Sprawozdanie za rok 2012

 Sprawozdanie z działalności Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

Towarzystwa Miłośników Regionu

w Grodźcu za rok 2012.

            W tym roku kończy się pierwsza 4. letnia kadencja pracy Zarządu Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu. Koła powołanego w  dniu 20 kwietnia 2009 roku. Sprawozdanie niniejsze opisuje realizacje planu pracy przyjętego 27 stycznia 2012 roku uchwałą Walnego Zebrania Koła. Wprowadzanie w życie postanowień tego planu miało głownie miejsce na spotkaniach ogólnych członków Koła. W ramach których organizowane były prelekcje, okolicznościowe imprezy kulturalno oświatowe, a także imprezy turystyczne. Tych spotkań w minionym roku było 13. Odbywały się przeważnie w Zespole Szkolno Przedszkolnym, także w grodzieckim zamku, zabytkowej siedzibie Instytutu Zootechniki oraz lokalnej karczmie w Grodźcu. Każde spotkanie ogólne członków Koła poprzedzało robocze posiedzenia Zarządu, którego tematyka dotyczyła w głównej mierze działalności organizacyjnej.

Aby zapewnić przejrzystość w ocenie opisywanych i realizowanych zadań, ujęto je w grupy zgodnie z celami statutowymi, które Koło realizowało.

 

 I.        Działalność organizacyjna

Realizowana była głównie przez członków Zarządu, którego skład w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie, a który stanowili:

Edward Cichy                     -  prezes

Irena Skrzyżala                    -  wiceprezes

Józef Król                             -  wiceprezes i skarbnik

Renata Moczała                  -  sekretarz

Elżbieta Wiencek                -  członek p.o. Sekretarza

Krystyna Pniewska            -  członek, koordynator współpracy ze szkołą.

27 stycznia 2012 roku odbyło się III Walne Zebranie Koła Spotkanie miało charakter organizacyjny, podsumowano miniony rok, zaplanowano nowe zadania. W drugiej jego części, odbył się koncert noworoczny w wykonaniu Kwartetu Muzycznego działającego przy GOK w Jasienicy. I to spotkanie dzięki gościnności p. Michała Bożka miało miejsce w Sali Myśliwskiej Zamku.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 13 posiedzeń Zarządu, na których podjęto 2 uchwały dotyczące przyjęcia nowych członków. Natomiast w minionym roku ubyło 2 członków  (1 skreślono na własną prośbę, oraz 1 z powodu zgonu).

Na dzień 31 grudnia 2012 roku liczba członków koła wynosiła 57 (w momencie założenia, Koło liczyło 16 członków).

Powołana na początku kadencji Komisja Rewizyjna działała przez cały okres w niezmiennym składzie:

Pani Maria Byrtek,  jako przewodnicząca

Helena Firla Kuszczak i Joanna Orzełek Krawczyk, jako członkowie.

Głównymi zadaniami realizowanymi przez członków Zarządu było;

·         przygotowywanie spotkań ogółu członków,

·         opracowywanie scenariuszy imprez kulturalno oświatowych

·         organizacja wycieczek.

Na czynności organizacyjne składało się: wykonywanie plakatów, zaproszeń, podziękowań, dyplomów, zabiegano o fundusze lub nagrody od sponsorów dla zaproszonych prelegentów i występujących artystów, dokonywanie niezbędnych zakupów itp.

Działalność Koła dokumentowano poprzez:

·         protokołowanie pracy posiedzeń Zarządu oraz spotkań członków Koła,

·         prowadzenie zapisów w Kronice Koła

·         umieszczanie relacji z organizowanych imprez w witrynie internetowej oraz w lokalnej gazecie Urzędu Gminy Jasienica.

W roku bieżącym opracowany został projekt kolejnej tablicy informacyjnej, tym razem o zabytkowym Kościele p.w. św. Bartłomieja.

Zorganizowano szereg promocyjnych spotkań związanych z wydaniem publikacji tekstów do Mapy Polski Wacława Grodeckiego.

Zarząd włączył się w organizację obchodów 100 lecia szkoły, a członkowie uczestniczyli w obchodach jej Jubileuszu.

Przedstawiciele Zarządu brali udział w spotkaniach władz samorządowych i różnych lokalnych organizacji pozarządowych (m. innymi Ziemi Bielskiej).

Uaktualniano informacje na stronie internetowej, rozpoczęto działania w kierunku  przygotowania publikacji dotyczącej Grodźca.

Do Rady Sołeckiej został zgłoszony wniosek, aby uliczkę obok Szkoły prowadzącą w kierunku boiska nazwać im. Józefa Tomanka.

Do działalności organizacyjnej włączali się także szeregowi członkowie Koła pomagając w przygotowaniu sal na spotkania.

Nie sposób wymienić wszystkich spraw podejmowanych i realizowanych przez Zarząd, bowiem było ich bardzo dużo.

 

II.        Działalność kulturalno oświatowa – popularyzatorska

Stanowi główną część działalności statutowej naszego Koła. Podstawową formą tej działalności stały się otwarte spotkania z prelekcjami, imprezami artystycznymi i turystycznymi. W minionym okresie nasze Koło zorganizowało 13 takich spotkań w większości otwartych umożliwiając w nich udział nie tylko członkom, ale i zainteresowanym mieszkańcy Grodźca i okolic.

W minionym okresie działalność ta koncentrowała się wokół wybitnych, często zapomnianych, postaci naszego regionu, Śląska Cieszyńskiego. W ciekawych prelekcjach przedstawione zostały sylwetki: Józefa Bożka, Józefa Kiedronia, Wacława Grodeckiego, Prof. Jana Szczepańskiego, Walentego Krząszcza.

1. 24 lutego 2012 r. pani Halina Szotek z właściwą sobie znajomością przedmiotu przedstawiła sylwetkę Józefa Bożka, genialnego mechanika z Bier, w 230 rocznicę jego urodzin.

Spotkanie prowadziła p. Krystyna Pniewska czł. Zarządu Koła, miejscem spotkania był ZSP w Grodźcu. Uczestniczył w nim radny Gminy Jasienica p. Artur Kalita oraz liczna grupa członków i osób zainteresowanych.

Ten utalentowany wynalazca, mechanik urodził się 28 lutego 1872 roku w Bierach, jako syn młynarza Mikołaja i Marianny z domu Duda. W ruinach dawnego kościółka pod zamkiem w Grodźcu, znajduje się tablica upamiętniająca miejsce i datę chrztu Józefa Bożka. Tablicę ufundował Michał Bożek obecny właściciel Zespołu Zamkowo Parkowego w Grodźcu.

2) W dniu 30 marca 2012 r. pani Władysława Magiera, nauczycielka, historyczka, działaczka Klubu Kobiet Kreatywnych z Cieszyna przybliżyła postać Józefa KIEDRONIA  (1879 - 1932), działacza narodowego i oświatowego, ministra w rządzie Władysława Grabskiego. Bohater spotkania, jako student był stypendystą Macierzy, której to potem w zamian za uzyskaną pomoc przez całe życie się odwdzięczał. Oboje z żoną zostali członkami honorowymi Macierzy. Z jego inicjatywy powstało na Zaolziu pierwsze Polskie Gimnazjum, Szkoła Sztygarów, a także kilka innych szkół.

 

3)        W zamku w Grodźcu w dniu 22 czerwca miało miejsce szczególne wydarzenie. Odbyła się promocja publikacji reprintu tekstów wydanych do Mapy Polski Wacława Grodeckiego pt „Dedykację Mapy Polski królowi Zygmuntowi II Augustowi”. Publikacja powstała przy współpracy ZG MZC, Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz grodzieckiego Koła.. Znaczny wkład w wydaniu publikacji miał p. Michał Bożek.

Z powstaniem publikacji zapoznał przybyłych gości jej autor p. Józef Król wiceprezes Koła. W promocji wzięło udział wielu znakomitych gości. Byli przedstawiciele władz samorządowych, kościelnych, przedstawiciele, PAN, Muzeum w Cieszynie, pracownicy UŚ w Katowicach oraz przedstawiciele Koła w Grodźcu. Wydanie reprintu w nowoczesnej szacie graficznej było możliwe dzięki finansowemu wsparciu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Fundacji im. Wacława Grodeckiego, mającej swoją siedzibę w zamku grodzieckim

4)        Profesor Jan Szczepański, jako wybitny humanista, uczony z Ustronia, jednen z najwybitniejszych Polaków w świetle swoich Dzienników, to temat spotkania przedstawionego przez prof. Daniela Kadłubca 14 września 2012 r. 

Profesor Kadłubiec, etnograf, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Cieszynie, Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku - B. oraz Uniwersytetu Ostrawskiego, opracował i opublikował I tom Dzienników prof. Szczepańskiego z lat 1935 do 1945. Zapiski w nich zawarte opisują wspaniałe przeżycia, przygody w kręgu najbliższych, młodzieńcze porywy, uczucia i pasje naukowe. Losy wojenne od mobilizacji poprzez dramaty okupacji do powrótu do Polski w sierpniu 1945 roku. Spotkanie odbyło się w Sali Szkoły Podstawowej w Grodźcu.

 

5) 19 października 2012 roku p. Józef Król z zamiłowania historyk, zrealizował prelekcję na temat „450 lecie Mapy Polski Wacława Grodeckiego. Prelegent przedstawił ważniejsze fakty z życia Wacława Grodeckiego, autora mapy i okoliczności związane z jej tworzeniem. W dalszej części swojego wystąpienia zapoznał  licznych uczestników spotkania z wydaniem Reprintu tekstów do Mapy Polski Wacława Grodeckiego. Po części spotkanie miało charakter promocji wydanej przez Koło publikacji, przy współpracy z ZGMZC oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

6) Na spotkaniu w dniu 23 listopada pani Halina Szotek zreferowała temat prelekcji „Walenty Krząszcz, nauczyciel i pisarz ludowy spod Witalusza,” opowiadając  o życiu i twórczości - Walentego Krząszcza

Wybór tego tematu nie był przypadkowy. Walenty Krząszcz pochodził z Górek, skoligacony rodzinami grodzieckimi: Dudów, Bimów i Skrzypków. Był długoletnim kierownikiem szkoły w Międzyrzeczu. Twórczość W Krząszcza zebrana została i wydana w 2009 r. w dwóch tomach w 50. rocznicę jego śmierci, przez Tow. Przyjaciół Międzyrzecza. Zbiory noszą tytuł „KSIĘGA ŻYCIA – Dzieła wybrane” oraz drugi tom „Dzieła wybrane”. Na koniec prelekcji pani H. Szotek przeczytała 2 opowiadania, które ukazały się w „Gwiazdce Cieszyńskiej”: Jedno z nich „O Kidoniu i Pinkasce” – jest  żartobliwym opowowiadaniem o budowie kolei, która przebiegała przez Grodziec. Bochater spotkania wielokrotnie w swych pracach zamieszczał wątki grodzieckie.

W ubiegłorocznym programie działalności oświatowej znalazły miejsce, także problemy współczesnego świata, te budzące kontrowersje, niepokój, a także takie najzwyklejsze . Do takich tematów należy GMO.

7)   20 kwietnia 2012 r. dla zapoznania się z tą problematyką zostaliśmy zaproszeni przez Pana Prezesa prof. Karola Węglarzego, także członka naszego Koła, do zabytkowego Domu Zarządcy, który jest obecnie siedzibą Zarządu Instytutu Zootechniki. Prelekcję na temat. „Organizmy genetycznie modyfikowane - szanse i zagrożenia” przedstawił sam Prof.Karol Węglarzy. Po prelekcji wywiązała się burzliwa dyskusja zakończona towarzyskim spotkaniem przy kawie i cieszyńskich kołaczach przygotowana przez Gospodarza spotkania.

8) Kolejne spotkanie w dniu 17 maja 2012 roku dotyczyło Zespołu Zamkowo Parkowego w Grodźcu. Temat „Park zamkowy w Grodźcu dawniej i dziś przedstawiła p. Ewa Jama inspektor w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków oddział w Bielsku Białej. Po prelekcji tematu, uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na spacer po alejkach parku, aby podziwiać zachowane do dziś kilkusetletnie okazałe dęby, lipy i inne pomniki przyrody. Spotkanie odbyło się dzięki przychylności jego gospodarza Pana Michała Bożka.Obecny właściciel zamku i parku p. M. Bożek, wspólnie z kustoszem p. M. Makowskim, dbają o jego wygląd, pragnąc przedłużyć żywot unikatowemu drzewostanowi i chronić szatę roślinną.

9) W dniu 14 lipcu odbyła się IV BIESIADA GRODZIECKA, impreza regionalna, której celem było przybliżenie mieszkańcom Grodźca folkloru góralskiego Ziemi Cieszyńskiej. Organizatorem tej letniej imprezy był Zarząd Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu, przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpił zaproszony na tę okoliczność Zespół Regionalny Pieśni i Tańca Koniaków. Po występach odbyło się wspólne śpiewanie pieśni regionalnych ziemi cieszyńskiej. Impreza odbyła się w pomieszczeniu OSP w Grodźcu.

10)  27 stycznia 2012 roku odbyło się III Walne Zebranie Koła Spotkanie miało charakter organizacyjny, podsumowano miniony rok, planowano nowe zadania. W drugiej jego części spotkania, odbył się koncert noworoczny w wykonaniu Kwartetu Muzycznego działającego przy GOK w Jasienicy. I to spotkanie dzięki gościnności p. Michała Bożka miało miejsce w Sali Myśliwskiej Zamku.

11) Uroczyste wigilijno - opłatkowe spotkanie członków Koła odbyło się 15 grudnia. Celem było wspólne kolędowanie i składanie życzeń świątecznych i noworocznych oraz podsumowanie ważniejszych dokonań w mijającym roku. Wśród zaproszonych gości byli: Janusz Pierzyna Wójt Gminy, ks. Andrzej Szczepaniak, p. Agnieszka Bronowska dyrektor GOK i p. Jadwiga Greń sołtys Grodźca. Tradycyjnie już miejscem imprezy była świątecznie przystrojona sala baru „Pod beczką”.

 

III.        Działalność turystyczno integracyjna

W minionym roku zostały zorganizowane przez Koło 2 imprezy o takim charakterze.

1)    9 czerwca 2012 r. odbyło się spotkanie wyjazdowe do ZAMECZEKU PREZYDENCKIEGO NA ZADNIM GRONIU W WIŚLE, oraz wycieczka do obiektów regionalnych w Istebnej, Koniakowie i Malince.

Uczestnicy zapoznali się z historią i architekturą tego historycznego obiektu. Następnie zwiedzili prywatne muzeum rodziny Konarzewskich, Galerię sztuki regionalnej T. Ruckiego, Regionalną Izby im. M. Gwarek. Impreza zakończyła się biesiadowaniem w zajeździe „Pilchowe  Jadło”. Brało w niej udział 50 uczestników (członkowie z osobami towarzyszącymi).

2)    W dniu 18 sierpnia zostało zorganizowane spotkanie wyjazdowe w 80 rocznicę tragedii na Żwirowisku w Cierlicku .oraz wycieczka do Koprzywnicy i Sztramberku.

Uczestnicy wysłuchali relacji przewodnika o tragicznym zdarzeniu, które miało miejsce 80 lat wstecz. Złożyli wiązankę kwiatów na cokole pomnika pilotów Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury.

Kolejnym punktem programu było zwiedzenie Muzeum samochodów Tatra w  Koprzywnicy, oraz obiektów zabytkowych w Sztramberku.

           Dokładniejszy opis wspomnianych w sprawozdaniu spotkań i imprez wzbogacony fotografiami można znaleźć w zakładce KALENDARIUM na podstronie NASZA DZIAŁALNOŚĆ naszej witryny.

 

Podsumowanie działalności kulturalno oświatowej w 4 letniej kadencji

W minionej czteroletniej kadencji, Zarząd Koła zorganizował łącznie 45 spotkań na których wiedzę o naszej kulturze regionalnej przedstawiało 28 różnych prelegentów. Przy okazji tych spotkań przygotowane zostały 4 wystawy promujące twórczość regionalną (malarzy i rzeźbiarzy) orz wystawa historyczna związana ze 100 letnia historią kościoła w Grodźcu.

Odbyło się też 10 wycieczek i spotkań wyjazdowych.

IV.        Popularyzowanie i ochrona zabytków

            W tym roku została opracowana, i wykonana kolejna tablica opisująca grodzieckie zabytki. Tablica opisuje Neogotycki kościół p.w. Św. Bartłomieja i została zamontowana przed bramą kościoła. Koszt jej wykonania wyniósł 840 zł i został w całości pokryty z funduszy Koła MZC w Grodźcu.

Staraniem Zarządu z okazji obchodów 100 lecia szkoły, odrestaurowany został pomnik na grobie Józefa Tomanka – budowniczego szkoły w Grodźcu 1912 r. W tym samym grobie spoczywają doczesne szczątki ks. Leopolda, syna Tomanka (zm. 19.05.1912) oraz Albertyny, żony Tomanka (zm. 24.04.1911)

V.        Gromadzenie i opracowywanie dokumentów związanych z przeszłością

            W tym roku nie udało się pozyskać kolejnych zdjęć związanych z historią Grodźca.

Opracowane zostały w oparciu o dostępne źródła, biografie kolejnych postaci, historycznie związanych z Grodźcem. Są to biografie: ks. Józefa Łomozika, ks. Karola Masnego, Jana Kalfasa – pilota, Jana Bujoka – kierownik szkoły. Biografie wraz z dokumentacją zdjęciową przekażemy powstałemu w grodzieckim zamku Muzeum Zamkowym.

VI.        Działalność informacyjno – wydawnicza

            Była realizowana głównie poprzez kolejne informacje zamieszczane na witrynie naszego Koła.

Informacje znajdujące się w zakładkach „Aktualności” i „Kalendarium” w Menu górnym były na bieżąco aktualizowane. W Kalendarium opisywano relacje z odbywanych spotkań i uzupełniane dokumentacją zdjęciową. W części witryny dotyczącej Grodźca o nazwie „Poznajemy Grodziec”, został dodany folder „Sylwetki - Postacie” zawierający opracowane życiorysy zasłużonych dla wioski postaci wspomniane w poprzednim rozdziale (ks. Józefa Łomozika, ks. Karola Masnego, Józefa Tomanka – budowniczego i kierownika szkoły, Jana Kalfasa – pilota i Jana Bujoka – kierownika szkoły).

Został też rozszerzony podfolder „Poznajemy Grodziec” o informacje działających w Grodźcu organizacjach społecznych. Pod koniec roku zostały dodane informacje o Kole Gospodyń Wiejskich, a przygotowywane są materiały (teksty i zdjęcia) o Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu.

Dodana została też zakładka „Władze sołectwa”.

Witryna www.macierz-grodziec.org, oprócz informacji związanych z działalnością Koła MZC w Grodźcu stała się również po części witryną Grodźca i jest jedynym szeroko dostępnym źródłem informacji o wiosce.

Na dzień 15 lutego 2013 roku witrynę odwiedziło ponad 120 000 internautów.

Kolejna forma naszej działalności wydawniczo – informacyjnej to współpraca z redakcją miesięcznika „Jasienica”. Zarząd przekazywał  do redakcji gazety teksty materiałów związanych z działalnością Koła.

 W roku 2012 wydrukowano następujące artykuły.:

Nr 1- „Spotkanie wyjazdowe do Kostkowic – zwiedzanie biogazowi”         autor: Edward Cichy

Nr 3 – „Czas na podsumowanie i nowe plany w Grodźcu”                              autor: Renata Moczała i Edward. Cichy 

Nr 5 – „Józef Kiedroń, znana, choć nieco zapomniana postać” · ·autor: Renata Moczała

Nr 6 – „Organizmy genetycznie modyfikowane”

       Autor Renata Moczała

Nr 7 – „Park zamkowy dawniej i dziś”

       Autor: Renata Moczała

Nr 7 – „Tym razem Wisła, wycieczka Koła MZC w Grodźcu”

     Autor: Elżbieta Wiencek                 

Nr 8 – „Promocja reprintu tekstów wydanych z Mapą Polski Wacława · Grodeckiego na zamku w Grodźcu”

     Autor: Renata Moczała

Nr 9 – „IV Biesiada Grodziecka”

     Autor: Irena Skrzyżala

Nr 10 – „W hołdzie Żwirce i Wigurze w 80 rocznicę tragedii” 

      Autor: Irena Skrzyżala 

  Nr 12 – „Prof. Jan Szczepański w świetle swoich Dzienników”

            Autor: Edward Cichy

 

Do działalności informacyjnej należy włączyć prace związane z tworzeniem Kroniki naszego Koła, którą od początku redagują: p. Janina Gazda i Julia Szarfenberg.

 

VII.        Współpraca z instytucjami i organizacjami

Podejmowane zadania były realizowane przy współpracy z następującymi instytucjami:  

·         Z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jasienicy i jej Dyrektorem p. Agnieszką  Bronowską. Współpraca dotyczyła zapewnienia udziału zespołów artystycznych na wybrane spotkania oraz pokrywania kosztów niektórych prelegentów

·         Z  Kołem Gospodyń Wiejskich i OSP, głównie przy organizacji IV Biesiady grodzieckiej;

·         Współpraca z Dyrekcją Zespołu Szkolno Przedszkolnego. Koło z braku własnego pomieszczenia korzysta z użyczenia sal oraz udostępniania sprzętu na organizowane spotkania czł. Koła oraz Zarządu.. Zarząd udostępnił szkole dokumenty i zdjęcia pomocne przy organizowaniu obchodach 100 lecia  szkoły. Przekazał też szkole wykonane plansze o Józefie Tomanku.

·      Współpraca z p. Michałem Bożkiem, właścicielem Zamku w Grodźcu –      owocuje umożliwieniem przeprowadzania wybranych spotkań Koła w pomieszczeniach Zamku.

·      Współpraca z Prezesem ZD Instytutu Zootechniki – stworzyła możliwość odbycia spotkania w Sali konferencyjnej i wysłuchania prelekcji Pana prof. hab. Karola Węglarzego o współczesnych problemach GMO.

 

             Na zakończenie tego sprawozdania w imieniu Zarządu składamy serdecznie podziękowania:

Pani dyr. Agnieszce Bronowskiej za wszelką pomoc udzielaną naszemu Kołu,

Panu Michałowi Bożkowi, właścicielowi Zamku, za umożliwienie odbywania spotkań i stwarzanie na nich sympatycznej rodzinnej atmosfery;

Panu Mariuszowi Makowskiemu za cenne uwagi i udzielane konsultacje przy realizacji naszych projektów oraz za poświęcany czas dla naszego Koła.

Pani dyrektor Krystynie Pniewskiej i jej podległemu personelowi za pomoc przy organizowaniu spotkań w pomieszczeniach Szkoły

Radzie Nadzorczej i Pani Jolancie Polak dyrektorowi Banku Spółdzielczego za przydzieloną darowiznę na działalność Koła.

            Osobne podziękowania należą się członkom:

Wszystkim, którzy w jakiś sposób włączyli się czynnie w działalność naszego koła (przygotowaniu prelekcji i imprez, organizacji wycieczek, przygotowanie poczęstunków itp.)

 

Wyrażam serdeczne podziękowania za zaangażowanie i systematyczną pracę przy wykonywaniu zadań związanych z pełnieniem funkcji w Zarządzie: p. Renacie Moczale, p. Irenie Skrzyżali, p. Elżbiecie Więcek i p. Józefowi Królowi

Za Zarząd

Edward Cichy - prezes

 
996