Cele i zadania

 

Gdzie nasz dom rodzinny,
tam nasze korzenie,
tu nasza historia,
o ludziach wspomnienie,
 …

Fragment wiersza z tomiku „Rankiem i o zmroku”, Renaty Moczała

 

Celem działalności Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Koła w Grodźcu jest:

 • Budzenie umiłowania Ziemi Cieszyńskiej
 • Krzewienie wiedzy o kulturze materialnej i duchowej.
 • Otaczanie opieką dóbr kultury na obszarze Śląska Cieszyńskiego, szczególnie naszej miejscowości.


Towarzystwo realizuje te cele poprzez:

 • prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej w postaci imprez, prelekcji, odczytów, wykładów, organizacji wystaw, koncertów, itp.;
 • gromadzenie fotografii, publikacji oraz różnych dokumentów związanych z przeszłością Grodźca i jej mieszkańców;
 • współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami o podobnych celach działania;
 • podejmowanie działań w zakresie ochrony popularyzacji zabytków, miejsc pamięci narodowych i innych obiektów posiadających wartość historyczną i kulturową;
 • Inspirowanie, popieranie i upowszechnianie twórczości plastycznej, literackiej i muzycznej związanej z regionem;
 • redagowanie artykułów i wydawanie własnych publikacji;
 • krzewienie krajoznawstwa i turystyki głównie związanej z naszym regionem;
 • prowadzenie działalności integrującej społeczeństwo Grodźca poprzez aktywność kulturową i turystyczną;
 • popularyzowanie osiągnięć i dorobku ludzi utalentowanych i zasłużonych dla Grodźca;
 • podejmowanie prac zmierzających do upowszechnienia wiedzy o regionie, ludziach z nim związanych o ich dorobku i osiągnięciach.
   

 

 
1047