2019-02-22 ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE za 2018r.

 


Zgodnie z wymogami Statutu, 22 lutego 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grodźcu odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Koła MZC w Grodźcu. Zebranie przebiegało zgodnie z przyjętymi zasadami.

Zebranie otworzył zastępca prezes Koła – Józef Król. Przywitał przybyłych członków Koła oraz przybyłych gości – panią Martę Kawulok – Prezes ZG Macierzy oraz  Dyrektor ZSP w Grodźcu – Jolantę Tomik. 
 
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej członkini Koła śp. Stefanii Leśnikowej.
 
Młodzi strażacy przeprowadzili pokaz udzielania pierwszej pomocy.
 
Przystąpiono do wyboru przewodniczącego zebrania i protokolanta. Zaproponowano kandydatury: Stanisława Cebulaka na przewodniczącego i Elżbiety Wiencek na sekretarza. Innych kandydatur nie zgłoszono. Te przegłosowano i przyjęto jednogłośnie.
Przystąpiono do wyboru Komisji mandatowej. Zaproponowano kandydatury: Ireny Malik, Agnieszki Fober i Krystyny Parchańskiej. Innych kandydatur nie zgłoszono. Te przegłosowano i przyjęto jednogłośnie.
Przystąpiono do wyboru Komisji uchwał i wniosków. Zaproponowano kandydatury: Floriana Skrzyżali, Aleksandry Cebulak i Jadwigi Greń. Innych kandydatur nie zgłoszono. Te przegłosowano i przyjęto jednogłośnie.
 
Sprawozdanie komisji mandatowej odczytała jej przewodnicząca pani Irena Malik. 
 
Z 62 członków Koła MZC w Grodźcu na zebraniu obecnych było 23, co stanowi 37%. Wobec braku quorum zebranie przerwano.
 
W przerwie swój program zaprezentował zespół „Grodźczanie". Na ręce prowadzącego chór  pana Ludwika Kubery wręczono dyplom, jako podziękowanie za włożoną pracę w przygotowanie występu.
 
Po 45 minutach rozpoczęto wznowiono zebranie sprawozdawcze.
Plan zebrania, który przedstawił Stanisław Cebulak, przyjęto bez uwag, jednogłośnie.
Maria Pieczora, członek zarządu Koła, przedstawiła multimedialną prezentację działalności w roku minionym. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu. Podziękowała wszystkim aktywnym członkom Koła za ich wkład pracy i zaangażowanie.
Szczegółowe sprawozdanie finansowe za 2018 r. przedstawił skarbnik Koła – Józef Król. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.
Maria Pieczora odczytała sprawozdanie Komisji rewizyjnej, działającej w składzie:
Jadwiga Lipska, Renata Moczła, Jan Herda. Komisja nie wniosła zastrzeżeń do działalności Zarządu. Stwierdziła, że Koło działa prężnie, plan pracy realizowany jest zgodnie ze Statutem, a dokumentacja Koła prowadzona jest rzetelnie. Komisja wnioskowała o udzielenie Zarządowi absolutorium. Zostało ono udzielone jednogłośnie, przy czym członkowie Zarządu wstrzymali się od głosu.
W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrał Edward Cichy. Poinformował o przejęciu prac nad stroną internetową Koła przez Marię Pieczora.
Jako inicjator powstania zespołu – chóru – w Grodźcu, wyraził uznanie dla pracy jego członków. Zaproponował uznanie zespołu jako "Macierzowego". 
Zaproponował wznowienie wydanego przez Koło, kilka lat wstecz, Śpiewnika"
Podziękował  dyrektorce szkoły, pani Jolancie Tomik, a także członkom OSP za współpracę.
Przystąpiono do głosowania nad przedstawionymi sprawozdaniami.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła przyjęto jednogłośnie.
Sprawozdanie finansowe skarbnika Koła przyjęto jednogłośnie.
Absolutorium dla Zarządu Koła udzielono jednogłośnie. 
 
W kolejnym punkcie Zebrania przedstawiono tematy spotkań na bieżący rok
Propozycję majowej wycieczki obejmującej Roztocze, Zamość i Łańcut przedstawił Bogdan Moczała. Zostanie opracowany projekt wniosku o dofinansowanie tego wyjazdu.
Pani Marta Kawulok poinformowała o planowanej zmianie terminu corocznego Złazu górskiego, który w bieżącym roku odbędzie 29 czerwca. 
Plan pracy zebrani przyjęli jednogłośnie.
 
Głos zabrali zaproszeni goście.
Pani Marta Kawulok podziękowała za zaproszenie. Przekazała serdeczne życzenia od pozostałych członków ZG Macierzy. Gratulowała prężnej działalności i życzyła dalszych sukcesów. 
Poinformowała, że charytatywny koncert noworoczny przyniósł 15 tysięcy złotych czystego zysku, przeznaczonego na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży. 
Pani Jolanta Tomik podziękowała za dotychczasową współpracę i wyraziła nadzieję na kontynuację tych dobrych wzajemnych relacji. 
Pani Marta Kawulok i pani Jolanta Tomik złożyły zebranym  życzenia pomyślności 
w 2019 roku.
Irena Skrzyżala poinformowała o planie wydania kolejnej części Monografii, która zawierałaby najciekawsze, wyłonione w formie konkursu, prace  dotyczące Grodźca. Prosiła obecnych o podzielenie się wspomnieniami, a także zachęcanie do tego  wszystkich mieszkańców. Mile widziany byłby w tym przedsięwzięciu  udział dzieci i młodzieży. Z prośbą o pomoc w tym przedsięwzięciu i o przygotowanie Regulaminu konkursu zwrócimy się do dyrekcji ZSP. 
 
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków - Florian Skrzyżala odczytał Uchwałę 
nr 1, którą przegłosowano jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokółu.
Irena Skrzyżala podziękowała zebranym za przybycie. Na tym zebranie zakończono.


Tekst:
Elżbieta Wiencek
 
 
1372