22-06-2012 – PROMOCJA KSIĄŻKI Z REPRINTEM TEKSTÓW DO MAPY POLSKI WACŁAWA GRODECKIEGO

Promocja reprintu tekstów:

Wacława Grodeckiego

„Dedykacja mapy Polski królowi Zygmuntowi II Augustowi”

i Filipa Melanchtona

„List polecający z wywodem o pochodzeniu Polski”

W miesiącu czerwcu br. w naszym Kole MZC miało miejsce szczególne wydarzenie. Była to uroczysta promocja książki zawierającej reprint broszury do sporządzonej w 1557r., a wydanej rok później w Bazylei Mapy Polski, autorstwa Wacława Grodeckiego herbu Radwan, wybitnego kartografa wywodzącego się z Grodźca. Broszura zawiera  także  List Polecający z wywodem o pochodzeniu Polski autorstwa Filipa  Melanchtona, XVI – wiecznego, znanego wówczas w całej Europie humanisty. Do naszych czasów zachowały się jednie trzy egzemplarze tego unikatu.

Józef Król, członek naszego koła i zarazem jego wiceprezes, z zamiłowania historyk,  odnalazł jeden z nich w zbiorach Biblioteki PAN na Zamku w Kórniku, a następnie zabiegał o jego udostępnienie. Celem było spopularyzowanie tej zasługującej na uwagę broszury poprzez wydanie jej w większym nakładzie wraz z polskim tłumaczeniem tekstów.  Opatrzył ją wstępem oraz przypisami. Było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu Województwa Śląskiego. Jak pisze p. Józef Król, „Swój niebagatelny udział posiada także  Fundacja im. Wacława Grodeckiego, mająca swoją siedzibę w zamku grodzieckim – miejscu narodzin autora mapy, która powstała z inicjatywy przedsiębiorcy oraz miłośnika historii i kultury regionu, p. Michała Bożka”.     

Prace związane z wydaniem reprintu, aż po jego efekt końcowy, są zasługą  Józefa Króla, któremu do współpracy nad publikacją udało się pozyskać wiele osobistości związanych ze światem nauki i kultury. Do zacnego grona należą: Kustosz Muzeum Śląska Cieszyńskiego p. Mariusz Makowski, Leszek Kędziora – tłumacz łacińskich tekstów (część tekstów łac. tłumaczył sam p. Józef Król), ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz oraz prof. dr hab. Idzi Panic jako recenzenci pracy.

Druk z prawdziwym kunsztem drukarskim  wykonała Drukarnia Małysz z Górek Wielkich.

Promocja Reprintu ze zrozumiałych względów nie mogła odbyć się w innym miejscu, jak tylko w niedawno odnowionych przez jego obecnych właścicieli, Państwa Zuzannę i Michała Bożków, salach zamkowych. Dzięki Ich gościnności na promocji pojawiło się wielu zacnych gości i niemal cała rodzina Państwa Bożków. Oprócz już wyżej wymienionych osób, gośćmi m. innymi byli także poseł na Sejm RP Czesław Gluza, radny Sejmiku Wojewódzkiego prof. dr Hab. Karol Węglarzy, dyr. Muzeum Śląska Cieszyńskiego Marian Dembiniok,  przedstawiciele Zespołu Historii Kartografii Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk z jej przewodniczącym dr Radosławem Skryckim, red. Polskiego Przeglądu Kartograficznego Jerzym Ostrowskim i członkami: dr Lucyną Szaniawską oraz dr Jarosławem Łuczyńskim, i wielu innych, których nie sposób wymienić.

Spotkanie poprowadził kustosz zamku p. Mariusz Makowski. Przypomniał on historię rodu Grodeckich, a w szczególności osobę samego autora Mapy Polski i wydanej do niej broszury, Wacława Grodeckiego. Józef Król opowiedział o powstawaniu reprintu, dziękując jednocześnie sponsorom i wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego powstania. Miłym przerywnikiem było odczytanie przez aktora Teatru Polskiego w Cieszynie Bogdana Słupczyńskiego obszernych fragmentów tych historycznych tekstów. Ciekawość wzbudziły, jak zawsze, opowiadania właściciela zamku, p. Michała Bożka o odzyskanych i odrestaurowanych w ostatnich czasach dziełach sztuki, zbiorach amunicji, pradawnych naczyniach, porcelanie i przeróżnych bibelotach. Również plany na przyszłość związane z zamkiem, o których chętnie opowiadał, cieszyły się wielkim zainteresowaniem. I jak zawsze, podczas spotkań członków Koła Macierzy w zamku, nie obeszło się bez poczęstunku ufundowanego przez jego właścicieli. Na koniec uczestnicy spotkania zaproszeni zostali do obejrzenia kolejnych dwóch nowych, odrestaurowanych sal na parterze. W jednej z nich znalazł się kącik poświęcony Wacławowi Grodeckiemu, a także Józefowi Bożkowi z Bier, mechanikowi i wynalazcy maszyny parowej oraz  kącik sakralny, gdzie zgromadzono obrazy i figurki kościelne.

Na uwagę zasługuje też być może fakt, iż wydanie Reprintu zbiegło się poniekąd w czasie z 3. Rocznicą powstania grodzieckiego Koła Macierzy. Zaś publikacja przygotowana przez p. Józefa Króla jest już 211. z kolei, wydaną przez Towarzystwo Miłośników Regionu Macierz Ziemi Cieszyńskiej. Wszyscy przybyli na prelekcję obdarowani zostali darmowym egzemplarzem nowowydanej książki. Nie ukrywali przy tym podziwu dla p. Józefa Króla za jego wielkie zaangażowanie i poświęcenie, jakie włożył w powstanie Reprintu.

Oprac. Renata Moczała

 
1364