Sprawozdanie za rok 2011

Sprawozdanie z działalności Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

Towarzystwa Miłośników Regionu

w Grodźcu za rok 2011.

            W grudniu 2011 roku grodzieckie Koło liczyło 57 członków. W okresie sprawozdawczym praca Koła opierała się na planie pracy uchwalonym na zebraniu sprawozdawczym w styczniu ubiegłego roku i poszerzonym o wnioski z tego zebrania i wprowadzone do planu na posiedzeniu Zarządu w dniu 16 lutego 2011 r.

Realizowane przez Koło zadania zostały podzielone wg celów statutowych na następujące grupy: - działalność organizacyjna;

- działania kulturalno – oświatowe; (popularyzatorskie)

- gromadzenie i opracowywanie dokumentów związanych z przeszłością;

- współpracy z instytucjami i organizacjami;

- popularyzowanie i ochrona zabytków i przyrody;

- informacyjno wydawnicze;

- działalność turystyczna i integracyjna.

I.             Działalność organizacyjna.

Większość zadań w tej grupie realizowali członkowie Zarządu. W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 13 posiedzeń, na których podjęto 9 uchwał. W tym 5 uchwał dotyczyło przyjęcia 7 nowych członków, dwie uchwały regulują sprawy finansowe (zwolnienia ze składek uczniów i studentów i wpłacania do kasy niewielkich sum pozostałych po rozliczeniu imprez, jako darowizny). Dalsze 2 uchwały regulowały konieczne zmiany w Zarządzie.

            Po rezygnacji z członkowstwa p. Andrzeja Orzełka, w dniu 3 marca podjęto uchwałę o powierzeniu funkcji I wiceprezesa p. Irenie Skrzyżala. Uchwała z dnia 7 kwietnia zatwierdzała uzupełnienie składu Zarządu o p. Elżbietę Wiencek, jako członka Zarządu, pełniąc dodatkowo funkcję sekretarza Koła.

Po tych zmianach Zarząd Koła stanowili:

Edward Cichy – prezes

Irena Skrzyżala – I wiceprezes;

Józef Król – II wiceprezes l skarbnik;

Renata Moczała – sekretarz;

Elżbieta Wiencek – członek;

Krystyna Pniewska – członek. 

Komisję Rewizyjną tworzą: p. Maria Byrtek, jako przewodnicząca, Helena Firla -  Kuszczak i Joanna Orzełek Krawczyk członkowie.

Stałymi elementami pracy Zarządu były: przygotowywanie spotkań – imprez, analiza bieżących zadań z przydziałem szczegółowych czynności do ich wykonania. Między innymi było to: wykonanie plakatów, zaproszeń, dyplomów, redagowanie pism,  niezbędne zakupy, redagowanie tekstów do gazety lokalnej i na witrynę z bieżących imprez i wiele innych.

Inna grupa zadań realizowana przez członków Zarządu wynikała z realizacji tematów zawartych w planie pracy Koła. Między innymi: powołanie komisji konkursowej „Ścieżki spacerowe po Grodźcu i okolicy” i uczestnictwo w jej pracach, przygotowywaniem wycieczek, opracowywaniem reprintu do mapy Wacława Grodeckiego, opracowanie projektu tablicy informacyjnej do wybranego obiektu zabytkowego, logo dla Koła i projektowanie okazjonalnej koszulki. Wiele czasu i wysiłku członkowie Zarząd włożyli w opracowanie tekstów i przygotowanie zdjęć do folderów na powstałej witrynie internetowej. (Nasze Koło, Nasza działalność i Poznajemy Grodziec).

Członkowie Zarządu brali udział w spotkaniach władz samorządowych i gminnych, przygotowywali też wniosek o fundusze na pokrycie części kosztów związanych z wydaniem reprintu mapy. Konsultowali w Urzędzie Ochrony Zabytków w Bielsku Białej, realizację wniosku o upamiętnieniu starego nieczynnego cmentarza wokół ruin dawnego kościoła. Działalność organizacyjną realizowali także szeregowi członkowie Koła pracując w komisji konkursowej i przy przygotowaniu sprzętu na spotkania.

 

II.            Działalność kulturalno oświatowa, popularyzatorska.

            To podstawowa działalność statutowa naszego Koła.  Jej celem było budzenie umiłowania naszej „Małej Ojczyzny”,  Ziemi Cieszyńskiej, krzewienie wiedzy o jej kulturze materialnej i duchowej. Podstawową formą tej działalności stały się otwarte spotkania z prelekcjami o postaciach, kulturze i historii naszego regionu często łączone z wystawami twórczości regionalnej i koncertami muzycznymi.

 W ub. roku nasze Koło zorganizowało 12 spotkań otwartych. Uczestniczyli w nich nie tylko członkowie, ale też zainteresowani mieszkańcy Grodźca i okolic.

            A oto krótka charakterystyka tych spotkań:

1.         29 stycznia w Sali Rycerskiej Zamku, miało miejsce II Walne Zebranie                       Sprawozdawcze Koła, połączone z Koncertem noworocznym

Po zebraniu i koncercie kustosz zbiorów na Zamku, p. Mariusz Makowski prezentował 2 cenne obrazy, które były poddane renowacji. Były to: „Święta Rodzina króla Franciszka I", kopia XVIII-wieczna wg Rafaela, prawdopodobnie był to dar któregoś z właścicieli zamku dla grodzieckiego kościoła. Drugi obraz to: „Św. Barbara" autorstwa Guenthera z Opawy, z 1774 r. Niegdyś obraz ten znajdował się w ołtarzu głównym w starym kościółku.

2.         W dniu 25 lutego tematem spotkania była „Lokalna twórczość w poezji, malarstwie i fotografii”.

            Promowano dorobek miejscowych twórców i przedstawiano dotychczasowe ich dokonania.

Swoją twórczość przedstawili:

Renata Moczała z Grodźca w zakresie poezji (wiersze i opowiadania)

Irena Kral – malarstwo na szkle i przedmiotach z porcelany i hafty.

Bernarda Byczak – malarstwo

Edward Cichy – przedstawił film oparty na zdjęciach „Grodziec w obiektywie”, przedstawiający obiekty zabytkowe i przyrodę Grodźca.

Prezentację i wystawę prac wzbogacił występ duetu muzycznego. Impreza miała miejsce w sali Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Grodźcu. Uczestniczyło w niej ponad 50 osób w tym 28 członków Koła

3.            25 marca w Zespole Szkolno przedszkolnym odbyła się prelekcja o pisarce, pilotce z Roztropic, Marii Wardas, silnie związanej z Ziemią Cieszyńską. Impreza zorganizowana wspólnie z Dyrekcją ZSP w Grodźcu, a prelekcję poprzedził występ zespołu wokalno tanecznego uczniów z tej szkoły. Informacje o pisarce przedstawiła p. Dagmara Ewertowska, polonistka z gimnazjum w Jasienicy.

W imprezie uczestniczyło 52 osoby w tym 25 członków.

4.            19 kwietnia odbyło się wyjazdowe spotkanie do Górek, gdzie uczestnicy mieli okazję zapoznać się w skansenie agroturystycznym z dawnymi sprzętami i narzędziami domowymi. Wysłuchali też opowiadania o dawnych sposobach przygotowania posiłków. Kosztowali wypieczonych podpłomyków i żytniego chleba, prosto z domowego pieca.

W drodze powrotnej uczestnicy wycieczki zwiedzili ruiny Dworku Kossaków i powstałe tam,  Centrum Kultury.Wysłuchali krótkiej prelekcji p. Anny Fenby – Taylor, wnuczki Zofii Kossak Szatkowskiej.

5.            W dniu 27 maja 2011 – wspólnie z Dyrekcja ZSP zostały zainaugurowane obchody 100 lecia  szkoły w Grodźcu. Na spotkaniu wygłoszone zostały 2 prelekcje dotyczące historii szkoły:

„Początki  szkolnictwa w Grodźcu” oraz „Historia szkoły w Grodźcu u progu jej stulecia”.

            Na imprezie odbyło się też uroczyste podsumowania konkursu „Ścieżki spacerowe po Grodźcu i okolicy” zorganizowanego przez Zarząd Koła dla uczniów okolicznych szkół podstawowych. Najlepsze prace zostały nagrodzone a ich twórcom wręczano dyplomy i nagrody.

W imprezie brali udział: Wójt Gminy, przedstawiciele władz samorządowych, radni, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół oraz zaproszeni dawni dyrektorzy i kierownicy szkoły Jubilatki. Obecnych ponad 60 osób w tym 34 członków.

6.            Na Zamku w dniu 17 czerwca odbyło się spotkanie poświęcone „Pierwszym szlacheckim właścicielom na Grodźcu”. Prelekcję na ten temat wygłosił dr Wacław Gojniczek z U .Śl. w Katowicach. Spotkaniem miało miejsce w oddanej po remoncie sali Myśliwskiej. Imprezę muzycznie wzbogacił koncert Kwartetu Muzycznego

            W imprezie uczestniczyło wielu zaproszonych gości. Wśród nich byli przedstawiciele ZG MZC z p. Martą Kawulok, radny Sejmiku Wojewódzkiego p. Janusz Buzek, poseł RP Stanisław Szwed, radni Gminy Jasienica, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i inni. Liczba uczestników około 60 w tym 34 członków.

7.            W lipcu w ramach tradycyjnej już III Biesiady grodzieckiej, odbył się przegląd lokalnych zespołów artystycznych. Wystąpiły zaproszone przez Zarząd zespoły: Zespół śpiewaczy z Bielowicka, Zespół regionalny „Bierowianie” i miejscowy Zespół śpiewaczy „Grodźczanie”. Po występach śpiewano wspólne pieśni regionalnych i biesiadnej.

            Imprezie towarzyszyła poplenerowa wystawa prac malarskich, związana z obiektami i przyrodą Grodźca. Autorami prac byli artyści  z grupy Barwa z Jasienicy.

Serwowano uczestnikom przygotowany poczęstunek (Kołacze, kawa, herbata).

Występy oklaskiwało ponad 100 widzów, w tym 35 członków. Miejsce imprezy sala OSP w Grodźcu. Goście: Dyrektor GOK z Jasienicy, radni z okolicznych sołectw, Sołtys  wioski  p. Jadwiga Greń

8.            W dniu 13 sierpnia na zaproszenie p. Michała Bożka właściciela „Ustronianki”  odbyło się spotkanie wyjazdowe do Rozlewni Wód Ustronianka w Ustroniu Jelenicy.

Prezes p. Michał Bożek zapoznał uczestników z historią swojego zakładu, a następnie z gł. technologiem oprowadzał po zakładzie, objaśniając przebieg nowoczesnych procesów technologicznych do wytwarzania najwyższej jakości wód w różnych asortymentach.

9.            30 września zostało zorganizowane spotkanie poświęcone Helmutowi Kajzarowi, z okazji 70 rocznica urodzin tego wybitnego humanisty, dramaturga, reżysera, eseisty, autora wielu dzieł literackich. Spotkanie miało miejsce w ZSP w Grodźcu.  Reżyser był absolwentem Szkoły Podstawowej w Grodźcu. Prelekcję na powyższy temat wygłosił prezes Koła p. Edward Cichy.

Na zakończenie został wyświetlony film o Helmucie Kajarze pt. „Dziecko szczęścia”. W prelekcji uczestniczyło około 40 słuchaczy w tym 23 członków. Wśród gości byli: radnych gminy p. Marian Machalica i Artur Kalita.

10.         W październiku miało miejsce wyjazdowe spotkanie do Gospodarstwa w Kostkowicach, należącego do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Grodźcu. Celem spotkania było poznanie pionierskich technologii stosowanych na Ziemi Cieszyńskiej do pozyskiwania energii z odpadów powstających w rolnictwie przy produkcji roślinnej i zwierzęcej. Na miejscu prelekcję wygłosił sam Prezes prof. dr hab. inż. Karol Węglarzy.

11.         W dniu 25 listopada na spotkaniu przypominaliśmy postać Gustawa Morcinka w 120 rocznicę jego urodzin. Bohater spotkania w październiku 1918 roku, uczestniczył, jako żołnierz w przewrocie wojskowym w Cieszynie, a w listopadzie 1918 roku debiutował jako pisarz. Postać pisarza w ciekawy sposób przybliżała słuchaczom p. Halina Szotek była długoletnia Dyrektor Muzeum w Skoczowie.

12.         Ostatnie spotkanie, zorganizowane w dniu 10 grudnia miało uroczysty, przedświąteczny charakter. Był koncert kolęd w wykonaniu Kwartetu Muzycznego z GOK Jasienicy, prelekcja Ireny Skrzyżala „O zwyczajach i obrzędach związanych z okresem przedświątecznym na Śląsku Cieszyńskim”. Było wspólne śpiewanie kolęd, składanie życzeń. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: wójt gminy Janusz Pierzyna, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury p. Agnieszka Bronowska, ksiądz Kanonik Gerard Kurpas były proboszcz parafii grodzieckiej i proboszcz z kościoła ewangelickiego ks. Andrzej Krzykowski, oraz sołtys Grodźca p. Jadwiga Greń. Impreza odbywała się w karczmie „Pod Beczką”, a uczestniczyło w niej 48 osób.

 

III.    Działalność turystyczna i integracyjna.

W tym roku oprócz spotkań, miały miejsce, także wycieczki turystyczno – krajoznawcze.

1.            W dniach 1-3 maja 2011 roku członkowie grodzieckiego Koła MZC udali się na planowaną wycieczkę turystyczną do Drezna i okolic. Oprócz członków w wycieczce uczestniczyły osoby sympatyzujące z Kołem oraz związane z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jasienicy, razem 47 uczestników. Organizatorem tej wycieczki, a następnie jej kierownikiem był Bogusław Moczała, zaangażowany członek naszego Koła.

2.            Po spotkaniu 13 sierpnia w  Ustroniance,odbyła się wycieczka na Równicę. W Chacie Zbójnickiej uczestnicy piekli kiełbaski, śpiewali piosenki biesiadne. Wędrując na szczyt do nowego schroniska podziwiali piękne widoki. 

 

IV.       Działalność informacyjno wydawnicza.

1.            W styczniu 2011 została założona struktura strony internetowej naszego Koła i umieszczona na serwerze. Witryna jest na bieżąco aktualizowana. Folder „Nasza działalność” z pięcioma podfolderami, zawiera relacje z naszych spotkań i imprez, które najczęściej redagowała p. Renata Moczała. W ciągu roku internauci dokonali ponad 29000 odsłon witryny.

Nasz strona internetowa stała się, więc prawie jedynym szeroko dostępnym źródłem informacji o Grodźcu. Umieszczaniem materiałów w folderach witryny zajmuje się prezes Koła Edward Cichy..

Adres internetowy witryny: www.macierz-grodziec.org.

 

2.            Działalność wydawniczą Koła wzbogaciła opracowana i przygotowana do druku publikacja „Reprint do Mapy Polski Wacława Grodeckiego”. W opracowanie jej treści sporo pracy włożył Józef Król, członek Zarządu Koła. Na pokrycie części kosztów związanych z jej wydaniem pozyskał granty z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10 000 zł.

3.    Zamieszczanie informacji o pracy Koła w miesięczniku gminnym Jasienica to następny przejaw naszej działalności informacyjnej. W tym roku do redakcji przesłaliśmy 13 tekstów, z czego w roku 2011 zostało opublikowanych 11, pozostałe 2 ukazały się w 2012 r.

Poniżej zestawienie z podaniem nr miesięcznika, tytułu publikacji i jej autorów.

ü   Nr 1- „Macierz na 92 rocznicę uzyskania niepodległości  autor: Joanna Orzełek Krawczyk

ü Nr 2 – „Świąteczne kolędowanie w Grodźcu”       autor: E. Cichy 

ü Nr 3 – „Miniony rok w działalności Koła MZC w Grodźcu”     autor: Zarząd

ü Nr 4 – „Lokalna twórczość w poezji, malarstwie i fotografii w Grodźcu”

                                                                                                   autor: I. Skrzyżala

ü Nr 5 – „Maria Wardas, pisarka i pilotka z Roztropic”    autor: R. Moczała

ü Nr 7 – „Inauguracja obchodów 100 – lecia  szkoły w Grodźcu”,

                                                                     autor: A. Jaszczurowska i J. Tomik

ü Nr 7 – „Wycieczka grodzieckiego Koła do Drezna”      autor: E. Wiencek

ü Nr 8 – „O pierwszych szlacheckich właścicielach w Grodźcu”;

                                                                                       autor: R. Moczała i J. Król

ü Nr 9 – „III Biesiada Grodziecka”                                   autor: R. Moczała

ü Nr 10 – „Koło MZC na kolejnej wycieczce”              autor: G. Obracaj i E. Cichy

ü Nr 11 – „Koło MZC w Grodźcu w hołdzie H. Kajzarowi”.    autor:  I. Skrzyżala

ü Nr 1/2012 – Spotkanie wyjazdowe czł. Koła do Kostkowic;   autor: E. Cichy;

ü Nr 1/2012 – Koncert kolęd i spotkanie przedświąteczne w Grodźcu.

                                                                                   autor: R. Moczała

V.           Popularyzowanie i ochrona zabytków i przyrody:

1.            Dla uczniów szkół podstawowych w Grodźcu i okolicy został zorganizowany konkurs na opracowanie i zaproponowanie przebiegu „ Ścieżki spacerowej po Grodźcu i okolicy” Jednym z celów konkursu było zaznajamianie dzieci i młodzieży z walorami przyrodniczymi, pomnikami przyrody i zabytkami na terenie wioski Grodziec i okolicy.

Konkurs odbył się pod patronatem Wójta Gminy, p. Janusza Pierzyny i Prezesa Ustronianki p. Michała Bożka. W nagrodach partycypował także, Stanisław Szwed poseł RP. Współorganizatorem konkursu była Dyrekcja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Grodźcu.

2.            Zrealizowano jeden z elementów projektu opisującego zabytki w Grodźcu.

Opracowano tekst i szatę graficzną do I tablicy opisującej „Ruiny dawnego kościoła parafialnego w Grodźcu.” Tablicę wykonała firma reklamowa, a koszt wykonania został pokryty z darowizny Banku Spółdzielczego w Jasienicy oraz funduszy własnych.

 

VI.   Gromadzenie i opracowywanie dokumentów związanych z przeszłością.

1.    W związku z przypadającą w tym roku rocznicą 100 lecia szkoły, podjęliśmy działania zmierzające do pozyskania dokumentów i zdjęć związanych ze szkoła l jej historią.

Zdjęcia pozyskaliśmy od:

Pani I. Malik – 30 zdjęć poszczególnych klas, dawnych roczników i nauczycieli

Państwa Hyrnik z rodziny Tomanków 5 zdjęć oraz drzewo genealogiczne dotyczące Józefa Tomanka i jego rodziny.

Pani Michałowska, przekazała rękopisy związane z historią szkoły i obchodów ważnych uroczystości.

Pan Zbigniew Tomanek przekazał materiały o swym ojcu Alfredzie Tomanku, także absolwencie grodzieckiej szkoły, synu Józefa Tomanka.

Pan Jerzy Bujok po kontakcie poprzez stronę internetową naszego koła, dostarczył zdjęcia i dokumenty związane z jego ojcem dawnym kierownikiem szkoły.

2.    Został opracowany dokument związany z życiem i twórczością Helmuta Kajzara, oraz życiorys Józefa Tomanka i skonsultowany z p. Zbigniewem Tomankiem wnukiem Józefa Tomanka. Te opracowania zostały umieszczone na witrynie Koła.

Prezes Edward Cichy przekazał p. Dyrektor Pniewskiej w związku ze 100 leciem szkoły wszystkie pozyskane i zeskanowane oraz obrobione elektronicznie pliki zdjęć związanych ze szkołą, a pochodzące z archiwum naszego Koła.

 

VII.  Współpraca z instytucjami i organizacjami.

Realizując zadania Zarząd podejmował współpracę: 

·      Z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jasienicy i jej Dyrektorem p. Agnieszką Bronowską.

·         Z Kołem Gospodyń Wiejskich i OSP, głównie przy organizacji III Biesiady grodzieckiej;

·         Z Radą Sołecką. Po wyborach w 2011 r. do Rady Sołeckiej zostało wybranych 4 członków Koła. W planie podjęto starania o pozyskanie obiektu na siedzibę Koła. Sołtys, p Jadwig Greń jest zapraszana i uczestniczy w ważniejszych spotkaniach Koła.

·         Współpraca z Dyrekcją Zespołu Szkolno Przedszkolnego. Koło z braku własnego pomieszczenia korzysta z użyczenia sal na organizowane spotkania czł. Koła oraz Zarządu. Zorganizowano wspólnie 2 imprezy, na których wystąpił szkolny zespół wokalno taneczny. Szkoła włączyła się w organizację konkursu na ścieżki spacerowe.

Zarząd Koła przekazał do biblioteki szkolnej kilka pozycji książkowych dla uczniów.

·         Współpraca z Prezesem „Ustronianki” i właścicielem Zamku w Grodźcu – możliwość odbywania niektórych spotkań Koła w pomieszczeniach Zamku. Członkowie na zaproszenie Prezesa zwiedzili Zakład Ustronianki. Prezes przyjął patronat nad organizowanym przez Koło konkursem.

·         Współpraca z Prezesem ZD Instytutu Zootechniki – możliwość zwiedzenia instalacji biogazowni i wysłuchania prelekcji w Kostkowicach.

 

Przedstawione w niniejszym sprawozdaniu zrealizowane zadania były efektem dobrej współpracy członków Zarządu i coraz liczniejszego udziału w pracach Koła, wielu szeregowych jego członków.  Na zakończenie tego sprawozdania chciałbym w imieniu Zarządu serdecznie podziękować:

Pani dyr. Agnieszce Bronowskiej za wspomaganie naszej działalności kulturalnej oraz wszelką pomoc udzielaną naszemu Kołu.

Panu Michałowi Bożkowi, właścicielowi Zamku, za umożliwienie odbywania spotkań i stwarzanie rodzinnej atmosfery oraz zaangażowanie i pomoc przy organizowaniu niektórych imprez Koła.

Panu Mariuszowi Makowskiemu za udzielone konsultacje przy merytorycznym opracowaniu naszych publikacji i prac. Za wzbogacanie naszej wiedzy historycznej  i poświęcany dla nas czas przy organizowaniu spotkań w Zamku.

Pani Dyrektor Krystynie Pniewskiej i jej podległemu personelowi za możliwość odbywania większości spotkań w salach Szkoły i pomoc w organizowaniu cz. imprez.

Radzie Nadzorczej i Pani Jolancie Polak Dyrektorowi Banku Spółdzielczego za darowizny dla naszego Koła.

Osobne podziękowania należą się członkom:

Naszym redaktorom Kroniki Koła paniom: Janinie Gazda i Juli Szarfenberg za całoroczne systematyczne dokumentowanie działalności Koła.

Państwu Byrtkom za dostarczone wypieki na poczęstunki na naszych imprezach oraz pomoc w transporcie krzeseł.

Paniom za dostarczenie wypieków i innych artykułów oraz pomoc w przygotowaniu grodzieckiej biesiady

Panom za pomoc przy transporcie krzeseł i przygotowaniu pomieszczeń na spotkania.

Dziękuję wszystkim, którzy w jakiś sposób włączyli się czynnie w działalność naszego koła.

Na zakończenie wyrażam szczególne podziękowania dla czł. Zarządu:p. Irenie Skrzyżala, p. Renacie Moczała, p. Elżbiecie Więcek i p. Józefowi Królowi za zgodną i systematyczną współpracę, duże zaangażowanie w podejmowanych pracach na rzecz Koła:.

Za Zarząd

Edward Cichy - prezes

Grodziec, 2011-01-27

 
1018