Sprawozdanie za rok 2009


III. Współpraca i innymi organizacjami i instytucjami.
Po Walnym zebraniu Zarząd Koła dostarczył osobiście lub przesłał do: Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego, Dyrekcji Szkoły, społecznych organizacji lokalnych, takich jak KGW i OSP,  opracowaną przez Prezesa zwięzłą informację o Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, oraz historii reaktywowanego Koła w Grodźcu.
Bardzo dobrze układa się nawiązana współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jasienicy. Pani Agnieszka Bronowska, Dyrektor GOK jest częstym gościem na naszych imprezach. Wzbogaca nasze imprezy o występy zespołów regionalnych prowadzonych przez GOK, a także pokrywa koszty zapraszanych na spotkania prelegentów lub artystów.
Zarząd współpracuje także z Kołem Gospodyń Wiejskich w Grodźcu i Dyrekcją Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. W szkole odbywają się wszystkie posiedzenia Zarządu Koła i ustalone zebrania – spotkania Koła. Dobrze zapowiada się współpraca z Radą Sołecką. Rada zobowiązała się pokryć koszty wykonania tablic informacji turystycznej z planem Grodźca, a zaprojektowanej przez Zarząd.
 


IV. Działalność informacyjna.
Zarząd Koła przesłał do lokalnej oraz regionalnej prasy opracowane materiały z ważniejszych zorganizowane imprez, celem ich upowszechnienia.
W okresie sprawozdawczym ukazały się opracowania – informacje w następujących gazetach:
 

 1. W Głosie Ziemi Cieszyńskiej:
  1. Zamkowa Macierz nr 22/09
  2. Macierz o Zamku nr 25/09
  3. Macierz na 100 lecie kościoła
    
 2. W gminnym miesięczniku „Jasienica” wydrukowano opracowania:
  1. Reaktywowanie Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu, nr 7 – 09.
  2. Macierz na 100 lecie kościoła w Grodźcu  nr  9 – 2009.
  3. Historia parafii i parafialnego kościoła.
  4. Macierz o dawnych właścicielach Zamku w Grodźcu; nr 11.
  5. Macierz o przyrodzie i zabytkach Grodźca, nr 12.
    
 3. W miesięczniku „Region ” wydawanym na terenie gminy Jasienica i Jaworze został wydrukowany materiał „Reaktywowanie Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu” oraz Biesiada grodziecka nr 8-2009.
   
 4. W Kalendarzu wydanym przez MZC został wydrukowany tekst członka Koła MZC w Grodźcu pani Janiny Gazdy „Opowieści o grodzieckim Zamku”.

 
1605