2018-02-23 - WALNE ZEBRANIE KOŁA MZC ZA 2017 R.

Zebranie otworzyła prezes Koła – Irena Skrzyżala. Przywitała przybyłych członków Koła oraz  przedstawiciela ZG MZC – Bronisława Brudnego oraz Dyrektor ZSP w Grodźcu – Jolantę Tomik. Zaproszonym gościom złożyła serdeczne podziękowania za współpracę w minionym roku.

Przewodniczący zebrania przedstawił porządek obrad, który, wobec braku uwag, przyjęto jednogłośnie.

Prezes Zarządu Koła MZC w Grodźcu, Irena Skrzyżala, przedstawiła obszerne sprawozdanie z działalności Koła za rok 2017 rok połączone z prezentacją zdjęć dokumentujących wszystkie wydarzenia minionego roku.

Tak jak w poprzednich latach, tak i tym razem Pani Prezes serdeczne, imienne podziękowania skierowała do osób i firm wspierających działanie Koła.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe za 2017 r. przedstawił skarbnik Koła – Józef Król. Za

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, działającej w składzie: Jan Herda, Jadwiga Lipska i Renata Moczała, odczytała Jadwiga Lipska. Komisja nie wniosła zastrzeżeń do działalności Zarządu. Stwierdziła, że Koło działa prężnie, plan pracy realizowany jest zgodnie ze Statutem, a dokumentacja Koła prowadzona jest rzetelnie. Komisja wnioskowała o udzielenie Zarządowi absolutorium.

W kolejnym punkcie Zebrania Irena Skrzyżala przedstawiła tematy spotkań, które się odbędą w bieżącym roku. Wcześniej propozycje wycieczek przedstawił Bogusław Moczała. Pani Anna Konderla – Zając przedstawiła temat najbliższego, marcowego, spotkania członków Koła.

Podobnie jak w latach poprzednich w planie działania Koła umieszczono wydanie kolejnej części Monografii Grodźca, poświęconej byłym właścicielom Zamku w Grodźcu.

Przedstawione w planie propozycje zostały zaaprobowane.

Pani Krystyna Parchańska przedstawiła propozycję zorganizowania wycieczki do skansenu w Ochabach połączonej z biesiadowaniem przy ognisku, która wszystkim się spodobała. ępnie głos zabrali zaproszeni goście.

Pierwszy wystąpił Wiceprezes ZG pan Bronisław Brudny. Podziękował za zaproszenie. Przekazał serdeczne życzenia dla zebranych od pani Marty Kawulok, która  nie mogła uczestniczyć w zebraniu. Wyraził uznanie dla Zarządu i podkreślił, że nasze Koło jest jednym z najlepiej działających Kół MZC.

Pan Brudny w zarysie przestawił działania podejmowane przez ZG MZC. Jednym z nich jest coroczne organizowanie koncertów noworocznych, z których dochód przeznaczony jest na stypendia dla uzdolnionej młodzieży Macierzowej – uczniów i studentów. Innymi wyda

Następnie głos zabrała Jolanta Tomik. Po raz kolejny gratulowała pomysłów i energii w działaniu. Życzyła dalszych ciekawych inicjatyw. Złożyła deklarację dalszej współpracy Koła ze szkołą. Jak zawsze podkreśliła, że występy dzieci na naszych spotkaniach to zaszczepianie kultywowania miejscowej tradycji i ważny element pracy wychowawczej szkoły.

Pani Jolanta Tomik i pan Bronisław Brudny złożyli zebranym  życzenia pomyślności w 2018 roku.

W dalszej części zebrania w drodze głosowania wybrano delegatów na Zjazd ZG Macierzy. Zostali nimi: Irena Skrzyżala, Gertruda Obracaj, Helena Rauer, Józef Król, Bogusław Moczała, Paweł Obracaj.

rena Skrzyżala podziękowała zebranym za przybycie. Na tym zebranie zakończono.

 

 

Tekst: Elżbieta Wiencek; zdjęcia: Edward Krysta.   

 

 

 
1061