Ścieżki spacerowe po Grodźcu i okolicy

 

 

Regulamin

Konkurs „Ścieżki spacerowe po Grodźcu i okolicy”

 

 1. Cel konkursu:

 • krzewienie krajoznawstwa i turystyki, promowanie aktywnego wypoczynku;

 • zaznajamianie dzieci i młodzieży z walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i zabytkami, wioski Grodziec i okolicy;

 • promowanie korzystnego wizerunku naszego regionu;

 • Upowszechnianie wiedzy o regionie

 

 1. Organizator.

Organizatorem konkursu jest Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu z siedzibą w Zespole Szkolno Przedszkolnym, Grodziec 9.

Honorowy patronat nad konkursem obejmują: Janusz Pierzyna, Wójt Gminy Jasienica oraz pan Michał Bożek Prezes Ustronianki, właściciel Zespołu Parkowo Pałacowego w Grodźcu.

 

 1. Zasady Konkursu.

 • Konkurs adresowany jest dla uczniów szkół podstawowych z klas IV do VI

 • Warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie opracowania, propozycji ścieżek spacerowych po miejscowości Grodziec i okolicy.

Opracowanie powinno zawierać oprócz zaproponowanej nazwy ścieżki:

- szczegółowy opis przebiegu trasy ścieżki;

- zaznaczenie trasy ścieżki na uproszczonym fragmencie planu wioski

- dokumentację zdjęciową wraz z krótkim opisem ciekawych miejsc i obiektów występujących na trasie ścieżki, które warto zobaczyć

Lub zdjęcia widoków krajobrazów z zaznaczonych miejsc na trasie. Z których zostały wykonane;

- przybliżony czas przejścia wyznaczonej ścieżki

 • Wyznaczone przez uczestnika ścieżki mogą otrzymać charakteryzującą je nazwę:

Np. historyczna, krajobrazowa, przyrodnicza itp.

 • Każdy uczestnik może zgłosić w Konkursie jedno lub 2 opracowania projektów ścieżek.

 • Poszczególne opracowania należy wykonywać na arkuszach formatu A4

 

4. Przebieg Konkursu.

 • Prace należy przesłać lub dostarczyć do siedziby Koła Macierzy Ziemi

Cieszyńskiej (ZSP w Grodźcu, Grodziec 9, ul. Kościelna w kopercie A4 z ··dopiskiem „ KONKURS MACIERZY „ w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca 2011 roku.

 • Prace powinny być opisane imieniem i nazwiskiem oraz nazwą szkoły z zaznaczeniem klasy.

 • Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia z następującymi danymi:

- imię i nazwisko autora,

- szkoła i klasa, nauczyciel opiekun ucznia;

- adres zamieszkania,

- nr telef. Opiekunów.

 • Prace konkursowe należy przesyłać do siedziby koła w terminach od 1 do 12 marca 2011 roku.

 • Oceny prac dokona jury Konkursu, a ogłoszenie wyników nastąpi 29 marca 2011r. w formie informacji pisemnej na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Grodźcu. O wynikach konkursu zostaną powiadomione pisemnie szkoły, z których uczniowie uczestniczyli w konkursie.

 • Zwycięzcy zostaną powiadomieni pisemnie na podstawie danych z karty zgłoszenia.

 • Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w terminie i miejscu podanym przez organizatora Konkursu.

 

 1. Nagrody.

 • Komisja konkursowa oprócz dyplomów przyznaje nagrody za miejsca od 1 do 3. Nagrody mają charakter rzeczowy.

W przypadku większej ilości nadesłanych prac mogą być przyznane nagrody wyróżnienia, również w formie nagród rzeczowych.

 • Przewidujemy wyróżnienia dla nauczycieli opiekunów uczniów

biorących udział w konkursie.

 

 1. Postanowienia końcowe.

 • Nagrodzeni uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie projektów w celach promujących Grodziec (drukowane materiały promocyjne, tablice informacyjne o ścieżkach spacerowych dla Grodźca.

 • Organizator nie odsyła nadesłanych prac.

 

 

 

Organizator konkursu: Zarząd Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu

 

 

 

 
23728