   Dziękujemy  proboszczom ks. Andrzejowi Szczepaniakowi oraz Andrzejowi Krzykowskiemu za duchowe wspieranie naszej działalności.

·   Dziękujemy Pani Marii i Kazimierzowi Byrtek za sponsorowanie naszych imprez wspaniałymi wypiekami ich piekarni

·   Dziękujemy pani Sołtys Jadwidze Greń - za pomoc w organizacji naszych inicjatyw, za aktywny w nich udział.

·   Dziękujemy Zarządowi  OSP w Grodźcu – organizacja imprez plenerowych, m. in. Biesiady Grodzieckiej nie byłaby możliwa bez współpracy z druhami;

·   Dziękujemy członkom Zespołu Śpiewaczego „Grodźczanie” – za udział Zespołu w Biesiadach oraz innych imprezach organizowanych przez Koło, cenimy sobie profesjonalną oprawę muzyczną naszych spotkań.

Prezes Zarządu Koła podziękowała członkom Zarządu oraz wszystkim członkom naszego Koła, sympatykom i zainteresowanym działalnością za udział w imprezach, który jest niezwykle cenną akceptacją dla naszej pracy.

Liczba uczestników: 52

 

2.      JAN ŁYSEK – POETA, NAUCZYCIEL, LEGIONISTA W 100. ROCZNICĘ ŚMIERCI.

Nauczyciel, poeta, dramaturg, legionista. Postać Jana Łyska, zwanego ''śląskim Tetmajerem'' przypomniał w piątek, 26.02 br. na spotkaniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grodźcu, członek naszego Koła, Wiceprezes i skarbnik, członek Zarządu Głównego MZC inż. Józef Król.

Jan Łysek urodził się w Jaworzynce, w Trójwsi 7 lipca 1887 w rodzinie góralskiej jako syn Jana i Ewy z domu Heczko. Od najmłodszych lat zwracał uwagę dorosłych niezwykłą inteligencją, wrażliwością i metafizyczną zadumą. Wyróżniał się niezwykle żywym humorem. Oprócz wymienionych cech wywarły na jego psychice ziemia, z której wyrósł i środowisko góralskie Trójwsi. Okres spędzony w Jaworzynce miał na niego ogromny wpływ, czemu dał wyraz w  „Wierszu bez tytułu”:

 Jan Łysek[bez tytułu]

 Chodziłem dzieckiem między ludem,

 Grała mi przyroda cała.

 Nasiąkło serce przyrody cudem,

 A z tego miłość powstała.

 Urosłem na chłopskim zrębie,

 Na skraju jedlin szumiących.

 Słuchałem śpiewów na dębie,

 Jakby mą duszę czarujących.

W trakcie nauki zainteresował się Łyskiem ks. Franciszek Michejda z Nawsia, który nakłonił rodziców, żeby posłali go do szkoły do Cieszyna. Uczył się początkowo w polskim gimnazjum Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego w Cieszynie, a potem w tzw. paralelce przy seminarium nauczycielskim. Poznał tam dobrze historię i literaturę. Spotkał się też z działalnością PPS, choć bliższe mu były ruchu chłopskie, snuł myśli o wielkim przewrocie ludowym dokonanym pod przywództwem jakiegoś geniusza. W Cieszynie Łysek zaczął pisać, dał się poznać jako świetny monologista. Pierwszy monolog pod tytułem „Jako gorol lyczył prosię” opublikował w 1907 r.

Jan Łysek reprezentował piśmiennictwo Śląska Cieszyńskiego w literaturze Młodej Polski. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kazimierz Nitsch nazwał go „śląskim Tetmajerem”, zaś badacz literatury śląskiej Zdzisław Hierowski widział w nim „śląskiego Orkana”

Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego dostał pierwszą posadę w Datyniach Dolnych, potem w Suchej Średniej, wyróżniał się niezwykłą pracowitością. Wiele czytał, poświęcał czas na pracę samokształceniową, społeczną oraz twórczość literacką. Wygłaszał odczyty na zebraniach kółek nauczycielskich i jako jeden z pierwszych na Śląsku Cieszyńskim przekonywał o konieczności zakładania drużyn harcerskich, ciesząc się wśród nauczycieli i uczniów dużym autorytetem. Świadczyć może o tym fakt, że w 1911 roku wybrany został na stanowisko wiceprzewodniczącego Błędowskiego Kółka Pedagogicznego, co było wtenczas w Austrii precedensem, gdyż takiego młodego członka nie wybierano nigdy do zarządu, a co dopiero na funkcję wiceprezesa.

W międzyczasie pisał dalej, znaczenie literackie mają zwłaszcza dwa artykuły „Strój Góralski” i „Beskidy”, monolog „Chłopski dowczup” oraz jednoaktówka dla dzieci „Śpiący zastęp”. Z powodzeniem próbuje swoich sił w poematach liryczno-opisowych, powstaje wtedy „Jasień” i „Wakacyjne pieśni”.

W 1912 roku został mianowany kierownikiem szkoły polskiej TSL w Jaworzu Średnim. Tu powstają świetne liryki Łyska, jak „Kąpiel duszy” i „Sen w czasie wesela” oraz próba nowelistyczna „Zapowiedź”, a później nieukończony „Stary zwonczor”. Wtedy też powstaje jego pamiętnik „Dziennik spraw codziennych” obejmujący okres czasu od 30 stycznia do 4 maja 1914 roku. W okresie szefowania szkole pisze swój najlepszy utwór – „Śpiący rycerze” z proroczą wizją wyzwolenia Ojczyzny. – Dzięki temu dramatowi zwrócili na niego uwagę uczeni takiej miary jak Kazimierz Nitsch, Franciszek Popiołek, Stanisław Pigoń czy Zdzisław Hierowski. Łysek oparł się w nim na legendzie o śpiących rycerzach w grotach Czantorii. Utwór został wydany w 1914 roku w Cieszynie.

Jako czynny członek „Sokoła” należał do jednej z drużyn, której był instruktorem, a w 1913 roku ukończył szkołę oficerską. Wybuch I wojny spowodował formowanie się oddziału Legionów Śląskich w Cieszynie w Parku Sikory. Łysek był jednym z inicjatorów i jednym z dowodzących cieszyńskim Legionem Śląskim, obok Hieronima Przepilińskiego i Feliksa Hajduka. 18 października 1914 r. Łysek został mianowany podporucznikiem piechoty. Brał udział w kampaniach w Karpatach, na Bukowinie i w Besarabii. W bitwie pod Maksymcem 2 lutego 1915 r. został ranny w biodro, już po dwóch tygodniach wrócił do kompanii, obejmując jej dowództwo. W marcu 1915 r. awansował do stopnia porucznika.

Poległ 5 listopada 1915 r. w bitwie pod Kostiuchnówką, pochowany został na cmentarzu legionowym w Wołczecku. W 1929 r. jego zwłoki ekshumowano i po przewiezieniu do Cieszyna złożono na cmentarzu ewangelickim. Nie był to ostatni grób porucznika. W latach 60-tych został przeniesiony ponownie na cmentarz ewangelicki przy ul. Bielskiej.

Łysek został pośmiertnie odznaczony m.in. Krzyżem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych, a jedna z ulic w Cieszynie – Aleja Jana Łyska  nosi jego imię. Przed wojną na szkole w Jaworzu Średnim była również tablica ku jego pamięci, niestety, zniszczona w 1939 roku przez Niemców. Nowa tablica ma pojawić się na szkole w bieżącym roku?

Liczba uczestników: 43

 

3.      SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA KOBIET

Tegoroczny Dzień Kobiet  uczciliśmy w  dniu 11 marca 2016 roku w Chacie Międzyrzecze w Międzyrzeczu Górnym. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy członkini naszego Koła Pani Bernadety Gruszka, gospodyni Chaty Międzyrzecze, której zawdzięczamy także ciekawy program imprezy.

Na wstępie jednak p. Prezes Irena Skrzyżala oraz członek Zarządu Głównego Józef Król wręczyli legitymacje i odznaki czterem nowym członkom naszego Koła: Barbarze Krzywda, Danucie Kubala oraz państwu Renacie i Bogdanowi Małek. Były podziękowania za wstąpienie w szeregi MZC oraz życzenia aktywnego udziału w pracach Koła.

W programie artystycznym wystąpił Zespół „Dudoski” z regionalnym, wesołym repertuarem, który wprawił nas w odpowiedni nastrój.

Młodzież działająca w Kółku Teatralnym przy GOK w Jasienicy Filia w Międzyrzeczu Górnym wystąpiła w zabawnej scence rodzajowej „Biuro Matrymonialne”. Występ był bardzo adekwatny do charakteru spotkania - dobre, dowcipne teksty oraz dostosowana doń scenografia i kostiumy. Bawiliśmy się przednio a młodzi artyści nagradzani zostali zasłużonymi brawami.

Mieliśmy także okazję, by podziwiać wystawę poplenerową  Grupy „Barwa”, efekt pobytu  artystów w Rumunii, o czym z wielką swada opowiadała nasza gościnna gospodyni Pani Benia Gruszka, której prace także mieliśmy możliwość obejrzeć.

Zainteresowanie wielu z nas wzbudziło bogactwo eksponatów w Sali Regionalnej. Dla wielu była to wyprawa w przeszłość, wszak takie meble, makatki czy urządzenia gospodarstwa domowego jeszcze niedawno były w codziennym użytku wielu gospodarstw na naszym Śląsku Cieszyńskim.

Kulinarnym rarytasem naszej imprezy były potrawy kuchni ormiańskiej – ich nazw nie przytoczę ale smak ciast z różnymi nadzieniami – słodkimi, warzywnymi, pikantnymi pozostanie w naszej pamięci. Pozostaje nam satysfakcja, że przy  okazji mogliśmy także marketingowo wspomóc autorkę tych kulturalnych pyszności.

Liczba uczestników: 47

 

4.      OD HUTNICTWA DO KUŻNICTWA W USTRONIU

W dniu 22 kwietnia na terenie obiektu OSP w Grodźcu odbyło się kolejne spotkanie członków Koła poświęcone historii ziemi cieszyńskiej. Temat spotkania „Od hutnictwa do kuźnictwa w Ustroniu miał na celu uświadomienie obecnym, że Ustroń był w XVIII w. znaczącym dla Śląska okręgiem przemysłowym. Do czasów obecnych zachowały się obiekty i budowle, które warto poznać.

Rozwój przemysłu był spowodowany za sprawą księcia Alberta syna króla polskiego Augusta, który żonaty z Marią Krystyn córką cesarzowej Austrii Marii Teresy założył w 1772 roku hutę żelaza z Wielkim Piecem i innymi urządzeniami przetwórczymi i warsztatami kuźniczymi. Całemu ośrodkowi, który powstał w miejscu dzisiejszego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nazwano hutą im. Św. Klemensa. O tym ośrodku oraz 5 innych na ternie Ustronia od Polany do dolnego Ustronia opowiadał zaproszony na spotkanie Prezes Stowarzyszenia Miłośników Kużni p. Karol Brudny. Wraz z nim przybyły też członkinie Zarządu Stowarzyszenia. Ich obecność to początek współpracy pomiędzy naszymi stowarzyszeniami. Po tych ośrodkach pozostało na terenie Ustronia wiele budowli oraz urządzeń. Jedną z nich to budynek obecnego Muzeum.

Budynek Muzeum pochodzi z ok. 1800 r. i należy do najstarszych murowanych obiektów Ustronia, szczycąc się niezmienioną przez wieki formą. Powstał naprzeciw huty Klemens, jako siedziba dyrekcji. W tym obiekcie mieści się powstałe stowarzyszenie. Za budynkiem muzeum w latach 1802 do 1804 wzniesiono hotel „Kuracyjny” rodzaj domu zdrojowego z urządzonymi łazienkami do kąpieli żużlowych. Obecnie w tym obiekcie mieści się Rezydencja Parkowa.

Prelekcja została wzbogacona wyświetlonym filmem „5 obiektów hutniczych w Ustroniu” Na zakończenie spotkania uczestnicy zadali pytania związane z zakończeniem istnienia tak dużego zakładu, jakim była Kuźnia Ustroń.

Liczba uczestników: 42

 

5.      KONCERT EKUMENICZNY DLA UCZCZENIA 1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI

Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu zorganizowało 15 maja br. o godz. 16:00 w tamtejszym kościele p.w. św. Bartłomieja kolejny koncert. Okazją dla jego zorganizowania była 1050 rocznica chrztu Polski. Nieczęsto bowiem zdarza się taka okazja, aby słuchać i przeżywać muzykę i śpiew na poziomie jaki zaprezentowali wykonawcy koncertu. Świadomość wagi chrztu w życiu każdego chrześcijanina, od wieków inspirowała wielu kompozytorów i poetów, do chwalenia Boga za dar jaki otrzymujemy w tym sakramencie. Najlepiej swoje uczucia przekazywali w muzyce i nabożnej pieśni. Koncert zorganizowany przez Koło Macierzy był takim maleńkim wkładem zarówno wykonawców jak i wszystkich uczestników - słuchaczy - w dziękowaniu Bogu za ten dar, który przed 1050 laty rozpoczęto udzielać pokoleniom po dzień dzisiejszy. W koncercie, który miał wymiar ekumeniczny usłyszeć mogliśmy oprócz muzyki organowej w wykonaniu wybitnego wirtuoza tego instrumentu Pawła Seligmana, znany nie tylko w regionie Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Jaworza.

Paweł Seligman to organista, pianista i aranżer. W 1999 roku ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną II Stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Cieszynie w dwóch specjalnościach – w klasie fortepianu doc. Janusza Seligmana oraz w klasie organów adiunkta Bogumiły Dunikowskiej. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego i adiunkta Zygmunta Antonika. Odbył szereg warsztatów, kursów mistrzowskich i lekcji otwartych z zakresu gry i improwizacji organowej oraz wykonawstwa muzyki dawnej. W Polsce pod kierunkiem  Juliana Gembalskiego oraz Marka Toporowskiego, w Niemczech u Wolfganga Seifena, we Francji u boku  Oliviera Latry, Jean-Luc Perrota i Georges Guillearda, w Finlandii u Maija Lehtonena oraz w Słowacji u Jana Vladimira Michalko. W latach 1995-2008 był organistą kościoła św. Jana Nepomucena w Brennej Leśnicy. Był również pomysłodawcą i koordynatorem społecznej akcji „Organy dla Brennej Leśnicy”. Od 2008 r. pełni funkcję organisty kościoła NMP Królowej Polski w pobliskim Pogórzu. Jest nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia im. Ignacego Jana  Paderewskiego w Cieszynie, gdzie prowadzi klasę organów oraz wicedyrektorem Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej w Bielsku – Białej. W tych szkołach uczy gry i improwizacji organowej oraz gry liturgicznej. Uczy również w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Jastrzębiu-Zdroju. Jest członkiem Rady Instytutu Teologicznego im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej. Pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym festiwalu „Wieczory Muzyczne w Leśnicy”. Ma na swoim koncie już siedem wydanych płyt, w tym pięć z solową muzyką organową. Koncertuje jako solista i kameralista w kraju i zagranicą m. in. w Austrii, Francji, Niemczech, Słowacji i Republice Czeskiej.

Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu powstał przed ponad stu laty w 1912 r., chociaż ślady jego działalności znajdujemy w ostatnich dwóch dekadach XIX w. Chór na przestrzeni swych ostatnich kilkudziesięciu lat występował nie tylko w macierzystej parafii ale regularnie uczestniczy w Diecezjalnych Przeglądach Twórczości Chóralnej jak również jest głównym organizatorem i bierze czynny udział w Międzynarodowych Festiwalach Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej organizowanych rokrocznie od 12 lat w amfiteatrze w Jaworzu. Ponadto wykonał wielokrotnie koncerty za granicą w Czechach, Słowacji, Litwie, Niemczech (dawniej NRD i RFN), Holandii i Francji. Chórem od 3-ch lat dyryguje Krystyna Gibiec.

Organizator koncertu mógł sprostać zadaniu dzięki udostępnieniu grodzieckiej świątyni o wspaniałej akustyce i wyremontowanym instrumencie organowym przez proboszcza miejscowej parafii ks. kanonika Andrzeja Szczepaniaka oraz wsparcia finansowego z budżetu Gminy Jasienica.

Koncert podzielony został na cztery części. W pierwszej usłyszeliśmy utwory organowe w wykonaniu mistrza Pawła Seligmana. Były to wspaniale brzmiące utwory improwizacja na temat pieśni "Bogurodzica" i dwa utwory Johanna Sebastiana Bacha: preludium chorałowe "Liebster Jesu, wir sind hier" (BWV 731) oraz Toccata i Fuga d-moll (BWV 565).

W drugiej części wystąpił chór wykonując pięć piesni: Alleluja, Bogu cześć Kobi Oszrata w opracowaniu Krystyny Gibiec, O, usłysz mój głos, pieśń braci z Taize Jacques Berthiera, Błogosławię Cię, Cezariusza Cieszyńskiego w opracowaniu dyrygentki, Na skale Kościół stoi, Samuela Sebastiana Wesleya oraz Kyrie z mszy Charla Gunoda.

Trzecią część mistrz Paweł Seligman wypełnił  Toccatą D-dur Flora Peetersa oraz Toccatą h-moll Eugena Gigout.

Ostatnią cześć koncertu wypełniły pieśni Chóru, który wykonał w kolejności: arię z opery Rinaldo Jerzego Fryderyka Hendla Pokój i radość daj nam o Panie, anonimowego autora Wielki Bóg, Mocno wierz, mel. J. Hoff,  sł. I P. 5,9,  Błogosławieństwo irlandzkie, słowa i melodia Markus Pytlik w tłum. ks. R. Janika oraz  Jesteśmy jedno w Chrystusie, Franka Colona.

Wykonawcy każdorazowo wynagradzani byli gromkimi oklaskami, a na zakończenie, za wspaniały występ, za duchową ucztę, za muzyczne doznania, które zabrali z sobą słuchacze z grodzieckiego kościoła, przedstawiciele organizatora Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu, wręczyli skromne wiązanki kwiatów P. Seligmanowi i K. Gibiec.

Na zakończenie Koncertu wszyscy zaśpiewali, przy akompaniamencie Pawła Seligmana, wspólnie pieśń rodzimego poety Jana Kubisza „Ojcowski dom”. Wykonawcy poproszeni zostali przed wejście do kościoła  do wspólnej pamiątkowej fotografii, po czym zaproszeni zostali przez Gospodarza do salki parafialnej na krótkie spotkanie przy kawie.

Liczba uczestników: 75

 

6.      TRADYCYJNE SMAŻENIE WAJECZNICY

W sobotę 14 maja 2016 r. w przeddzień Zesłania Ducha Świętego, czyli Zielonych Światek, Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu zorganizowało tradycyjne smażenie wajecznicy.

 Smażenie wajecznicy, smażylnice - jak mówią w Istebnej, lub też jajeczniki - jak mówią w Goleszowie to stary cieszyński zwyczaj. Jajecznica gęsta, mocno smażona, czyli nie lejąca się, z kawałkami słoniny i pokrojonym szczypiorkiem była podawana w Zielone Świątki na niedzielne śniadanie. Do dziś gospodynie w okolicach Wisły, Ustronia, Skoczowa smażą wajecznicę na wolnym powietrzu dla rodziny i zapraszanych gości. Warto wspomnieć, że jajecznica po cieszyńsku 1 lutego 2008 r. została wpisana na listę produktów tradycyjnych.

Członkowie Koła MZC w Grodźcu oraz sympatycy Koła spotkali się w sobotnie popołudnie w Barze pod lasem w Grodźcu Zagórze. Pogoda sprzyjała. Wprawdzie trzeba było się ciepło ubrać, jednak po kilku deszczowych dniach wyszło słońce. Siedzieliśmy pod wiatą. Pan Zbigniew Płoszczak zajął się smażeniem. Na patelniach skwierczał boczek i słoninka. Po chwili na stołach pojawiły się pierwsze dymiące porcje smakowitej jajecznicy. Raczyliśmy się też pysznym, świeżym chlebem z domowym smalcem. Obok w barze można było kupić gorącą herbatę, piwo i inne napoje.

Po posiłku, w pięknej scenerii rozświetlonej słońcem, budzącej się do życia przyrody nastąpił kolejny miły moment biesiady - wspólne śpiewy, którym przygrywał na akordeonie pan Ludwik Kubera.

Korzystaliśmy ze śpiewników wydanych przez nasze Koło.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Wielu pieszych turystów i rowerzystów zatrzymywało się i z zaciekawieniem przysłuchiwało wyśpiewywanym przez nas cieszyńskim pieśniczkom.

Tradycyjnie, na smażeniu wajecznicy spotkamy się znów za rok.

Liczba uczestników: 38

 

7.      VIII BIESIADA GRODZIECKA 2016

W sobotę 25 czerwca b.r. już po raz ósmy spotkaliśmy się w plenerze OSP w Grodźcu, by pod hasłem „Gdzie słyszysz śpiew tam wnijdź tam dobre serca mają, źli ludzie wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają” autorstwa J.W. Goethego, spędzić chwil parę z muzyką ludową naszego regionu. Wysłuchaliśmy żywiołowych, pełnych ekspresji utworów w wykonaniu Kapeli Góralskiej „Ondraszki” ze Szczyrku. Skrzypce, akordeon, śpiew i ze swadą zapowiadane kolejne utwory nagradzane były rzęsistymi brawami.

Z nowym repertuarem wystąpił nasz rodzimy Zespół „Grodźczanie”. Panie w śląskich strojach i panowie w bruclikach pod batutą Pana Ludwika Kubery, zachęcali do wspólnego śpiewania. Jak co roku obsługę gastronomiczną zabezpieczył grodziecki „Bar Pod Beczką” pani Kingi Małeckiej a wypiekami kuchni regionalnej częstowały Panie z KGW w Grodźcu.

Było też o naszym cieszyńskim endemicie botanicznym – Cieszyniance, niepozornym a jakże wdzięcznym kwiatuszku, którego legendę opisał sam Gustaw Morcinek.

A w tle naszej Biesiady oczywiście mecz piłkarskiej reprezentacji, czasami dramatyczny, czasami pełen napięcia, czasami  radosny, zwłaszcza wtedy, gdy po rzutach karnych okazał się zwycięski, co uczciliśmy w należny wydarzeniu sposób. I trudno było nie pogodzić się z tym, że był dla nas frekwencyjną konkurencją.

Za rok znów się spotkamy.

Liczba uczestników: 27

 

8.      PRZEGLĄD KRONIK OSP

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach oraz Zarząd Oddziału Powiatowego OSP RP w Bielsku Białej zorganizowali II WOJEWÓDZKI I IV POWIATOWY PRZEGLĄD KRONIK OSP w dniu 23 lipca 2016 roku, który odbył się w sali OSP Świętoszówka. Organizatorzy przeglądu kronik zaprosili do udziału w imprezie poza konkursem kroniki organizacji pozarządowych działających w Gminnie Jasienica wraz z ich redaktorami. Grodzieckie Koło MZC reprezentowali zaproszeni na tę okoliczność p. Janina Gazda, jako kronikarz Koła Macierzy w Grodźcu oraz Edward Cichy, który utrwala fotograficznie wszystkie wydarzenia na spotkaniach i imprezach Koła. Na uroczystym podsumowaniu był obecny p. Józef Król członek Zarządu Koła, który poproszony przez organizatorów, pełnił obowiązki przewodnika podczas zwiedzania przez uczestników obiektów zabytkowych w Grodźcu.

Wszystkie osoby z Koła na podsumowaniu przeglądu kronik otrzymały pamiątkowe dyplomy i praktyczne upominki.

Bardzo interesującymi i kształcącym było seminarium na temat kronikarstwa przygotowane przez organizatorów.

 

 

9.      ZWIEDZANIE OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I REGIONALNYCH W USTRONIU I WIŚLE

 

W sobotę 17 września b.r. członkowie i sympatycy Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej TMR w Grodźcu odwiedzili trzy beskidzkie muzea oraz obiekty historyczne Ustronia i Wisły:

Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego, które znajduje się w budynku administracyjnym dawnej huty „Klemens”. Ciekawe ekspozycje, interesujący werbalny i multimedialny przekaz dostarczył nam wiedzy na temat potęgi industrializacyjnej jaką był Ustroń przez prawie dwa wieki swej historii i dzięki której stał się później i jest do dziś miejscowością uzdrowiskową.

Muzeum zbiorów Marii Skalickiej – oddziału ustrońskiego Muzeum, gdzie zgromadzone są cenne zbiory bibliofilskie, malarstwa, exlibrisów. Szczególnie cenne są dzieła Pawła Stellera, artysty urodzonego w Ustroniu – Hermanicach, zwanego polskim Dürerem.

Muzeum Regionalne w Wiśle podobnie jak dwa pozostałe, pozwoliło nam przypomnieć sobie czasy dzieciństwa, szkolne ławki, kałamarze, a nawet rysiki, pokaz kowalstwa i innych zawodów, których gospodarcze znaczenie dawno minęło. A wszystko to w przekazie piękną gwarą istebniańską.

Po zwiedzeniu muzeum spacerkiem dotarliśmy na stary cmentarz parafii ewangelicko augsburskiej „Na Groniczku” powsały w 1819 roku, położony na wzniesieniu w widłach Wisły i jej dopływu Kopydła. Znajdują się na nim groby wielu zasłużonych mieszkańców miastam. Między innymi: Artur Cienciała – artysta rzeźbiarz, Jerzy Drozd – nauczyciel i dyrektor Szkoły Muzycznej w Cieszynie, Stanisław Hadyna – twórca i wieloletni dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Bogumił Hoff – odkrywca Wisły jako letniska, Jan Sztwiertnia – kompozytor nauczyciel muzyki, ofiara obozu koncentracyjnego w Gussen, ks. Andrzej Wantuła proboszcz parafii  Wiśle i biskup Kościoła Ewngelicko- Augsburskiego w Polsce i wielu innych.

Mimo deszczowej pogody spacer ulicami Wisły i Ustronia w towarzystwie przewodnika beskidzkiego p. Janusza Gańczarczyka pozwolił nam na nowo odkryć uroki obu miast, krzepić się wrażeniem, jak wiele zostało tu zrobione ku zadowoleniu mieszkańców i rzeszy turystów odwiedzających Beskidy.

Pożegnanie lata, przy grillu i ze śpiewem, było ostatnim elementem naszej wycieczki. Choć załamanie pogody, deszcz i ziąb po kilkunastu dniach wrześniowych upałów uświadomiły nam, że nieuchronnie jesień puka do drzwi, dobry humor nas nie opuszczał, a niezapomniane wrażenia z wycieczki  będziemy  pielęgnować i o nich opowiadać.

Liczba uczestników: 23

 

10.  WIECZORNICA POŚWIĘCONA PAMIĘCI HELMUTA KAJZARA

Grodziecki epizod życia Helmuta Kajzara znajdujemy w sztuce „OBORA”. Akcja  sztuki rozgrywa się na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku we wsi „Morzyk”na Śląsku Cieszyńskim. Autor zawarł w niej polityczną ocenę stalinowskich czasów, a także wiele wzruszających autobiograficznych wątków. Tej sztuce i jej Autorowi poświęcona była wieczornica zorganizowana w dniu 28 października b.r. w Szkole Podstawowej w Grodźcu, gdzie Helmut Kajzar pobierał nauki. Członkowie Koła oraz zaproszeni goście, mieli okazję poznać fragment  Jego bogatej twórczości, wrócić pamięcią do tych mrocznych lat, poznać przesłanie ponadczasowe, które pozwolę sobie zacytować: 

  „UCZEŃ Chciałbym, mistrzu, usłyszeć, jakie są twe pragnienia?”

„KONFUCJUSZ Chciałbym o starców się troszczyć, przyjaciołom ufać, a dla młodych zachować tkliwość.

UCZEŃ Jeśli w kraju ma się lud liczny, czy można uczynić coś dla niego?

KONFUCJUSZ Można go uczynić bogatym.

UCZEŃ A jeśli ma się lud bogaty, czy można uczynić coś więcej?

KONFUCJUSZ Można go nauczyć.

UCZEŃ Chcesz, mistrzu, naprawiać ludzi, ale sztuka i nauka nigdy nie  doprowadziły  do  złagodzenia  natury ludzkiej.

KONFUCJUSZ Gdy ład panuje w kraju, można mówić i działać śmiało, gdy w kraju nie ma ładu, działać trzeba śmiało, lecz mówić ostrożnie.

UCZEŃ Jak służyć władcy

KONFUCJUSZ Najważniejsze to w niczym go nie oszukiwać i umieć mu się otwarcie przeciwstawić.”

23 stycznia 2016 r. na Scenie Polskiej w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie odbyła się premiera "Obory” Helmuta Kajzara w reżyserii Janusza Klimszy. Przedstawienie powstało w ramach projektu realizowanego przez Wrocławski Teatr Współczesny będącego częścią programu Wrocław - Europejska Stolica Kultury 2016. To wydarzenie jest świadectwem Wielkości Autora „Obory”.

Więcej szczegółów z życiorysu Helmuta Kajzara na naszej stronie internetowej http://www.macierz-grodziec.org.plzakładka „Poznajemy Grodziec”/Postacie (sylwetki).

Liczba uczestników: 48

 

11.  WIECZORNICA POŚWIECONA PAMIĘCI PAWŁA STALMACHA W 125 ROCZNICĘ JEGO ŚMIERCI.

W dniu 25 listopada 2016 r. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Grodźcu Zarząd Koła zorganizował Wieczornicę poświeconą pamięci Pawła Stalmacha w 125 Rocznicę Jego śmierci.

Paweł Stalmach pisał, że "...Narodowość bez oświaty nie może się rozwijać i żyć; oświata jest tylko możliwą w narodowej mowie i musi służyć  dla  dobra  narodu. Lud bez oświaty w duchu narodowym, musi zginąć". Dlatego też, jako że listopad jest miesiącem pamięci, młodzież szkolna wystąpiła z patriotycznym programem upamiętniającym 98 Rocznicę odzyskania niepodległości. Był Hymn Państwowy i wzruszający program słowno – muzyczny, przypominający sekwencję zdarzeń, które złożyły się na odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli. Występ jak zawsze przyjęty został z niezwykle ciepło i nagrodzony  należnymi brawami. Młodzi artyści otrzymali słodycze, a Ich Opiekunowie serdeczne podziękowania.

Prelekcję n.t. „Działalności Pawła Stalmacha na rzecz niepodległości” zaprezentował Stefan Król, historyk, pracownik  Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Cieszynie.

Paweł Stalmach urodził się 13 sierpnia 1824 r. w Bażanowicach, jako syn Jana, oficjalisty arcyksiążęcego i Zuzanny z d. Cichy. Rodzina mieszkała w Bażanowicach, Pogwizdowie

i Cieszynie. W latach 1836-1843 był uczniem Gimnazjum Ewangelickiego w Cieszynie, studiował filozofię w Pressburgu (Bratysławie) i teologię w Wiedniu. W czasie pobytu w Bratysławie spotkał z Ludovitem Šturem, orędownikiem współpracy słowiańskiej. W Wiedniu uczestniczył w wydarzeniach Wiosny Ludów. Uczestniczył w Zjeździe Słowiańskim w Pradze.

Paweł Stalmach był współzałożycielem:

Towarzystwa dla Wydoskonalenia się w Języku Polskim (10.1848)

Biblioteki dla Ludu Kraju Cieszyńskiego (19.03.1849)

Kasyna (Towarzystwa Oświatowo-Kulturalnego, 1856)

Czytelni Ludowej (7.12.1861)

Towarzystwa Rolniczego dla Ks. Cieszyńskiego (1868)

Towarzystwa Naukowej Pomocy (1872)

Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego (9.11.1895)

Twórczość literacka Pawła Stalmacha:

„Bój na Dobropolu” (utwór o walkach z Tatarami, na podstawie Długosza).

„Cieszymir” (sztuka o założeniu Cieszyna).

Kalendarz Cieszyński (od 1857) i Kalendarz Polski.

Teksty polemiczne, podręczniki.

Pamiętnik.

Paweł  Stalmach zmarł w 1891 roku, pochowany na cmentarzu przy kościele św. Jerzego. 26.10.1937 r. przeniesiono doczesne szczątki P. Stalmacha na Cmentarz Komunalny w  Cieszynie.

Liczba uczestników: 39

 

12.  SPOTKANIE WIGILIJNE-PROMOCJA KSIĄŻKI "HISTORIA SZKOLNICTWA W GRODŹCU"

Tegoroczne spotkanie przedświąteczne członków grodzieckiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej odbyło się 14 grudnia 2016 r., w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i zbiegło się z zapowiadaną wcześniej  promocją I Części Monografii Grodźca  - „Historia szkolnictwa w Grodźcu”. Jest to już 4 publikacja wydana przez Koło.

Na ten cel Koło otrzymało dofinansowanie z Urzędu Gminy Jasienica na podstawie wniosku opracowanego przez kol. Józefa Króla, wiceprezesa Zarządu.

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: prezes Zarządu Głównego MZC w Cieszynie p. Marta Kawulok oraz p. Bronisław Brudny - I wice prezes  ds. kontaktu z Kołami Terenowymi MZC, ksiądz proboszcz tutejszej parafii Andrzej Szczepaniak, dyrektor ZSP w Grodźcu p. Jolanta Tomik i byłe dyrektorki: p. Alicja Michałowska i p. Bronisława Zubek, pani sołtys Jadwiga Greń oraz Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Grodźcu p. Bernadeta Krzempek.

Ze względu na przedświąteczny charakter spotkania młodzież szkolna, pod opieką p. Barbary Frydel-Ociepki oraz p. Joanny Augul, przygotowała na tę okoliczność Jasełka. Przepiękną scenografię do Jasełek zawdzięczamy p. Beacie Szostok.  Uczniowie dołożyli starań, aby ich gra aktorska i śpiewy spodobały się widzom i trzeba przyznać, że spisali się na szóstkę z plusem. Wszyscy nagrodzili ich gromkimi brawami, którym nie było końca. W tym miejscu należy wspomnieć, że udział uczniów z tutejszej szkoły w różnego rodzaju zespołach artystycznych ma już wieloletnią tradycję, sięgającą lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, a na koncie liczne nagrody.

Po występach uczniów rozpoczęła się ta część spotkania, która związana była bezpośrednio z promocją „Monografii Grodźca”.

Zarówno całe spotkanie, jak i prezentację książki, prowadziła prezes grodzieckiego Koła MZC p. Irena Skrzyżala, która zaprezentowała przygotowaną na tę okoliczność prezentację multimedialną. Była to krótka historia tutejszej szkoły oraz jej założycieli, poszerzona o nazwiska wybitnych absolwentów tejże placówki. Dla przypomnienia byli to: Wacław Grodecki – autor pierwszej Mapy Polski, Józef Bożek – wynalazca maszyny parowej, Jan Kalfas – pilot Dywizjonu 301 (II Wojna Światowa, Bitwa o Anglię), Helmut Kajzar – dramaturg, eseista, reżyser wielu przedstawień teatralnych i spektakli telewizyjnych.

Szczegółów zainteresowani mogli dowiedzieć się z wydanej Monografii, opatrzonej wieloma zdjęciami archiwalnymi i współczesnymi, przypisami i opisami dziejów szkolnictwa w Grodźcu od jego zarania po dzień dzisiejszy

Dla członków koła, zwłaszcza tych, którzy pobierali naukę w tutejszej placówce oświatowej oraz nauczycieli, zarówno emerytowanych jak i obecnie pracujących, było to wydarzenie szczególnej rangi. W ich ręce bowiem trafiła książka przywołująca wiele wspomnień i budząca różne, na ogół pozytywne emocje.

Informacje na temat szkolnictwa w Grodźcu zostały zebrane i opracowane przez p. Irenę Skrzyżalę, p. Renatę Moczałę i Józefa Króla na podstawie Kroniki Szkolnej i materiałów udostępnionych przez mieszkańców wsi. Znalazły się tam też wspomnienia napisane ręką byłych Pań dyrektorek i nauczycielek.

Skład i przygotowanie do druku zawdzięczamy p. Elżbiecie Wiencek. Okładkę do książki zaprojektowała nauczycielka ZSP w Grodźcu p. Agnieszka Kukioła.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali darmowe egzemplarze wydawnictwa, w przerwie zaś  zaproszeni zostali na poczęstunek. Była kawa, herbata, smaczne kanapki. Członkinie Koła zaś upiekły pyszne ciasta i ciasteczka.

Na koniec Prezes ZG w Cieszynie p. Marta Kawulok oraz prezes grodzieckiego Koła p. Irena Skrzyżala, ksiądz Andrzej Szczepaniak, a także radny Rady Powiatu i zarazem członek naszego koła p. Józef Herzyk  podziękowali jego członkom za wkład włożony w przygotowanie publikacji, życząc dalszej owocnej pracy.

Złożyli także wszystkim świąteczne życzenia.

Liczba uczestników: 87

 
1056