• Prelekcja
  Prelekcja
 • Obiekty biogazowni
  Obiekty biogazowni
 • Fermentator
  Fermentator
 • Zbiornik biogazu
  Zbiornik biogazu
 • Budynek kogeneratora
  Budynek kogeneratora
 • Po zwiedzaniu
  Po zwiedzaniu
 • Pokaz na makiecie
  Pokaz na makiecie
 • Uczestnicy spotkania
  Uczestnicy spotkania

2011-10-22 - SPOTKANIE WYJAZDOWE CZŁONKÓW KOŁA DO KOSTKOWIC.

    W dniu 22 października odbyło się spotkanie wyjazdowe członków grodzieckiego Koła MZC do Gospodarstwa w Kostkowicach, należącego do zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Grodźcu.
Na terenie tego Gospodarstwie działa Centrum Odnawialnych Źródeł Energii, gdzie oprócz agrorafinerii, elektrowni wiatrowej i kolektorów słonecznych funkcjonuje agrobiogazownia o mocy 0,6 MW.
    Celem spotkania członków naszego Koła było poznanie sposobów wykorzystania odpadów powstających w rolnictwie, a uciążliwych dla środowiska naturalnego. Przykładem takiego rozwiązania jest nowoczesna biogazownia pracująca w Gospodarstwie w Kostkowicach.
    O jej powstaniu, zasadach pracy, urządzeniach i efektach w ciekawy sposób opowiadał uczestnikom spotkania prof. dr hab. inż. Karol Węglarzy Prezes Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Grodźcu.
    Podczas zwiedzania obiektów wchodzących w skład instalacji agrobiogazowni, informacji szczegółowych o ich funkcjach udzielała p. dr Małgorzata Bereza, pracownik naukowy Zakładu.
Podstawowym przeznaczeniem agrobiogazowni jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej.
    Działająca od 15 listopada 2010 r. biogazownia jest instalacją pionierską na Ziemi Cieszyńskiej i na Śląsku i jedną z pierwszych w Polsce.
W agrobiogazowni do produkcji biogazu wykorzystuje się produkty uboczne i odpadowe pochodzące z produkcji zwierzęcej, takie jak: obornik, gnojówka, gnojowica, gliceryna poestryfikacyjna, kiszonki z traw i kukurydzy, resztki pokarmowe, (tzw biomasa lub bioodpady).
W skład agrobiogazowni wchodzą:

 • zbiornik gnojowicy z przepompownią;
 • dozownik substratu stałego;
 • fermentator;
 • zbiornik biogazu;
 • budynek kogeneratora z zespołem prądotwórczym i kogeneracyjnym o mocy 0,6 MW;
 • separator digestatu,
 • zbiornik wód pofermentacyjnych;
 • stacja transformatorowa;
 • pochodnia

Produkcja biogazu odbywa się w fermentatorze zbudowanym z 2 zbiorników cylindrycznych umieszczonych jeden w drugim: w zbiorniku zewnętrznym mającym kształt pierścienia podgrzewanym przez system grzewczy do określonej temperatury około 390C i w zbiorniku wewnętrznym skąd wyprodukowany biogaz jest tłoczony do zbiornika gazu umieszczonego poza komorą fermentacyjną. Natomiast masa pofermentacyjna (digestat) po odseparowaniu za pomocą prasy części płynnych jest doskonałym nawozem do nawożenia pól.
Cały proces fermentacji sterowany jest komputerowo, co umożliwia optymalne automatyczne zadawanie substratu w zależności od ilości wytwarzanego biogazu.
Gaz ze zbiornika dostarczany jest do specjalnego silnika kogeneracyjnego. Po zmieszaniu w odpowiednich proporcjach biogazu z powietrzem, powstała mieszanka spala się, wytwarzając energię elektryczną i cieplną. Wytworzona energia elektryczna kierowana jest do stacji transformatorowej, a następnie do ogólnopolskiej sieci elektroenergetycznej. Maksymalna ilość energii elektrycznej, jaką może dostarczyć kogeneracyjny zespół prądotwórczy może wynosić około 5 000 MWh rocznie.
W procesie spalania biogazu uzyskuje się też znaczne ilości energii cieplej. Część tej energii zużywa się do podgrzewania fermentatora, aby zapewnić właściwą temperaturę niezbędną dla fermentacji. Nadwyżkę tej energii zużywa się w Zakładzie do celów gospodarczych.

Po zakończeniu zwiedzania, uczestnicy spotkania - wycieczki zostali zaproszeni do świetlicy w budynku administracyjnym, gdzie przy poczęstunku przygotowanym przez Gospodarzy odbyło się podsumowanie zwiedzania.
Prezes prof. dr hab. Inż. Karol Węglarzy odpowiadał na pytania uczestników. Rozszerzając swoje początkowe wystąpienie zobrazował na dostępnej w sali makiecie, rozmieszczenie obiektów biogazowni oraz pozostałych obiektów wchodzących w skład produkcji zwierzęcej gospodarstwa. Do wyjaśnień przyłączyła się również pani kierownik Gospodarstwa i Szef Produkcji Rolniczej mgr inż. Aneta Pellar.
Nasz pobyt w Kostkowicach na terenie Gospodarstwa zakończył się wpisaniem do Księgi Pamiątkowej i zrobieniem wspólnego zdjęcia na tle zwiedzanych obiektów.
Zwiedzana biogazownia pozwoliło na zapoznanie się uczestników pionierskimi rozwiązaniami wykorzystującymi możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz z wzorowo prowadzonym Gospodarstwem.
Za umożliwienie zwiedzenia i poznania nowych możliwości pozyskiwania energii na naszej pięknej Ziemi Cieszyńskiej Zarząd Koła w imieniu uczestników wycieczki składa Panu Prezesowi Karolowi Węglarzy i Kierownictwu Gospodarstwa serdeczne podziękowania.

W imieniu Zarządu Koła

Edward Cichy
 

 
1039