Sprawozdanie za rok 2015

 DZIAŁALNOŚĆ  ORGANIZACYJNA 


Zarząd w roku 2015 działał w niezmienionym składzie, który przedstawia się następująco:
Irena Skrzyżala  - Prezes
Edward Cichy - I Wiceprezes
Józef Król - II Wiceprezes/Skarbnik
Elżbieta Wiencek - Sekretarz
Stanisław Cebulak - Członek
Karol Baszczyński - Członek
Piotr Kawulok - Członek
Bogdan Moczała - Członek
Koło nasze liczy wg stanu na 1 stycznia 2016 roku 62 członków, w roku sprawozdawczym odeszło trzech członków.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 protokołowanych posiedzeń Zarządu, na których:
- przygotowywano spotkania członków, zgodnie z przyjętym planem; wprowadzano zmiany do planu, które wynikały z aktualnych potrzeb lub okoliczności.
 - opracowywanie scenariuszy imprez kulturalno – oświatowych
- organizacja wycieczek
Działalność Kola jest dokumentowana poprzez:
- protokołowanie pracy posiedzeń Zarządu
- protokołowanie poszczególnych  imprez organizowanych przez Koło w formie pisemnej na stronie internetowej www.macierz-grodziec.org.pl wraz z dokumentacją fotograficzną 
- prowadzenie zapisów w Kronice Koła
- relacje z imprez w lokalnej Gazecie „Jasienica”
Przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Urząd Gminy Jasienica oraz  lokalne organizacje pozarządowe, m.in. LGD Ziemia Bielska.
Zrealizowany został projekt dofinansowany przez Urząd Gminy Jasienica na reedycję „Śpiewnika MZC Koło w Grodźcu” oraz na publikację „Józef Bożek genialny wynalazca z Bier” na kwotę 4 660 tyś. zł. 

IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ KOŁO:
 

30 stycznia 2015 r.  - ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA ZA 2014 ROK

Prezes Koła – Irena Skrzyżala przywitała przybyłych członków Koła oraz gości: Prezesa ZG MZC – Martę Kawulok, przedstawiciela ZG MZC – Bronisława Brudnego oraz Dyrektor ZSP w Grodźcu – Jolantę Tomik.
Przed rozpoczęciem obrad uczniowie miejscowej szkoły zaprezentowali inscenizację Jasełek. Gra małych aktorów, stroje, dekoracje i ciekawy pomysł przedstawienia narodzin Chrystusa bardzo się podobały. Wysiłek dzieci został nagrodzony gromkimi brawami. Na koniec dzieciom wręczono kosz słodyczy.
Prezes Irena Skrzyżala przedstawiła obszerne sprawozdanie z działalności Koła za rok 2014,  
podziękowała  wszystkim, którzy wspierali działalność Koła, podziękowanie za współpracę otrzymała Marta Kawulok a za jej pośrednictwem cały Zarząd Główny Macierzy, Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, Dyrektor GOK Agnieszka Bronowska, Dyrektor ZSP w Grodźcu  Jolanta Tomik, Michał Bożek i Mariusz Makowski, ks. Andrzej Szczepanik.
Prezes dziękowała również Jadwidze Greń, Marii Szczelina, Zarządowi OSP w Grodźcu oraz członkom zespołu „Grodźczanie” za pomoc w organizacji imprez plenerowych.
Następnie przedstawione zostały tematy spotkań na rok 2015, zaakceptowane przez uczestników spotkania. 
W dyskusji głos zabrali:
Pani Marta Kawulok dziękując za zaproszenie stwierdziła, że zawsze z wielką radością uczestniczy w naszych spotkaniach. Wysoko oceniła działalność Koła w Grodźcu, naszą stronę internetową, która jest jedną z trzech założonych przez terenowe Koła Macierzy. Podziękowała za pracę Zarządowi – Edwardowi Cichemu, Irenie Skrzyżala i Józefowi Królowi, a także wszystkim członkom Koła.
Pani Jolanta Tomik gratulowała pomysłów i determinacji w działaniu. Wyraziła radość ze współpracy Koła ze szkołą. Podkreśliła, że występy dzieci na naszych spotkaniach to zaszczepianie kultywowania miejscowej tradycji i ważny element pracy wychowawczej szkoły.
Józef Król, skarbnik Koła przedstawił „Sprawozdanie finansowe za 2014 r.” wraz z rozliczeniem grantu przyznanego na wydanie Śpiewnika i organizacje imprez.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej nie wniosło zastrzeżeń do działalności Zarządu. Stwierdzono, że Koło działa prężnie, plan pracy realizowany jest zgodnie ze Statutem, a dokumentacja Koła prowadzona jest rzetelnie. Przewodniczący zebrania Stanisław Cebulak poddał sprawozdania głosowaniu. Za przyjęciem sprawozdań z działalności Koła, sprawozdania finansowego i planu pracy na bieżący rok głosowano jednogłośnie. Udzielono też Zarządowi Koła absolutorium za 2014 rok.
Liczba uczestników: 42
 
 
13 lutego 2015 . -  MIESZKAŃCY ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO W LEGIONACH POLSKICH W LATACH 1914 -1918

W roku 2014 minęła setna rocznica wymarszu z Cieszyna Legionu Śląskiego, który sformowany został z ochotników pochodzących ze Śląska Cieszyńskiego.  O powstaniu legionu o jego losach i szlaku bojowym opowiadał w dniu 13 lutego  Stefan Król, pracownik cieszyńskiej filii Biblioteki Pedagogicznej w Bielsku-Białej. Przedstawił szlak bojowy Kompanii Śląskiej, który wiódł z Węgier przez Karpaty, gdzie cieszyńscy ochotnicy uczestniczyli w krwawych walkach. Następnie  po przejściu w kierunku Bukowiny, oddział udał się na Wołyń, gdzie brał udział m.in. w ciężkich zmaganiach pod Kostiuchnówką. Cieszyńskich Ślązaków w 1916 r. spotkać można było niemal we wszystkich legionowych zmaganiach. Na zakończenie prelegent scharakteryzował kilka postaci zasłużonych legionistów m. innymi Hieronima Przepilińskiego dowódcy Legionu Śląskiego, Jana Łyska, Józefa Lebiedzika, Tadeusza Regera, Tadeusza Michejdę oraz wielu innych.
W dyskusji Edward Cichy przekazał informację z Gwiazdki  Cieszyńskiej z dnia 22 sierpnia 1914 roku o wpłatach mieszkańców Grodźca na wojskowy skarb Legionów. Byli to: Tomanek Józef 5 K, Michał Kopeć 2K, Bima Karol 3 K, Kubaczka Paweł, Wątroba Jan, Pociorek Jerzy, Kałuża Józef, Tolaszowa Zuzanna, Kubaczka Amalia, Międzybrodzki Kazimierz, Bima Marcin po 2 K; Mozielowski Karol, Małysz Jan, Graboń Franciszek, Baszczyński Franciszek, Rojczyk Paweł, Szymala Adam, Konopka Jan, Drahokoupil Franciszek, Bima Jan, Buryan Józef,  Gruszka Józef,  Kisiała  Maria, Bączek Jan, Gruszka Edward, Bima Adam, Skrzyżała Paweł, Wawrzeczko Józef, Duda Paweł, Tomanek Józefina, Tomanek Alfred po 1 K; razem wpłacono 51koron. 
Na zakończenie spotkania prezes Irena Skrzyżala wręczyła Prelegentowi pisemne podziękowanie za przekazaną wiedzę historyczną i nieznane wątki z udziału mieszkańców Śląska Cieszyńskiego w walkach o odzyskanie niepodległości Polski.

Liczba uczestników: 36
 

13 marca 2015 r. – SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA KOBIET- PREZENTACJA STROJU CIESZYŃSKIEGO

„Z kobietą nie ma żartów - w miłości czy w gniewie
Co myśli, nikt nie zgadnie; co zrobi nikt nie wie”.
 
Pod przekornym hasłem autorstwa Aleksandra Fredry Koło wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jasienicy zorganizowało spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Zebrani w „Barze Pod Beczką” członkowie i sympatycy Koła obejrzeli, dzięki uprzejmości Muzeum Ustrońskiego, film „Dawny strój cieszyński noszony w Ustroniu”. A muzyczną ucztę zgotował pan Janusz Hochenbaum. Utwory m. in.  z repertuaru Bułata Okudżawy, Andrzeja Sikorowskiego, doskonale wpisały się w charakter spotkania poświęconego kobietom, z okazji ich Święta. Po filmie był pokaz stroju, w który ubrana była jedna z członkiń Koła.

Liczba uczestników: 41
 

17 kwietnia 2015 r. – KULTURA PASTERSKA W BESKIDACH

W tym dniu w grodzieckim Zespole Szkolno – Przedszkolnym  oddaliśmy hołd tradycji –wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jasienicy zorganizowano prelekcję p.t. „Kultura pasterska w Beskidach – Wałasi i Górale”. Prelegentem był Prezes Związku Podhalan Oddziału Górale Śląscy, Pełnomocnik Programu „Owca Plus” pan Józef Michałek.
Pan Prezes oraz członek naszego Kola pan Edward Krysta, ubrani w stroje Górali Beskidzkich z wielką swadą prezentowali poszczególne elementy góralskiej kultury, w tym sztandar Oddziału.
Jak podkreślił Pan Prezes obecność owiec w górach, ich rola w kształtowaniu środowiska przyrodniczego nie może być kwestionowana. Łąki i pastwiska górskie, polany środleśne oraz hale  będące elementem bioróżnorodności wymagają dla utrzymania swych walorów stałej pielęgnacji. Owca jest tym gatunkiem, który dla tych celów ma szczególne predyspozycje, co przez setki lat w sposób przekonywujący potwierdzała. Morawy i Śląsk Cieszyński były najdalej na północny zachód wysuniętymi terenami górskimi zasiedlonymi przez pasterzy wołoskich, była to „kraina wołoska oddana im przez Kazimierza Wielkiego aby, jak wspomina Jan Długosz w swych kronikach „pożytek przynosiła”.
Rozkwit pasterstwa na Ziemi Cieszyńskiej przypada na XVIII i XIX wiek i określany jest jako „Złoty wiek” beskidzkiego sałasznictwa, a w pamięci górali do dziś czas dobrobytu określany jest krótkim powiedzeniem „gdo mo owce tyn mo co chce”. I choć w ten sposób określone gospodarcze znaczenie owiec jest dziś już tylko rzewnym wspomnieniem, warto je ożywić dla niematerialnych bogactw zawartych w owczarskiej kulturze, które także zawdzięczamy Wołochom – pozyskiwanie mleka, serowarstwo, stroje, muzyka i magiczną obrzędowość.
Ludzie, owce i przyroda Beskidów, tworząc na przestrzeni wieków nierozerwalną więź, są solą tej ziemi. I choć  gospodarczo ani pasterstwo, ani  owczarstwo nie mają obecnie uzasadnienia, to cenne walory przyrodnicze i krajobrazowe gór, a także urbanistyczna presja są powodem, dla którego wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju jest jedyną drogą ochrony regionu przed nieodwracalną  degradacją. I właśnie Ci ludzie, Górale Śląscy, wierni odwiecznej zasadzie cieszyńskiego regionalizmu „swojigo się dzierż cudze szanuj”  są gwarantem powodzenia programu rewitalizacji owczarskiej kultury materialnej i niematerialnej, w czym pomaga realizowany Program „Owca Plus”.
Wspomniał też Pan Prezes o cennej inicjatywie Górali Śląskich, jaką był zorganizowany w 2013 roku Redyk Karpacki, w którym wzorem Wałachów, pędzono stado owiec z Rumunii aż na Morawę, zachowując cenne tradycje wołoskie. 
Edukacja regionalna jest istotnym elementem rozwoju społeczeństw w Unii Europejskiej, a nasze społeczeństwo może się poszczycić bogatymi tradycjami, które wymagają upowszechnienia i medialnej uwagi. Dlatego z wielką radością przyjęli uczestnicy spotkania występ młodzieży szkolnej. Jednym z punktów programu  była prezentacja, przez laureatów I miejsca w IX Konkursie Znajomości Gwary Śląska Cieszyńskiego, scenki „O kobiecej przewrotności”. Przedstawiona humorystycznie, z wielka swobodą, nagrodzona została rzęsistymi, zasłużonymi  brawami. Podobnie piosenki i tańce regionalne, wykonane w sposób żywiołowy, wzbudziły uznanie zebranych jako dowód rozwoju kultury regionalnej i  jej obecność w najmłodszym pokoleniu. Za to składamy serdeczne podziękowania i gratulacje Pani Dyrektor Szkoły Jolancie Tomik,  Opiekunom Młodzieży i młodym artystom.

Liczba uczestników: 63
 

23 maja 2015 r. - TRADYCYJNE SMAŻENIE JAJECZNICY

W dniu 23 maja (sobota), wspólnie z Kołem Pszczelarskim zorganizowaliśmy dla członków i sympatyków swoich organizacji tradycyjne na Śląsku Cieszyńskim smażenie jajecznicy. Impreza jak nakazuje tradycja odbyła się w plenerze na terenie ogrodu Baru „Pod Lasem” - Grodziec Zagóra. Celem imprezy było kultywowanie starych cieszyńskich zwyczajów z okazji Zielonych Świąt, oraz umocnienie więzi pomiędzy członkami organizacji społecznych na terenie Grodźca. Po krótkiej prelekcji przeprowadzonej przez Józefa Króla, nastąpiło skonsumowanie przygotowanej tradycyjnej jajecznicy z chlebem. Był czas na wspólne pogawędki i śpiewanie pieśni regionalnych i biesiadnych z naszego śpiewnika wydanego przez Koło. Muzyczną oprawę w postaci gry na akordeonie zapewnił na imprezie przedstawiciel GOK w Jasienicy, p. Ludwik opiekun artystyczny zespołu „Grodźczanie”.  

Liczba uczestników: 47
 

27 czerwca 2015 r. - VII BIESIADA GRODZIECKA

Pod tradycyjnym już hasłem (J. W. Goethe)  
„Gdzie słyszysz pieśń, tam wstąp, tam dobre serca mają, 
źli ludzie wierzaj mi ci nigdy nie śpiewają” odbyła się już VII Biesiada Grodziecka. 
Biesiadę zaszczycili swą obecnością Wójt Gminy Jasienica Pan Janusz Pierzyna z małżonką oraz członkowie Zarządu Głównego MZC z panią Prezes Martą Kawulok.
Na tarasie strażnicy OSP wystąpił tradycyjnie już Zespół „Grodźczanie”, który od sześciu lat cieszy współmieszkańców i gości ludowym, coraz bogatszym repertuarem, stale doskonaloną aranżacją i techniką wykonania.
Z entuzjazmem przyjęto występ Kapeli Regionalnej „Folk – Fiesta”. Czterej rośli Górale z wielka ekspresją wykonali piękne ludowe piosenki rodem spod Skrzycznego.
Imprezą towarzyszącą Biesiadzie był pokaz wyrobu bundzu z mleka owczego i jego degustacja. Mleko przywiezione z Koniakowa zostało „sklagane” podpuszczką i po kilkudziesięciu minutach odsączony owczy ser w postaci zgrabnej grudy został zaprezentowany uczestnikom biesiady. I spotkał się z aprobatą nie tylko smakoszy. Potem jeszcze warzenie żętycy w kociołku nad ogniskiem i także możliwość poznania smaku tego pasterskiego smakołyku.  Zaś o tradycjach pasterskich w Beskidzie Śląskim, o walorach odżywczych produktów owczarskich z wielką swadą opowiadał Prezes Związku Podhalan Oddział Górale Śląscy Józef Michałek z Istebnej. Była możliwość zakupu oryginalnych oscypków, gołek, redykołek, korbaczyków i owczej bryndzy – a wszystkie te rarytasy dzięki uprzejmości Państwa Marii i Piotra Kohutów z Koniakowa.
A właścicielka „Baru Pod Beczką” pani Kinga Małecka, jak co roku zadbała o kulinarną oprawę imprezy. Było smacznie i regionalnie. Smakowały zwłaszcza duszonki i potrawy z grila.
I jak to na biesiadach bywa, były śpiewy, które do zmroku odbijały się echem od „Matulowej Górki”. Pomocnym jak zwykle okazał się Śpiewnik Koła MZC, którego wydanie wznowiliśmy w tym roku, dzięki wsparciu UG w Jasienicy.

Liczba uczestników: 70
 

8 sierpnia 2015 r. - WYCIECZKA DO PSZCZYNY I OGRODÓW KAPIASA W GOCZAŁKOWICACH.

Celem kolejnej wycieczki krajoznawczej pod przewodnictwem Pana Janusza Gańczarczyka w tym była Pszczyna i okolice. Spacer po pałacowym parku okraszony ciekawymi opowiastkami Pana Janusza, był preludium przed ucztą duchową,  jaką zgotowała nam Pani Przewodnik w zamku pszczyńskim. Bogata wiedza i swada z jaką opowiadała o historii, o ludziach, którzy ją na przestrzeni wieków tworzyli sprawiła, że te chwile  w „klimatyzowanych” pomieszczeniach  pałacu minęły szybko i pożytecznie. Jeszcze wspólna fotografia, wizyta w nowo - oddanych do użytku pałacowych stajniach, tam wystawa malarstwa Wiesław Ochmana i wyjazd nad Zaporę Goczałkowicką. Spacer koroną zapory był dla wielu wycieczkowiczów  pierwszym zetknięciem z tą już ponad 60-letnią budowlą.
Kolejnym etapem wycieczki były ogrody Kapiasa w Goczałkowicach. Mimo, iż żar sierpniowego słońca lał się z nieba, zachwytom nad kunsztem ogrodników i pięknem przyrody nie było  końca.  Różnorodność barw i form, mnogość rozwiązań tematycznych, terytorialnych budziła zasłużony respekt dla pomysłodawców i wykonawców tej przyrodniczej „perełki”.
Wycieczka w opinii uczestników była ciekawa, organizacja sprawna, a wiedza przekazywana przez Pana Janusza imponująca.

Liczba uczestników: 34
 

9 października 2015 r. - JÓZEF BOŻEK  GENIALNY WYNALAZCA Z BIER W 200 – LECIE POKAZU POJAZDU PAROWEGO

Spotkanie członków grodzieckiego Koła MZC odbyło się w Sali Widowiskowej GOK w Jasienicy. Przybyli na nie także licznie zaproszeni goście oraz wielu mieszkańców okolicznych wsi. Zorganizowane zostało dzięki uprzejmości Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy. Spotkanie miało uroczystą oprawę, ponieważ okazja była ku temu wyjątkowa. W tym roku bowiem przypada 200 - lecie pokazu parowego automobilu skonstruowanego przez urodzonego w Bierach Józefa Bożka.
Pierwszy mechaniczny pojazd, łódź parowa, zautomatyzowany warsztat tkacki, liczne zegary, a nawet protezy rąk i nóg – wszystko to wymyślił, a następnie skonstruował urodzony na Śląsku Cieszyńskim ów genialny wynalazca, Józef Bożek. Osławiony przez Czechów, gdzie się uczył i pracował. Tam spędził lwią część swojego życia. Niestety, niemal zupełnie zapomniany w swojej ojczyźnie.
Zarząd naszego Koła postarał się, by z tej okazji przybliżyć postać i zasługi naszego krajana. Przygotował oraz wydał książkę poświęconą Józefowi Bożkowi. Książka jest wspólnym dziełem czterech członków MZC: Mariusza Makowskiego, Ireny Skrzyżala, Józefa Króla i Elżbiety Wiencek. Nosi tytuł „Józef Bożek genialny wynalazca z Bierów w świetle wybranych materiałów”. Wydana została przy wsparciu finansowym Gminy Jasienica. Na spotkaniu odbyła się jej promocja, a  wszyscy jego uczestnicy zostali obdarowani darmowym egzemplarzem.
Uroczystość rozpoczęła p. Irena Skrzyżala Prezes Koła MZC w Grodźcu przywitaniem członków koła, okolicznych mieszkańców i zaproszonych gości. A w szczególności Wójta Gminy Janusza Pierzynę i  p. Agnieszkę Bronowską, dyr. GOK. Swoją obecnością spotkanie zaszczycili także Członkowie Zarządu Głównego MZC w Cieszynie z Panią Prezes Martą Kawulok i Panem Wiceprezesem ds. łączności z kołami Bronisławem Brudnym na czele.
Na początek dzieci, uczniowie ZSP w Grodźcu, przedstawiły program artystyczny, który spotkał się z wielkim aplauzem widzów.
Pokaz multimedialny o życiu Józefa Bożka (1782 – 1835), który przygotowała p. Irena Skrzyżala, przedstawił i ciekawym komentarzem opatrzył p. Mariusz Makowski.
Z kolei aktor Studium Teatralnego w Cieszynie, Bogusław Słupczyński, odczytał obszerne fragmenty opowiadań o J. Bożku, których autorami byli Gustaw Morcinek „Młynarczyk z Birów” i Zofia Kossak – Szatkowska „Czarodziej”. Reprinty tych opowiadań znajdują się także w wydanej przez Koło książce.
Spotkanie zakończył występ Zespołu Regionalnego „Bierowianie”. Zaśpiewano piosenkę poświeconą Józefowi Bożkowi. Autorem tekstu był także mieszkaniec Bierów, Alojzy Paszek.  
Na zakończenie Prezes koła MZC p. Irena Skrzyżala podziękowała wszystkim za przybycie, a w szczególności tym osobom, które wniosły wkład w zorganizowanie tego spotkania.

Liczba uczestników: 86
 

20 listopada 2015 r. - BÓLE KRĘGOSŁUPA – PRZYCZYNY, LECZENIE

Listopadowe spotkanie członków i sympatyków Koła rozpoczął występ uczniów z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z programem słowno - muzycznym „Pociąg do NIEPODLEGŁOŚCI”. W historycznym kalejdoskopie, dzięki współczesnej technice  audiowizualnej, zebrani mieli okazję, by przypomnieć sobie daty i wydarzenia z ostatnich ponad 200 lat dziejów Polski, ilustrowane reprodukcjami najwybitniejszych malarzy tego okresu, m. in. Jana Matejki i Juliusza Kossaka. Wspomnienia o  Autorach naszej Niepodległej z przejęciem przekazali uczennice i uczniowie, a wszystko to ilustrowane dźwiękami patriotycznych pieśni. Odśpiewane na stojąco „Rota” oraz Hymn Polski wywołały zrozumiałe wzruszenie. Wdzięczni jesteśmy Dyrektor Szkoły Pani  Jolancie Tomik, opiekunom, a nade wszystko naszym młodym artystom, że ubogacają nasze spotkania w tak bliskie nam patriotyczne treści. Dziękujemy za te lekcje historii, które każą nam być z niej dumnymi.
W dalszej części spotkania pan Stanisław  Kubica chiropraktyk i masażysta w zajmujący sposób przekazał kilkanaście  prostych sposobów jak uniknąć problemów związanych z dolegliwościami kręgosłupa. W przystępnej formie przedstawił  zależności, jakie  występują pomiędzy stylem życia, w tym także sposobem odżywiania, a potencjalnymi zagrożeniami zdrowotnymi. Zademonstrował ćwiczenia, dzięki którym można zlikwidować lub ograniczyć bóle i poprawić komfort życia. Jak stać, siedzieć, chodzić, by ulżyć kręgosłupowi, by  zapobiegać szczególnie dotkliwym przepuklinom kręgosłupa, zwanym potocznie wypadnięciem dysku. Mówił, jak prostym masażem można walczyć z uciążliwościami migrenowymi.


Liczba uczestników: 36
 

12 grudnia 2015 r. - SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE – TRADYCYJNA  „WIGILIJKA”

W grudniowy, sobotni wieczór spotkaliśmy się tradycyjnie w grodzieckim „Barze Pod Beczką”, by spędzić przedświąteczny wieczór śpiewając kolędy, składając sobie życzenia, wspominając mijający rok.   Gośćmi wieczoru byli Pan Janusz Pierzyna Wójt Gminy Jasienica, proboszcz parafii p.w. św. Bartłomieja w Grodźcu ksiądz Andrzej Szczepaniak oraz  ksiądz proboszcz parafii ewangelicko – augsburskiej z Jasienicy ksiądz Andrzej Krzykowski. W swym uroczystym świątecznym przekazie zawarli życzenia, by nadchodzące Święta przyniosły wiele radości i spokoju, a przyszły rok spełnienie. Były także serdeczne życzenia od Tych, którzy nie mogli razem z nami spędzić  tego wieczoru: Pań Jolanty Tomik, Jadwigi Greń oraz Panów Michała Bożka, Mariusza Makowskiego.
Dziękując w imieniu zebranych za przekazane życzenia, pani Prezes Irena Skrzyżala, życzyła wszystkim pogodnych, radosnych i rodzinnych świąt oraz optymizmu na nadchodzący Nowy Rok.
W świąteczny nastrój wprowadził nas Juliusz Wątroba. Nasz rodzimy poeta w swej gawędzie czasem refleksyjnej, czasem satyrycznej, ale przejmująco szczerej, raz jeszcze dał wyraz swemu przywiązaniu do naszego skrawka ziemi, przycupniętego u podnóża Beskidów, do rodzimej gwary, tradycji. Mówił o potrzebie jej kultywowania o misji regionalizmu, czytał swe wiersze o tematyce świątecznej, także te pisane gwarą zawarte m. in. w ostatnim 39 tomie Autora „Wczora była niedzieliczka”.
Nie zabrakło kolęd, które z wykorzystaniem naszych śpiewników i przy akompaniamencie Pana Ludwika Kubery (akordeon), długo rozbrzmiewały niosąc zapowiedź nadchodzących Świąt. Nie zabrakło też tradycyjnych wigilijnych potraw: pierogów, barszczu serwowanych przez kuchnię Pani Kingi Małeckiej i wypieków sponsorowanych przez także grodziecką piekarnię „Byrtek”. Nalewka myśliwska Pana Wójta Janusza Pierzyny smakowała wyśmienicie. Dziękujemy.
 
 

IMPREZY, W  KTÓRYCH  UCZESTNICZYLIŚMY.

styczeń 2015 r. – udział w Spotkaniu Noworocznym organizowanym przez Zarząd Główny Macierzy na Zamku w Zebrzydowicach (Irena Skrzyżala, Józef Król)

26 kwietnia 2015 r. – udział w Uroczystości Jubileuszu 25 – lecia ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH ks. Proboszcza Andrzeja Szczepaniaka, złożyliśmy życzenia i wiązankę kwiatów. (Irena Skrzyżala, Hieronim Gogler)

23 czerwca 2015 r. - 130 LAT MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ - WALNY ZJAZD DELEGATÓW

13 czerwca w Domu Narodowym w Cieszynie odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 130 – lecia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, po których odbył się Walny Zjazd Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. O historii stowarzyszenia, oraz o celach stawianych na początku mówił Mariusz Makowski prezes honorowy Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Współczesną działalność stowarzyszenia przedstawiła Marta Kawulok prezes ZG MZC. O zasługach organizacji w zachowaniu wartości regionalnych, krzewieniu miłości do małej ojczyzny, jaką jest Śląsk Cieszyński mówili przybyli goście: eurodeputowany Jan Olbrycht, posłanka Aleksandra Trybuś, prof. Janusz Guziur oraz przedstawiciele władz samorządowych.
Na uroczystościach jubileuszowych nasze grodzickie Koło reprezentowali delegaci w osobach: Aleksandra Cebulak, Gertruda Obracaj oraz Józef Król, który jest również członkiem plenum ZG MZC w Cieszynie.
Jubileusz był okazją do wręczenia wyróżnień członkom za aktywną i wieloletnią działalność. Wśród wyróżnionych Aktami Uznania nadanymi przez ZG MZC z Koła w Grodźcu był Józef Król. Złotą Odznaką Macierzy Ziemi Cieszyńskiej został wyróżniony Edward Cichy. W części artystycznej wystąpiły zespoły regionalne ze Strumienia i Kończyc.
Obchody zakończył Walny Zjazd Delegatów, na którym przyjęto nowy Statut dostosowany do nowych wyzwań.

12 września 2015 r. - V ZŁAZ GÓRSKI MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ
 
V Złaz Górski Macierzy Ziemi Cieszyńskiej im. Władysława Orszulika miał miejsce  jak corocznie z metą przy chacie na Kamiennym w Wiśle. W tej imprezie turystycznej przygotowanej przez Zarząd Główny MZC uczestniczyło 53 członków i sympatyków stowarzyszenia. Grodzieckie Koło MZC było reprezentowane przez 10 osobowy zespół, który pomógł zorganizować ciekawy pokaz przygotowywania bundzu z mleka owczego. Wszyscy mogli zapoznać się z tradycyjną technologią jego wytwarzania w górskich warunkach. Po jego sporządzeniu można było degustować się jego pysznym smakiem, zaś chętni mogli napoić się sporządzoną na koniec żętycą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników konkurs wiedzy o stowarzyszeniu wraz z nagrodami, w którym wzięły udział trzy grupy, z których jedną tworzył nasz zespół z Grodźca. Wszyscy uczestnicy poczęstowani zostali wyśmienitą grochówką a na zakończenie każdy mógł sobie zjeść upieczoną przez siebie na ognisku kiełbasę. Czas przy ognisku wypełniony został się śpiewem regionalnych pieśniczek wszystkich uczestników złazu. Był on możliwy dzięki śpiewniczkom macierzowym przyniesionym przez naszych członków.
Jubileuszowy V Złaz Górski Macierzy Ziemi Cieszyńskiej im. Władysława Orszulika był bardzo udaną imprezą, która jak dotąd zgromadziła najwięcej uczestników.

7 listopada 2015 – udział w XI Powiatowym Zjeździe Towarzystw Regionalnych Jaworze 2015 w Jaworzu. 
Organizatorem Zjazdu tym razem było Towarzystwo Miłośników Jaworza. Towarzystwo jaworzańskie w ubiegłym roku obchodziło 3o. rocznicę swego powstania. Była prezentacja chóru mieszanego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu, który brzmiał przednio, koncert Zespołu Regionalnego „Jaworze” i występ dzieci i młodzieży szkolnej. Była prezentacja gminy, kierunków jej rozwoju przedstawiona przez Wójta Gminy dr. Radosława G. Ostałkiewicza. To była prezentacja, której się po prostu dało słuchać. To była prezentacja przedstawiona przez człowieka, który nie tylko sprawuje w Gminie rządy, ale człowieka, który ma wizję przyszłości swej miejscowości, który tą wizją potrafi pozytywnie zarazić, a mniej jest urzędnikiem. Ze szczególną satysfakcją trzeba odnotować niezwykle interesujący wykład prof. Daniela Kadłubca badacza dziejów Śląska i regionalisty „Wkład Śląska Cieszyńskiego w kulturę powiatu bielskiego”.

15 grudnia 2015 r. – udział w SPOTKANIU ŚWIĄTECZNYM organizowanym przez Wójta Gminy Jasienica.
 
 
Zarząd Kola składa serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy nas wspierali:
 
Cenimy sobie współpracę z UG w Jasienicy i agendami:
Dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Jasienica mgr inż. Janusz Pierzynie za pomoc w wydaniu Śpiewnika  Koła, za przyznanie dofinansowania na złożony projekt. Dziękujemy za uczestnictwo w naszych imprezach.
Dziękujemy Pani mgr Agnieszce Bronowskiej – Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy za pomoc i wsparcie pomocy, dzięki któremu łatwiejsze jest organizowanie imprez kulturalnych a współfinansowanie  pozwala na podniesienie ich poziomu i rangi;
Dziękujemy za możliwość publikacji na łamach Gazety regionalnej „Jasienica” oraz na portalu internetowym www.jasienica.pl relacji z naszych spotkań, tym samym stwarzamy możliwość nie tylko zapoznania czytelników z działalnością Koła, ale także przekazujemy informacje z prelekcji, wyjazdów, które dostarczają wiedzy o regionie, a być może inspirują innych do działań?
Dziękujemy Pani Prezes Marcie Kawulok oraz Zarządowi Głównemu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej za wsparcie, za życzliwość, za udział w imprezach, za to ze możemy uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Zarząd Główny, za prowadzenie   buchalterii.
Dziękujemy Pani Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego, p. Jolancie Tomik i Jej podległemu personelowi za harmonijną współpracę, za umożliwienie odbywania  posiedzeń Zarządu oraz imprez, za występy dzieci, które są zawsze miłym, pożytecznym i niezapomnianym akcentem spotkań;
Dziękujemy właścicielowi Zamku w Grodźcu p. Michałowi Bożkowi oraz Kustoszowi Muzeum zamkowego w Grodźcu p. Mariuszowi Makowskiemu – za wsparcie dla działalności Koła, za pomoc e organizacji imprez.
Dziękujemy  proboszczom ks. Andrzejowi Szczepaniakowi oraz Andrzejowi Krzykowskiemu za duchowe wspieranie naszej działalności. 
Dziękujemy Pani Marii i Kazimierzowi Byrtek za sponsorowanie naszych imprez wspaniałymi wypiekami ich piekarni
Dziękujemy pani Sołtys Jadwidze Greń - za pomoc w organizacji naszych inicjatyw, za aktywny w nich udział. 
Dziękujemy Zarządowi  OSP w Grodźcu – organizacja imprez plenerowych, m. in. Biesiady Grodzieckiej nie byłaby możliwa bez współpracy z druhami;
Dziękujemy członkom Zespołu Śpiewaczego „Grodźczanie” – za udział Zespołu w Biesiadach oraz innych imprezach organizowanych przez Koło, cenimy sobie profesjonalną oprawę muzyczną naszych spotkań. 
Dziękuję wszystkim członkom Zarządu za ich ofiarną pracę, 
Panu Prezesowi Edwardowi Cichemu, za Jego pionierską pracę organizacyjną za 5 lat przewodniczenia naszemu Kołu, dzięki Jego determinacji, pomysłom, koneksjom mieliśmy okazję poznać tak wiele i dziękuje za to, że jest i że będzie nadal nas wspierał.
Panu Józefowi Królowi – za ogromny wkład pracy w powstanie śpiewnika – za napisanie projektu i jego rozliczenie.
Pani Elżbiecie Wiencek – za godziny spędzone na  niezliczonych korektach, które musiała nanosić, by nadać naszym wydawnictwom należny, wydawniczy wygląd, 
Pani Janinie Gazda za konwencjonalne, papierowe dokumentowanie naszej działalności, za prowadzenie Kroniki Koła Macierzy Ziemi  Cieszyńskiej w Grodźcu.
Panu Edwardowi Krysta za pośredniczenie w organizacji imprez związanych z prezentacja kultury pasterskiej w Beskidach, za dokumentację fotograficzną naszych imprez.
Dziękuję wszystkim członkom naszego Koła, sympatykom, zainteresowanym za udział w naszych imprezach, który jest niezwykle cenną akceptacją dla naszej pracy.

 

 

 
1039